Redovni nacionalni sudovi

Bugarska

U ovom se odjeljku navode informacije o bugarskom pravosudnom sustavu.

Sadržaj omogućio
Bugarska

Organizacija pravosuđa – pravosudni sustav

Prvostupanjski sudovi u građanskim i kaznenim predmetima

Okružni sudovi

Okružni je sud glavni prvostupanjski sud. Razmatra sve predmete osim onih koji su zakonom dodijeljeni drugim sudovima. Razmatra građanske, kaznene i upravne predmete. Protiv odluka okružnih sudova mogu se podnijeti žalbe odgovarajućem pokrajinskom sudu.

Okružni sud sastoji se od sudaca, a na njegovu je čelu predsjednik.

Pokrajinski sudovi

U ulozi prvostupanjskog suda pokrajinski sud razmatra:

građanske predmete – tužbe za utvrđivanje roditeljstva, raskid posvojiteljskog odnosa, proglašenje osobe pravno nesposobnom ili ukidanje takvog proglašenja; tužbe za utvrđivanje vlasništva ili stvarnih prava nad nekretninom ako je vrijednost tražbine viša od 50 000 BGN; građanske ili trgovačke sporove čija je vrijednost viša od 25 000 BGN (osim zahtjeva za uzdržavanje, zahtjeva iz radnog prava ili za povrat neovlaštenih troškova); tužbe za utvrđivanje nedopuštene, ništave ili netočne registracije trgovačkog društva za koje je zakonom predviđena početna nadležnost pokrajinskih sudova; sporove koji na temelju drugih zakona podliježu razmatranju pokrajinskog suda

kaznene predmete – predmete povezane s kaznenim djelima na temelju članaka od 95. do 110., članaka 115., 116., 118., 119., 123., 124., članka 131. stavka 2. točaka 1. i 2., članka 142., članka 149. stavka 5., članka 152. stavka 4., članaka 196.a, 199., 203., članka 206. stavka 4., članka 212. stavka 5., članka 213.a stavaka 3. i 4., članka 214. stavka 2., članaka 219., 224., 225.b, 225.c, 242., članaka od 243. do 246., članaka od 248. do 250., članaka od 252. do 260., članaka od 277.а do 278.e, članaka od 282. do 283.b, članka 287.а, članaka od 301. do 307.а, članaka od 319.а do 319.f, članka 330. stavaka 2. i 3., članaka 333., 334., članaka od 340. do 342., članka 343. stavka 1. točke (c), stavka 3. točke (b) i stavka 4., članka 349. stavaka 2. i 3., članka 350. stavka 2., članka 354.a stavaka 1. i 2., članka 354.b, članaka od 356.f do 356.i, članaka od 357. do 360. i članaka od 407. do 419.a Kaznenog zakona, osim predmeta za koje je nadležan specijalizirani kazneni sud na temelju članka 411.a Kaznenog zakona.

Gradski sud utemeljen je u Sofiji i ima ovlasti pokrajinskog suda. Gradski sud u Sofiji djeluje kao prvostupanjski sud za predmete povezane s kaznenim djelima opće prirode koje su počinile osobe koje uživaju imunitet ili članovi Vijeća ministara.

Pokrajinski sudovi nalaze se u središtima pokrajina. Unutar sudskog okruga svakog pokrajinskog suda postoji jedan okružni sud ili više njih.

Drugostupanjski sudovi u građanskim i kaznenim predmetima

Kao drugostupanjski sudovi, pokrajinski sudovi razmatraju akte protiv kojih je podnesena žalba u predmetima okružnih sudova i ostalim predmetima koji im se dodjeljuju zakonom.

Kao drugostupanjski sudovi, žalbeni sudovi razmatraju akte protiv kojih je podnesena žalba u predmetima pokrajinskih sudova i ostalim sudskim predmetima koji im se dodjeljuju zakonom.

Trećestupanjski sudovi u građanskim i kaznenim predmetima

Vrhovni kasacijski sud odgovara najvišem stupnju sudbene vlasti u kaznenim i građanskim predmetima. Nadležan je za cijelo područje Republike Bugarske.

Pravna baza podataka

Svaki sud u Bugarskoj održava internetske stranice koje odgovaraju potrebama građana, pravnih subjekata i upravnih tijela. Na tim se stranicama nalaze informacije o ustrojstvu i aktivnostima sudova te informacije o predmetima u tijeku i predmetima koji su već zaključeni.

Naziv i URL odgovarajuće baze podataka

Na internetskim stranicama Vrhovnog sudbenog vijeća dostupan je detaljan popis sudova u Bugarskoj, uključujući njihove adrese i internetske stranice (dostupno samo na bugarskom jeziku).

Posljednji put ažurirano: 29/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.