Liikmesriikide üldkohtud

Slovakkia

See teabeleht sisaldab teavet üldkohtute korralduse kohta Slovakkias.

Sisu koostaja:
Slovakkia

Üldkohtud – sissejuhatus

Slovaki Vabariigis teostavad kohtuvõimu sõltumatud ja erapooletud kohtud. Õigusküsimused on kõikidel tasanditel eraldatud küsimustest, mis kuuluvad muude riigiasutuste pädevusse.

Õigusaktide andmebaasid

Slovakkia justiitsministeeriumi andmebaas Slov-Lex

Slovakkia justiitsministeeriumi õigusaktide elektroonilise kogu (Slov-Lex) projekt põhineb kahel omavahel ühendatud infosüsteemil:

 1. eZbierka (e-kogu) – infosüsteem, mis pakub siduvate õigusaktide ja muude normide elektroonilisi konsolideeritud versioone nende adressaatidele;
 2. eLegislatíva (e-seadusandlus) – protsessijuhtimise infosüsteem õigusloomeprotsessi kõigiks etappideks; sisaldab täiustatud redigeerimisvahendeid seadusandjale.

Kasu sihtrühmadele

Õiguse aluspõhimõtet, mille kohaselt peavad kõik inimesed tundma kehtivat õigust ning teadma oma õigusi ja kohustusi, on praktikas järjest raskem järgida, sest seadusi on järjest rohkem ja need on järjest keerukamad. Slov-Lexi projekt aitab selle põhimõtte järgimist parandada, sest sellega tagatakse tõhus juurdepääs kõikidele kehtivatele õigusaktidele:

 • kodanikud – projekti osaks olev e-kogu eZbierka toob eelkõige kasu sellega, et pakub kehtivatele õigusaktidele ametlikku ja oluliselt paremat tasuta juurdepääsu ja aitab suurendada teadlikkust uutest õigusaktidest;
 • õigustöötajad – saavad pideva juurdepääsu kehtivatele õigusaktidele ja võimaluse saada teateid uute Slovakkia või Euroopa Liidu õigusaktide kohta nii üldiselt kui ka konkreetselt nende valdkondade õigusaktide kohta, millele nad on spetsialiseerunud;
 • ettevõtjad – saavad samuti pideva tasuta juurdepääsu kehtivatele õigusaktidele ja võimaluse saada teateid uute Slovakkia või Euroopa Liidu õigusaktide kohta nii üldiselt kui ka konkreetselt nende valdkondade õigusaktide kohta, milles nad tegutsevad; parem regulatiivne keskkond loob ettevõtluseks soodsamad tingimused ja vähendab äritegevusega seotud halduskoormust;
 • kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused – saavad pideva tasuta juurdepääsu kehtivatele õigusaktidele ning tänu sellele väheneb nende halduskoormus (halduslikult koormav ja kulukas kohustus tagada tööpäevadel juurdepääs ametlikule väljaandele; see kohustus on seotud paberväljaande tellimuste tegemise ja väljaannete arhiveerimisega) ja nad ei pea enam tööpäeviti tagama juurdepääsu ametlikule väljaandele ega kodanikke sellega tutvumisel abistama;
 • haldusasutused – projekt annab ühelt poolt pideva tasuta juurdepääsu kehtivatele õigusaktidele ning teiselt poolt vähendab halduskoormust ja seega õigusloomeprotsessi kulusid, samuti annab see võimaluse parandada ülesannete täitmist õigusloome ja Euroopa Liidu õiguse rakendamise valdkonnas;
 • kohtud – saavad pideva ja kiire juurdepääsu mis tahes päeval kehtinud või kehtivatele õigusaktidele ja võimaluse viidata kohtulahendites asjaomasel ajal kehtinud õigusaktidele; see vähendab vähemalt osaliselt rutiinseid toiminguid ning suurendab kohtunike ja kohtuametnike töö tõhusust;
 • õigusloomeorganid – saavad kasutada tõhusat vahendit õigusaktide koostamiseks ja õigusloomeprotsessi haldamiseks; see vähendab bürokraatiat ja võimaldab neil rohkem keskenduda esitatud ettepanekute sisule.

Üldkohtute korraldus

Slovakkia kohtusüsteem

Slovakkia kohtusüsteem koosneb järgmistest kohtutest:

 • piirkondlikud kohtud (okresné súdy) (54),
 • maakonnakohtud (krajské súdy) (8),
 • kriminaalasjade erikohus (Špecializovaný trestný súd),
 • Slovaki Vabariigi kõrgeim kohus (Najvyšší súd Slovenskej republiky).

Kohtute pädevus

Piirkondlikud kohtud

Piirkondlikud kohtud arutavad esimese astme kohtuna tsiviil- ja kriminaalasju, kui kohtumenetlust reguleerivates õigusnormides ei ole sätestatud teisiti.

Nad menetlevad ka valimistega seotud kohtuasju, kui nii on ette nähtud asjaomastes õigusaktides.

Maakonnakohtud

Maakonnakohtud arutavad teise astme kohtuna tsiviil- ja kriminaalasju, mida on esimese astme kohtuna menetlenud piirkondlikud kohtud.

Tsiviil- ja kriminaalasjad, mida maakonnakohtud arutavad esimese astme kohtuna, on sätestatud kohtumenetlust reguleerivates õigusnormides.

Maakonnakohtud arutavad esimese astme kohtuna haldusasju, kui eriseaduses ei ole sätestatud teisiti.

Nad arutavad ka muid kohtuasju, kui nii on sätestatud eriseaduses (seadus nr 166/2003 eraelu puutumatuse kaitse kohta infotehnoloogia omavolilise kasutamise eest ja teatavate muude seaduste muutmise kohta).

Kriminaalasjade erikohus

Kriminaalasjade erikohus arutab kriminaalasju ja muid kohtumenetlust reguleerivates õigusnormides sätestatud asju.

Kõrgeim kohus

Kõrgeima kohtu pädevusse kuuluvad järgmised asjad:

 • maakonnakohtute ja kriminaalasjade erikohtu otsuste peale esitatud tavalised edasikaebused, kui nii on sätestatud kohtumenetlust reguleerivates õigusnormides;
 • piirkondlike kohtute, maakonnakohtute, kriminaalasjade erikohtu ja kõrgeima kohtu otsuste peale esitatud erakorralised edasikaebused, kui nii on sätestatud kohtumenetlust reguleerivates õigusnormides;
 • kohtute ja riiklike haldusasutuste vahelised pädevusvaidlused;
 • kohtuasja edasiandmine pädeva kohtu asemel mõnele muule kohtule, kui nii on sätestatud kohtumenetlust reguleerivates õigusnormides;
 • muud kohtuasjad, kui nii on sätestatud seaduses või rahvusvahelises lepingus.

Kõrgeim kohus teostab kohtulikku kontrolli kohtuasjades, mille kohta on tehtud lõplik otsus.

Kõrgeim kohus valvab seaduste ja muude üldkohaldatavate õigusaktide ühetaolise tõlgendamise ja ühtse kohaldamise üle:

 • oma otsuste kaudu;
 • esitades arvamusi, mille eesmärk on ühtlustada seaduste ja muude üldkohaldatavate õigusaktide tõlgendamist;
 • esmatähtsate lõplike kohtuotsuste avaldamisega kõrgeima kohtu arvamuste ja Slovaki Vabariigi kohtute lahendite kogumikus.

Lingid

Justiitsministeerium

Viimati uuendatud: 27/02/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.