Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Jäsenvaltioiden yleiset tuomioistuimet

Skotlanti

Tällä sivulla esitellään Skotlannin oikeudenkäyttöalueella toimivat yleiset tuomioistuimet.

Sisällön tuottaja:
Skotlanti

Yleiset tuomioistuimet – johdantoa

Court of Sessionin, High Court of Justiciaryn, Sheriff Courtien ja Justice of the Peace Courtien hallinnollisista palveluista vastaa oikeushallinto Scottish Courts and Tribunals Service (SCTS). Se on riippumaton oikeushenkilö, jota johtaa Skotlannin ylin tuomari (Lord President).

Skotlannin ylimmän oikeusasteen tuomioistuimet

Skotlannissa ylimmän oikeusasteen tuomioistuimina toimivat Court of Session ja High Court of Justiciary.

Court of Session

Court of Session on Skotlannin ylin siviilituomioistuin. Sen toimipaikka on parlamenttitalossa Edinburghissa. Se toimii muutoksenhakutuomioistuimena ja antaa myös ensimmäisenä oikeusasteena ratkaisuja riita-asioissa, jotka liittyvät muun muassa velkojen perintään, vahingonkorvauksiin sekä perhe- ja kauppaoikeudellisiin asioihin.

High Court of Justiciary

High Court of Justiciary käsittelee vakavissa rikosasioissa annettuja tuomioita koskevia muutoksenhakuja sekä kaikkein vakavimpia rikosasioita. Asian ratkaisee tuomari yhdessä valamiehistön kanssa.

Muutoksenhakuasioita käsitellessään tuomioistuin kokoontuu Edinburghissa.  Muiden asioiden käsittelyä varten tuomioistuimella on pysyvät toimipaikat Edinburghissa, Glasgow’ssa ja Aberdeenissa. Oikeudenkäyntejä järjestetään myös muissa kaupungeissa Skotlannissa.

Sheriff Courts

Skotlanti on jaettu oikeushallinnollisesti kuuteen tuomiopiiriin (sheriffdom). Kutakin niistä johtaa ylituomari (Sheriff Principal), joka vastaa oikeudenhoidosta Sheriff Court -tuomioistuimissa ja käsittelee siviiliasioissa annettuja tuomioita koskevia muutoksenhakuja.

Tuomiopiireissä toimii yhteensä 39 Sheriff Courtia, joiden koko ja rakenne vaihtelevat mutta joilla kaikilla on sama tehtävä.

Niissä käsiteltävät asiat ratkaisee tuomari (Sheriff)Sheriff Courtien tehtävät liittyvät pääasiassa siviiliasioihin, rikosasioihin ja pesänselvityksiin, ja niiden hallinnosta huolehtii paikallinen kirjaaja (sheriff clerk) alaisineen.

Nopeutetussa menettelyssä asioita käsittelevillä tuomareilla (Summary Sheriffs) on valtuudet hoitaa tiettyjä tuomarin tehtäviä sekä rikos- että siviilioikeudellisissa menettelyissä.

Lisäksi Edinburghissa on uusi henkilövahinkoasioita käsittelevä tuomioistuin (Personal Injury Court), joka on toimivaltainen koko Skotlannin alueella.

Siviiliasioita käsittelevä muutoksenhakutuomioistuin (Civil Sheriff Appeal Court) voi toimia yhden tai kolmen tuomarin kokoonpanossa käsitellessään muutoksenhakuja, jotka koskevat Sheriff Courtien siviiliasioissa antamia ratkaisuja.

Rikosasioita käsittelevä muutoksenhakutuomioistuin (Sheriff Appeal Court) käsittelee muutoksenhakuja, jotka koskevat tuomarien ja rauhantuomarien vähäisissä rikosasioissa tekemiä päätöksiä.  Se käsittelee myös kaikki Sheriff Courtien ja Justice of the Peace Courtien takuita koskevista päätöksistä tehdyt muutoksenhaut.

Siviiliasiat

Useimmat siviiliasiat koskevat henkilöiden tai organisaatioiden välisiä oikeusriitoja. Sheriff Courteissa käsitellään seuraavanlaisia asioita:

  • tavanomaisessa menettelyssä käsiteltävät kanteet (ordinary actions), joita nostetaan yleensä avioeroasioissa, lasten huoltoa koskevissa asioissa tai omaisuusriidoissa sekä yli 5 000 punnan saamisia/vahingonkorvauksia koskevissa vaateissa;  lukuun ottamatta perheoikeudellisia kanteita (paitsi jos vaade koskee vain elatusta) kanteet, joiden rahallinen arvo on korkeintaan 100 000 puntaa, voidaan nostaa ainoastaan Sheriff Courtissa
  • nopeutetussa menettelyssä käsiteltävät kanteet (summary causes), jotka koskevat tavallisesti sosiaalisten vuokra-asuntojen vuokrarästejä ja henkilövahinkoja, joiden rahallinen arvo on enintään 5 000 puntaa
  • yksinkertaisessa menettelyssä (simple procedure) käsiteltävät vaateet, joiden rahallinen arvo on enintään 5 000 puntaa ja jotka koskevat irtaimesta omaisuudesta suoritettavaa maksua, sen luovuttamista tai hallinnan palauttamista, tai määräykset, joilla tietty henkilö velvoitetaan tekemään jokin tietty asia.

Lisäksi Sheriff Court vastaa monista muista siviilioikeudellisista hakemusasioista ja menettelyistä, joihin kuuluvat

  • adoptioasiat
  • yhtiöiden selvitystilat
  • kuolemaan johtaneiden tapaturmien tutkinta
  • konkurssit.

Rikosasiat

Sheriff Courteissa rikosasiat voidaan käsitellä joko muodollisessa tai nopeutetussa menettelyssä. Virallisen syyttäjän (Procurator Fiscal) tehtävä on päättää, mitä menettelyä kussakin tapauksessa käytetään.

Muodollista menettelyä (solemn procedure) käytetään vakavissa rikosasioissa, joissa syyte voi johtaa yli 12 kuukauden vankeustuomioon tai rajoittamattomaan sakkoon. Asian käsittelee tuomari yhdessä valamiehistön kanssa.

Nopeutettua menettelyä (summary procedure) käytetään vähemmän vakavissa rikosasioissa, jotka tuomari käsittelee yksin ilman valamiehistöä. Vaikka tuomarilla on valtuudet määrätä enintään 12 kuukauden vankeustuomioita, tietyissä olosuhteissa hän voi määrätä ankarampia rangaistuksia.

Pesänselvitykset

Pesänselvityksessä (commissary work) on kyse lähinnä vainajan kuolinpesään kuuluvan omaisuuden jakamisesta. Pesänjakajan on haettava tuomioistuimen lupa (confirmation) pesään kuuluvan omaisuuden selvittämiseen ja jakamiseen. Lupa annetaan sen jälkeen, kun pesäluettelo on toimitettu tuomioistuimeen.

Jos kuolinpesän arvo on enintään 36 000 puntaa, se luokitellaan vähäiseksi jäämistöksi (small estate), ja luvan hakijan on käytävä täyttämässä asianmukainen lomake paikallisen kirjaajan toimistossa. Jos jäämistön arvo on yli 36 000 puntaa, luvan hakemisessa kannattaa käyttää asianajajaa.

Justice of the Peace Courts

Justice of the Peace Courteissa toimivat rauhantuomarit ovat maallikkotuomareita. Rauhantuomaria opastaa tuomioistuimen lainoppinut oikeudellinen neuvonantaja lainsäädäntöön ja menettelyyn liittyvissä kysymyksissä. Rauhantuomioistuimissa käsitellään pääasiassa vähäisiä rikoksia nopeutetussa menettelyssä. Enimmäisrangaistus, jonka rauhantuomari voi langettaa, on 60 päivää vankeutta tai enintään 2 500 punnan sakko.

Kirjaaja vastaa Sheriff Courtissa ja Justice of the Peace Courtissa kaikesta hallinnollisesta työstä, esimerkiksi

  • sakkojen perinnästä ja rikosvahinkojen korvaamista koskevista määräyksistä
  • oikeuden määräysten, kuten takuisiin, yhdyskuntapalveluun tai vapaudenrajoituksiin liittyvien määräysten, tiedoksiantamisesta
  • valamiesten kutsumisesta ja heihin liittyvien asioiden hoitamisesta.

Skotlannin tuomioistuimista on yksityiskohtaisempia tietoja Skotlannin oikeushallinnon Scottish Courts and Tribunals Service verkkosivuilla.

Linkkejä

Skotlannin oikeushallinto (Scottish Courts and Tribunals Service)

Päivitetty viimeksi: 02/07/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.