Liikmesriikide üldkohtud

Sloveenia

Sellel lehel esitatakse teave üldkohtute korralduse kohta Sloveenias.

Sisu koostaja:
Sloveenia

Üldkohtud

Kohtute seaduse artikli 98 kohaselt kuuluvad Sloveenias üldkohtute alla järgmised kohtud:

 • piirkondlikud kohtud (okrajna sodišča),
 • regionaalsed kohtud (okrožna sodišča),
 • kõrgemad kohtud (višja sodišča),
 • Sloveenia kõrgeim kohus (Vrhovno sodišče) (edaspidi „kõrgeim kohus“).

Piirkondlike kohtute pädevus

Kohtute seaduse artikli 99 kohaselt on Sloveenia piirkondlikel kohtutel pädevus järgmistes küsimustes.

Kriminaalasjad

 1. Esimeses kohtuastmes selliste kuriteoasjade lahendamine, mille eest karistatakse rahatrahvi või kuni kolmeaastase vangistusega, välja arvatud ajakirjanduse, raadio, televisiooni või muude avaliku teabe vahendite kaudu levitatud laimu eest kriminaalvastutusele võtmine
 2. Eespool kirjeldatud kuritegude uurimine
 3. Muude seadusega kindlaksmääratud ülesannete täitmine

Tsiviilasjad

Esimeses astmes kohtuasja lahendamine või otsuse tegemine:

 1. tsiviilasjades vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadusele;
 2. pärimis- ja muudes hagita menetluse asjades, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti, ja kinnistusraamatuga seotud asjades;
 3. nõuete täitmise ja tagamise küsimustes, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

Muud küsimused

Kohtuotsuse või otsuse tegemine muudes küsimustes, kui see on seadusega ette nähtud.

Tasuta õigusabi

Tasuta õigusabi puudutavate küsimuste lahendamine, kui teistel kohtutel puudub seadusest tulenev pädevus, ning rahvusvahelise õigusabi andmine väiksemate õigusrikkumiste korral.

Regionaalsete kohtute pädevus

Kohtute seaduse artikli 101 kohaselt on Sloveenia regionaalsetel kohtutel pädevus järgmistes küsimustes.

Kriminaalasjad

 1. Esimeses astmes selliste kuriteoasjade lahendamine, mis ei kuulu piirkondlike kohtute pädevusse.
 2. Uurimis- või juurdlustoimingute teostamine seoses kuritegudega (nagu on kirjeldatud eespool punktis 1).
 3. Eelmenetluse teostamine ja alaealiste toimepandud kuriteoasjade lahendamine esimeses astmes.
 4. Esimeses astmes välisriigi kohtu poolt kriminaalasjas tehtud kohtuotsuse täitmise otsustamine.
 5. Kriminaalasjas tehtud kohtuotsuste täitmine (tulenevalt eespool punktidest 1, 3 ja 4) ja piirkondlike kohtute kriminaalasjas tehtud kohtuotsuste täitmine.
 6. Otsuse tegemine inimõigustesse ja põhivabadustesse sekkumise loa kohta.
 7. Otsuste tegemine kohtunike kolleegiumis kohtueelses menetluses (ka kriminaalasjades, mis kuuluvad piirkondlike kohtute pädevusse).
 8. Muude seadusega kindlaksmääratud ülesannete täitmine.
 9. Järelevalve teostamine süüdimõistetute seadusliku ja korrektse kohtlemise ning kinnipeetavate üle.

Regionaalsete kohtute eriosakonnad vastutavad punktides 1, 2, 3, 6, 7 ja 8 nimetatud ülesannetega tegelemise eest keerukamate organiseeritud ja majanduskuritegude, terrorismi, korruptsiooni ja muu samalaadse kuritegeliku tegevuse korral.

Tsiviilasjad

Esimeses astmes kohtuasja lahendamine või otsuse tegemine:

 1. tsiviilasjades vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadusele;
 2. välisriikide kohtute otsuste tunnustamise kohta;
 3. kohustusliku kokkuleppe, pankroti ja likvideerimise juhtudel, kui see kuulub kohtu pädevusse, ja sellega seotud vaidluste korral;
 4. intellektuaalomandi õigusi käsitlevates vaidlustes;
 5. enne vaidluse algust esitatud ajutiste meetmete kohaldamise ettepanekute kohta, mille kohta kohus teeb otsuse vastavalt majandusvaidluste eeskirjadele; seoses küsimustega, milles on kokku lepitud vahekohtu pädevus ja esialgse õiguskaitse kohaldamise taotlustega intellektuaalomandi küsimustes;
 6. hagita menetluses, kui see on seadusega kindlaks määratud.

Muud küsimused

 • Äriregistri pidamine.
 • Kohtuasja lahendamine või otsuse tegemine muudes küsimustes, kui see on seadusega ette nähtud.
 • Tsiviil-, kriminaal- ja muudes asjades tasuta õigusabiga seotud küsimustega tegelemine.
 • Rahvusvahelise õigusabi andmine.

Kõrgemate kohtute pädevus

Kohtute seaduse artikli 104 kohaselt on Sloveenia kõrgematel kohtutel pädevus järgmistes küsimustes:

 1. teises astmes otsuse tegemine piirkondlike ja regionaalsete kohtute otsuste peale esitatud apellatsioonkaebuste kohta oma territooriumil;
 2. otsuse tegemine oma territooriumil asuvate piirkondlike või regionaalsete kohtute vaheliste pädevusvaidluste korral ning pädevuse üleandmise kohta teisele nende territooriumil asuvale piirkondlikule või regionaalsele kohtule;
 3. muude seadusega kindlaksmääratud ülesannete täitmine.

Kohtute andmebaasid

Andmebaasi nimi ja URL

Sodstvo Republike Slovenije (Sloveenia Vabariigi kohtud)

Kas andmebaasi kasutamine on tasuta?

Jah, juurdepääs andmebaasile on tasuta.

Lühike sisukirjeldus

Sodstvo Republike Slovenije (Sloveenia Vabariigi kohtud) annab juurdepääsu mitmele andmebaasile, näiteks:

 • Sloveenia Vabariigi kohtusüsteem
 • Kohtulik haldus
 • Avalikud registrid (kinnistusraamatud, kohtute register).

Seotud lingid:

Kohtute nimekiri

Viimati uuendatud: 16/04/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.