Jäsenvaltioiden yleiset tuomioistuimet

Slovenia

Tässä osassa kerrotaan Slovenian yleisten tuomioistuimien järjestelmästä.

Sisällön tuottaja:
Slovenia

Yleiset tuomioistuimet

Tuomioistuimia koskevan lain 98 §:n mukaisesti Sloveniassa toimii seuraavanlaisia tuomioistuimia:

 • paikallistuomioistuimet (okrajno sodišče)
 • aluetuomioistuimet (okrožno sodišče)
 • ylemmät tuomioistuimet (višje sodišče)
 • Slovenian tasavallan korkein oikeus (Vrhovno sodišče).

Paikallistuomioistuimien toimivalta

Tuomioistuimia koskevan lain 99 §:n nojalla paikallistuomioistuimien toimivaltaan kuuluvat:

Rikosasiat

 1. antavat ratkaisun ensimmäisenä oikeusasteena rikoksista, joista voidaan määrätä rangaistukseksi sakkoa tai enintään kolme vuotta vankeutta, lukuun ottamatta lehdissä, radiossa, televisiossa tai muissa julkisissa tiedotusvälineissä tehtyjä kunniaa ja mainetta loukkaavia rikoksia
 2. tutkivat edellä kuvattuja rikoksia
 3. suorittavat muita laissa säädettyjä tehtäviä

Siviiliasiat

Paikallistuomioistuimet antavat ratkaisun tai päättävät ensimmäisenä oikeusasteena

 1. siviiliasioista siviiliprosessilain mukaisesti
 2. perintöasioista ja muista riidattomista asioista, ellei laissa ole toisin säädetty, sekä kiinteistörekisteriin liittyvistä asioista
 3. täytäntöönpano- ja turvaamisasioista, ellei laissa ole toisin säädetty.

Muut asiat

Paikallistuomioistuimet antavat ratkaisun tai tekevät päätöksen muissa asioissa, jos laissa niin säädetään.

Oikeusapu

Paikallistuomioistuimet vastaavat oikeusapuun liittyvistä asioista, joissa muilla tuomioistuimilla ei ole lakisääteistä toimivaltaa, ja kansainvälisten oikeusavun antamisesta tapauksissa, joissa on kyse rikkomuksista.

Aluetuomioistuimien toimivalta

Tuomioistuimia koskevan lain 101 §:n nojalla aluetuomioistuimien toimivaltaan kuuluvat:

Rikosasiat

 1. antavat ratkaisun ensimmäisenä oikeusasteena rikoksista, jotka eivät kuulu paikallistuomioistuimien toimivaltaan
 2. suorittavat kohdassa 1 kuvattuja rikoksia koskevia tutkimuksia tai tutkintatoimia
 3. suorittavat esitutkinnan ja antavat ratkaisun ensimmäisenä oikeusasteena alaikäisten tekemistä rikoksista
 4. päättävät ensimmäisenä oikeusasteena ulkomaisen tuomioistuimen antaman rikostuomion täytäntöönpanosta
 5. panevat täytäntöön rikosasioissa annettuja tuomioita (edellä kohtien 1, 3 ja 4 mukaisesti) ja paikallistuomioistuimien antamia rikostuomioita
 6. päättävät mahdollisuudesta kaventaa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia
 7. tekevät päätöksiä asiaankuuluvassa jaostossa ilman oikeudenkäyntiä (myös paikallistuomioistuimien toimivaltaan kuuluvissa rikosasioissa)
 8. suorittavat muita laissa säädettyjä tehtäviä
 9. valvovat, että tuomittujen kohtelu on laillista ja moitteetonta, ja vastaavat pidätettyjen valvonnasta.

Monimutkaisemmissa tapauksissa, joissa on kyse järjestäytyneestä rikollisuudesta, talousrikoksista, terrorismista, korruptiosta ja muista vastaavista rikoksista, kohdissa 1, 2, 3, 6, 7 ja 8 mainituista tehtävistä huolehtivat (alue)tuomioistuinten erikoistuneet osastot.

Siviiliasiat

Paikallistuomioistuimet antavat ratkaisun tai päättävät ensimmäisenä oikeusasteena

 1. siviiliasioista siviiliprosessilain mukaisesti
 2. ulkomaisten tuomioistuimien päätösten tunnustamisesta
 3. tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvista pakollista velkajärjestelyä, konkurssia ja selvitystilaa koskevista asioista sekä niihin liittyvistä riita-asioista
 4. immateriaalioikeuksia koskevista riita-asioista
 5. ennen riita-asian vireillepanoa esitetyistä väliaikaistoimia koskevista hakemuksista, joista tuomioistuimen on tehtävä päätös sellaisia taloudellisia riita-asioita tai tapauksia koskevien sääntöjen mukaisesti, jotka on päätetty ratkaista välimiesmenettelyssä, ja väliaikaistoimia koskevista hakemuksista immateriaalioikeuksia koskevissa asioissa
 6. hakemuslainkäyttömenettelyissä, joiden osalta laissa näin säädetään.

Muut asiat

 • pitävät kaupparekisteriä
 • antavat ratkaisun tai tekevät päätöksen muissa asioissa, jos laissa on niin säädetty
 • antavat oikeusapua siviili-, rikos- ja muissa asioissa
 • antavat kansainvälistä oikeusapua.

Ylempien tuomioistuimien toimivalta

Slovenian tasavallan tuomioistuimia koskevan lain 104 §:n nojalla ylempien tuomioistuimien toimivaltaan kuuluu:

 1. antaa ratkaisu tai päättää toisena oikeusasteena valituksista, jotka koskevat paikallis- ja aluetuomioistuimien kyseisellä alueella tekemiä päätöksiä
 2. päättää riita-asioista, jotka koskevat paikallis- ja aluetuomioistuimien välistä toimivaltaa kyseisellä alueella tai toimivallan siirtämistä jollekin muulle paikallis- tai aluetuomioistuimelle kyseisellä alueella
 3. suorittaa muita laissa säädettyjä tehtäviä

Oikeudelliset tietokannat

Tietokannan nimi ja URL-osoite

Slovenian tasavallan oikeuslaitos

Onko tietokannan käyttö ilmaista?

Kyllä, tietokannan käyttö on ilmaista.

Lyhyt kuvaus sisällöstä

Slovenian tasavallan oikeuslaitoksen verkkosivuston kautta pääsee käyttämään useita tietokantoja, muun muassa seuraavia:

 • Slovenian tasavallan tuomioistuinjärjestelmä
 • Oikeushallinto
 • Julkiset rekisterit (kiinteistörekisterit, oikeusrekisteri).

Linkkejä

Tuomioistuinten luettelot

Päivitetty viimeksi: 16/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.