Jäsenvaltioiden yleiset tuomioistuimet

Bulgaria

Tässä osiossa on tietoja Bulgarian tuomioistuinjärjestelmästä.

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

Oikeuslaitos – tuomioistuinjärjestelmä

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet siviili- ja rikosasioissa

Piirituomioistuimet

Tärkein ensimmäisen asteen tuomioistuin on piirituomioistuin (rayonen sad). Sen toimivaltaan kuuluvat kaikki asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on lain mukaan ratkaistava jossakin toisessa tuomioistuimessa. Se käsittelee siviili-, rikos- ja hallinnollisia asioita. Piirituomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta vastaavasta maakuntatuomioistuimesta (okrazhen sad).

Piirituomioistuin koostuu tuomareista, ja sitä johtaa presidentti.

Maakuntatuomioistuimet

Toimiessaan ensimmäisen asteen tuomioistuimena maakuntatuomioistuin käsittelee seuraavanlaisia asioita:

Siviiliasiat – huoltajuussuhteen vahvistamiseen tai kiistämiseen, adoption purkuun, vajaavaltaiseksi julistamiseen tai vajaavaltaisuuden peruuttamiseen liittyvät kanteet; omaisuuteen tai muihin esineoikeuksiin liittyvät kanteet, jos kanteen arvo on yli 50 000 leviä; siviili- ja kauppaoikeudelliset kanteet, jos kanteen arvo on yli 25 000 leviä (lukuun ottamatta elatukseen, työlainsäädäntöön tai perusteettoman edun palauttamiseen liittyviä kanteita); kanteet, jotka koskevat luvatonta tai mitätöntä yrityksen rekisteröintiä tai rekisteröintiä, jonka edellytykset eivät täyty, kun tästä on säädetty lailla; muiden lakien mukaan maakuntatuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat kanteet.

Rikosasiat – rikoslain 95–110, 115, 116, 118, 119, 123 ja 124 §:n, 131 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdan, 142 §:n, 149 §:n 5 momentin, 152 §:n 4 momentin, 196а, 199 ja 203 §:n, 206 §:n 4 momentin, 212 §:n 5 momentin, 213а §:n 3 ja 4 momentin, 214 §:n 2 momentin, 219, 224, 225b, 225c, 242, 243–246, 248–250, 252–260, 277а-278e, 282–283b, 287а, 301–307а ja 319а–319f §:n, 330 §:n 2 ja 3 momentin, 333, 334 ja 340–342 §:n, 343 §:n 1 momentin c kohdan, 3 momentin b kohdan ja 4 momentin, 349 §:n 2 ja 3 momentin, 350 §:n 2 momentin, 354а §:n 1 ja 2 momentin, 354b, 356f– 356i, 357–360 ja 407–419а §:n mukaisia rikoksia koskevat asiat lukuun ottamatta rikoslain 411a §:ssä tarkoitetun erityisrikostuomioistuimen (Spetsializiran nakazatelen sad) toimivaltaan kuuluvia asioita.

Sofiaan on perustettu kaupunkituomioistuin (gradski sad), jolla on maakuntatuomioistuimen toimivaltuudet. Sofian kaupunkituomioistuin käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena asiat, joissa on kyse koskemattomuudesta nauttivien henkilöiden tai ministerineuvoston jäsenten tekemistä, luonteeltaan yleisistä rikoksista.

Maakuntatuomioistuimet sijaitsevat alueiden (oblast) keskuksissa. Kunkin maakuntatuomioistuimen tuomiopiirissä on yksi tai useampi piirituomioistuin.

Toisen oikeusasteen tuomioistuimet siviili- ja rikosasioissa

Maakuntatuomioistuin käsittelee toisena oikeusasteena piirituomioistuinten päätöksistä tehdyt valitukset ja muut lain mukaan sille kuuluvat asiat.

Muutoksenhakutuomioistuin käsittelee toisena oikeusasteena muutoksenhaut maakuntatuomioistuimen päätöksiin sekä muut lain mukaan sille kuuluvat asiat.

Kolmannen oikeusasteen tuomioistuimet siviili- ja rikosasioissa

Korkein kassaatiotuomioistuin on ylin oikeusaste rikosasioissa sekä siviilioikeudellisissa asioissa. Sen tuomiopiirinä on koko Bulgarian tasavallan alue.

Oikeudellinen tietokanta

Jokaisella Bulgarian tuomioistuimella on verkkosivusto, joka vastaa kansalaisten, oikeushenkilöiden ja hallintoviranomaisten tarpeisiin. Verkkosivuilla annetaan tietoja tuomioistuimen rakenteesta ja toiminnasta sekä asioista, joita tuomioistuin parhaillaan käsittelee tai joiden käsittelyn se on saattanut päätökseen.

Kunkin tietokannan nimi ja URL

Ylimmän tuomioistuinneuvoston verkkosivulla on yksityiskohtainen luettelo Bulgarian tuomioistuimista ja niiden osoitteista ja verkkosivuista (vain bulgariaksi).

Päivitetty viimeksi: 29/06/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.