Jäsenvaltioiden yleiset tuomioistuimet

Malta

Tässä osiossa on tietoa yleisistä tuomioistuimista Maltalla.

Sisällön tuottaja:
Malta

Yleiset tuomioistuimet – johdanto

Alla olevissa taulukoissa on tietoa riita-asioita käsittelevistä Maltan tuomioistuimista ja rikostuomioistuimista.

Riita-asioita käsittelevät tuomioistuimet

Muutoksenhaku­tuomioistuin (Court of Appeal)

Toinen oikeusaste

Muutok­sen­hakuelin

Muutoksenhakutuomioistuin käsittelee valitukset, jotka koskevat ylempänä tai alempana oikeusasteena toimivien riita-asioita käsittelevien tuomioistuinten ratkaisuja.

i) Muutoksenhakutuomioistuin käsittelee valitukset, jotka koskevat riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen ensimmäisen jaoston ja perheoikeusjaoston tekemiä ratkaisuja.

ii) Muutoksenhakutuomioistuin käsittelee myös valitukset, jotka koskevat rauhantuomioistuinten ratkaisuja riita-asioissa sekä vähäisiä vaateita käsittelevän Small Claims Tribunal ‑tuomioistuimen ja hallintotuomioistuinten ratkaisuja

i) Kokoonpanossa kolme tuomaria.ii) Kokoonpanossa yksi tuomari

Riita-asioita käsittelevä tuomioistuin (Civil Court)

Riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen ensimmäinen jaosto (First Hall of the Civil Court)Riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen vapaaehtoisen oikeudenhoidon jaosto (Civil Court (Voluntary Jurisdiction Section))


Riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen perheoikeuden jaosto (Civil Court (Family Section))

Ensim­mäinen oikeusaste

Riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen ensimmäinen jaosto käsittelee kaikki luonteeltaan siviili- tai kauppaoikeudelliset asiat, jotka ylittävät rauhantuomio­istuimen tuomiovallan. Käyttäessään perustuslakia koskevaa toimivaltaa se käsittelee myös asiat, jotka liittyvät Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisten perustuslailla suojattujen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien rikkomiseen.

Riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen Voluntary Jurisdiction ‑jaosto on ns. vapaaehtoisen oikeudenhoidon alalla toimiva tuomioistuin, joka päättää vajaavaltaisen henkilön oikeustoimikelpoisuuden rajoittamisesta, holhoojan nimeämisestä tällaiselle henkilölle, perinnönjaon käynnistämisestä ja testamentin toimeenpanijoiden vahvistamisesta. Se tallettaa myös salaiset testamentit.

Riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen perheoikeus­jaostossa käsitellään kaikki perheoikeuden alaan kuuluvat asiat, kuten avioliiton mitätöinnit, asumuserot, avioerot, elatusavut ja lasten huoltajuudet.

Puheenjohtajana tuomari 
Puheenjohtajana tuomari

Puheenjohtajana tuomari

Rauhantuomio­istuin (Court of Magistrates)

Ensim­mäinen oikeusaste

Riita-asioissa rauhantuomioistuimilla on ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen alin tuomiovalta, joka rajoittuu yleensä asioihin, joissa vaatimus on arvoltaan enintään 15 000 euroa.

Puheenjohtajana rauhantuomari

Gozon rauhan­tuomioistuin (Court of Magistrates for Gozo)

Ensim­mäinen oikeusaste

Riita-asioissa Gozon rauhantuomioistuimella on kaksiasteinen tuomiovalta:

- alempi tuomiovalta, joka on verrattavissa Maltan rauhantuomioistuimen tuomiovaltaan, ja

- sama ylempi tuomiovalta kuin riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen ensimmäisellä jaostolla (lukuun ottamatta perustuslaillista tuomiovaltaa) ja riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen Voluntary Jurisdiction -jaostolla

Puheenjohtajana rauhantuomari

Small Claims Tribunal ‑tuomioistuin

Ensim­mäinen oikeusaste

Vähäisiä vaateita käsittelevä Small Claims Tribunal ‑tuomioistuin tekee ratkaisun nopeutetussa menettelyssä kohtuuden ja lainmukaisuuden (equity and law) periaatteiden perusteella alle 5 000 euron arvoisista vaatimuksista.

Puheenjohtajana tuomari (adjudicator)

Rikostuomioistuimet

Rikosasioiden muutoksenhaku-tuomioistuin (Court of Criminal Appeal)

Toinen oikeusaste

Rikosasioiden ylemmän oikeusasteen (superior jurisdiction) muutoksenhakutuomioistuin käsittelee rikostuomioistuimissa tuomittujen henkilöiden valitukset.

Rikosasioiden alemman oikeusasteen (inferior jurisdiction) muutoksenhakutuomioistuin käsittelee myös valitukset, jotka koskevat rikostuomioistuimena kokoontuvan rauhantuomioistuimen ratkaisuja.

Kokoonpanossa kolme tuomaria

Kokoonpanossa yksi tuomari

Rikostuomioistuin (Criminal Court)

Ensimmäinen oikeusaste

Rikostuomioistuin käsittelee sellaiset rikosasiat, joihin rauhantuomio­istuinten tuomiovalta ei ulotu.

Kokoonpanossa yksi puheenjohtajana toimiva tuomari ja yhdeksän valamiestä

Rauhantuomioistuin (Court of Magistrates)

Ensimmäinen oikeusaste

Rikosasioissa rauhantuomioistuimilla on kaksiasteinen tuomiovalta: rikostuomioistuimena (Court of Criminal Judicature) omaan tuomiovaltaansa kuuluvissa asioissa ja tutkintatuomioistuimena rikosasioissa, jotka kuuluvat varsinaisen rikostuomioistuimen (Criminal Court) tuomiovaltaan.

i) Rikostuomioistuimena rauhantuomioistuimella on toimivalta käsitellä kaikki asiat, joissa on kyse rikoksesta, josta voidaan määrätä enintään kuuden kuukauden vapausrangaistus.

ii) Tutkintatuomioistuimena (Court of Inquiry) rauhantuomioistuin suorittaa esitutkinnan, jos kyse on vakavasta rikoksesta, ja toimittaa tutkinta­pöytäkirjan ylimmälle syyttäjälle (Attorney General). Tämä voi siirtää rikosasian, josta enimmäis­rangaistus on kymmenen vuotta, takaisin rauhantuomioistuimen käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi, jos syytetty ei vastusta tätä. Tällöin tutkii asian ja antaa tuomion.

Puheenjohtajana rauhantuomari

Gozon rauhan­tuomioistuin (Court of Magistrates for Gozo)

Ensimmäinen oikeusaste

Rikosasioissa Gozon rauhantuomio­istuimella on sama tuomiovalta kuin rikostuomioistuimena tai tutkintatuomioistuimena toimivalla rauhantuomioistuimella.

Puheenjohtajana rauhantuomari

Nuorisotuomioistuin (Juvenile Court)

Ensimmäinen oikeusaste

Nuorisotuomioistuin käsittelee alle 16-vuotiaita alaikäisiä koskevat syytteet ja muut asiat ja voi tehdä myös huostaanottopäätöksiä.

Kokoonpanossa yksi puheenjohtajana toimiva rauhan­tuomari ja kaksi jäsentä

Oikeudelliset tietokannat

Lisätietoa on saatavissa Maltaa koskevalla sivulla Jäsenvaltioiden oikeuslaitokset – Malta, jossa on tarkemmat tiedot tietokannoista ja linkit niihin.

Linkkejä

Oikeus- ja kulttuuriasioiden ja paikallishallinnon ministeriö

Tuomioistuinpalvelut

Tuomioistuinpalvelut – Sentenzi Online -tuomiotietokanta

Tuomioistuinpalvelut – oikeuskäsittelyt

Tuomioistuinpalvelut – istuntosalien käyttö

Tuomioistuinpalvelut – tilastot

Tuomioistuinpalvelut – pakkohuutokaupat

Tuomioistuinpalvelut – riita-asioissa käytettävät lomakkeet (maltankielinen)

Tuomioistuimen asiantuntijat

Oikeudelliset palvelut (Maltan lainsäädäntö)

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.