Jäsenvaltioiden yleiset tuomioistuimet

Slovakia

Tässä osiossa kerrotaan Slovakian yleisiä tuomioistuimia koskevasta järjestelmästä.

Sisällön tuottaja:
Slovakia

Yleiset tuomioistuimet – johdantoa

Slovakian tasavallassa tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat ja puolueettomat tuomioistuimet. Oikeudellinen lainkäyttö toimeenpannaan kaikissa oikeusasteissa erillään muista valtion elimistä.

Oikeudelliset tietokannat

Slovakian oikeusministeriön tietokanta Slov-Lex

Slovakian oikeusministeriön ylläpitämä ”sähköinen lakikokoelma (Slov-Lex)” perustuu kahteen yhdistettyyn tietojärjestelmään:

 1. eZbierka (sähköinen kokoelma) – tietojärjestelmä, joka sisältää sitovia konsolidoituja sähköisiä lainsäädäntötekstejä ja muita standardeja niille, joihin lainsäädäntö vaikuttaa,
 2. eLegislatíva (sähköinen lainsäädäntö) – prosessinhallintatietojärjestelmä kaikista lainsäädäntöprosessin vaiheista ja varustettuna edistyneellä lakieditorilla.

Kohderyhmien saamat hyödyt:

Keskeistä oikeusperiaatetta, jonka mukaan kaikki ihmiset tuntevat voimassa olevan lainsäädännön ja tietävät oikeutensa ja velvollisuutensa, on entistä vaikeampi noudattaa käytännössä, koska lainsäädännön määrä ja monimutkaisuus kasvavat. Slov-Lex-hankkeella pyritään parantamaan kyseisen periaatteen noudattamista varmistamalla, että kaikki voivat tutustua voimassa olevaan lainsäädäntöön:

 • kansalaiset – erityisesti hankkeen osa eZbierka hyödyttää heitä siten, että voimassa olevaan lainsäädäntöön on muodollisesti ja sisällöllisesti huomattavasti helpompi tutustua maksutta, ja näin he oppivat tuntemaan uuden lainsäädännön entistä paremmin,
 • oikeusalan ammattilaiset voivat jatkuvasti tarkastella voimassa olevaa lainsäädäntöä ja tutustua Slovakian tai Euroopan unionin uuteen lainsäädäntöön yleisesti ja erityisesti oman erikoisalansa säännöksiin,
 • yrittäjät voivat myös jatkuvasti tarkastella ilmaiseksi voimassa olevaa lainsäädäntöä ja tutustua Slovakian tai Euroopan unionin uuteen lainsäädäntöön yleisesti ja erityisesti oman toimialansa säännöksiin; parempi sääntely-ympäristö luo entistä paremmat olosuhteet yrittämiselle ja vähentää liiketoimintaan liittyvää hallinnollista rasitusta,
 • paikallis- ja alueviranomaiset voivat jatkuvasti tarkastella ilmaiseksi voimassa olevan lainsäädännön lähteitä samalla, kun niiden hallinnollinen rasite vähenee (hallinnollisesti vaativa ja kallis velvollisuus antaa työpäivinä mahdollisuus tutustua lakikokoelmaan, mihin liittyy kokoelman paperikopion tilaus ja arkistointi), kun portaalilla korvataan rasittava velvollisuus avustaa kokoelmaan tutustumisessa työpäivinä,
 • julkishallinnot – toisaalta hanke tarjoaa jatkuvasti ja ilmaiseksi mahdollisuuden käyttää voimassa olevan lainsäädännön lähteitä, ja toisaalta se vähentää hallinnollista rasitusta ja siten lainsäädäntöprosessin kustannuksia ja tuo käyttöön myös mahdollisuuden parantaa lainsäädäntötehtävien suorittamista ja Euroopan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa,
 • oikeusviranomaiset – he voivat jatkuvasti ja nopeasti tarkastella lainsäädäntöä, joka on ollut voimassa millä tahansa historian hetkellä, ja oikeudellisten päätösten viittauksia kulloinkin voimassa olleeseen lainsäädäntöön, millä voidaan poistaa rutiinitehtäviä ainakin osittain ja lisätä tuomarien ja tuomioistuin virkamiesten työn tehokkuutta,
 • lainsäädäntöelimet – ne voivat käyttää tehokasta välinettä laatiessaan lainsäädäntöä ja hallinnoidessaan lainsäädäntöprosessia, mikä vapauttaa niitä rasittavasta byrokratiasta ja auttaa niitä keskittymään entistä enemmän vireillä olevien ehdotusten sisältöön.

Yleisiä tuomioistuimia koskeva järjestelmä

Slovakian tuomioistuinjärjestelmä

Slovakian tuomioistuinjärjestelmään kuuluvat:

 • piirituomioistuimet (okresné súdy) (54)
 • aluetuomioistuimet (krajské súdy) (8)
 • erityisrikostuomioistuin (Špecializovaný trestný súd)
 • Slovakian tasavallan korkein oikeus (Najvyšší súd Slovenskej republiky).

Tuomioistuinten toimivalta

Piirituomioistuimet

Piirituomioistuimet tekevät päätöksiä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa, jollei tuomioistuinkäsittelyä koskevassa lainsäädännössä muuta säädetä.

Ne käsittelevät ja ratkaisevat myös vaalilakia koskevia asioita silloin, kun asiaa koskevassa lainsäädännössä niin säädetään.

Aluetuomioistuimet

Aluetuomioistuimet tekevät päätöksiä toisen oikeusasteen tuomioistuimena siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa, jotka piirituomioistuimet ovat ratkaisseet ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena.

Työjärjestyksessä määritellään, mitkä siviili- ja rikosoikeudelliset asiat aluetuomioistuimet käsittelevät ensimmäisenä oikeusasteena.

Aluetuomioistuimet tekevät päätöksiä hallinto-oikeudellisissa asioissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena, ellei erikseen toisin säädetä.

Ne käsittelevät ja ratkaisevat myös muita asioita, jos niin säädetään erikseen (laki nro 166/2003 yksityisyyden suojaamisesta luvattomalta tietoteknisten laitteiden käytöltä ja tiettyjen lakien muuttamisesta).

Erityisrikostuomioistuin

Erityisrikostuomioistuin käsittelee rikosoikeudellisia ja muita asioita kuten tuomioistuinkäsittelyä koskevassa lainsäädännössä säädetään.

Korkein oikeus

Korkeimman oikeuden toimivaltaan kuuluvat seuraavat:

 • aluetuomioistuinten ja erityisrikostuomioistuimen päätöksiä koskeva tavanomainen muutoksenhaku, jos asiasta säädetään tuomioistuinkäsittelyä koskevassa lainsäädännössä,
 • piirituomioistuinten, aluetuomioistuinten, erityisrikostuomioistuimen ja korkeimman oikeuden päätöksiä koskeva ylimääräinen muutoksenhaku, jos asiasta säädetään tuomioistuinkäsittelyä koskevassa lainsäädännössä,
 • tuomioistuinten ja valtionhallinnon elinten väliset toimivaltaa koskevat kiistat,
 • asian siirtäminen toimivaltaisesta tuomioistuimesta muulle tuomioistuimelle, jos asiasta säädetään tuomioistuinkäsittelyä koskevassa lainsäädännössä,
 • muut asiat, jos asiasta säädetään laissa tai määrätään kansainvälisessä sopimuksessa.

Korkein oikeus tarkastelee uudelleen tuomioistuinten päätöksentekoa asioissa, joista on annettu lainvoimainen tuomio.

Korkein oikeus valvoo lakien ja muiden oikeudellisesti sitovien määräysten yhtenäistä tulkintaa ja johdonmukaista soveltamista

 • oman päätöksentekonsa avulla,
 • antamalla lausuntoja, joiden tarkoituksena on yhtenäistää lakien ja muiden oikeudellisesti sitovien määräysten tulkintaa,
 • julkaisemalla ensisijaisen tärkeitä lainvoimaisia tuomioistuinten päätöksiä kokoelmassa, johon kootaan korkeimman oikeuden lausuntoja ja Slovakian tuomioistuinten päätöksiä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Oikeusministeriö

Päivitetty viimeksi: 27/02/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.