Redovni nacionalni sudovi

Češka

Sudski sustav u Češkoj republici obuhvaća 89 okružnih sudova, osam regionalnih sudova i Vrhovni sud.

Sadržaj omogućio
Češka

Redovni sudovi – uvod

Nadležnost u građanskopravnim predmetima

Za odlučivanje u građanskopravnim predmetima nadležni su okružni, regionalni i visoki sudovi te Vrhovni sud Češke Republike.

Prvostupanjski sudovi

Okružni sudovi raspravljaju i odlučuju o sporovima i drugim pravnim predmetima koji proizlaze iz građanskopravnih, radnih, obiteljskih i trgovačkih odnosa ako drugi sud nije stvarno nadležan za njih u skladu sa zakonima.

O drugim pitanjima koja nisu privatne prirode (npr. o imenovanju i razrješenju arbitara, poništenju odluke arbitraže itd.) raspravljaju i odlučuju okružni sudovi u građanskopravnim postupcima kad je to propisano zakonom.

O predmetima koji spadaju u nadležnost okružnog suda obično odlučuje sudac pojedinac.

Ako je tako propisano zakonom, o radnim i drugim predmetima raspravlja vijeće koje se sastoji od suca i dvaju sudaca porotnika.

Regionalni sudovi djeluju kao prvostupanjski sudovi u predmetima i sporovima iz članka 9. stavka 2. i članka 9.a Zakona o parničnom postupku.

O postupcima koji se vode pred regionalnim sudom kao prvostupanjskim sudom raspravlja i odlučuje sudac pojedinac; ako je tako propisano zakonom, o postupcima u prvom stupnju raspravlja i odlučuje vijeće koje se sastoji od predsjednika sudskog vijeća i dvaju sudaca.

Vrhovni sud djeluje kao prvostupanjski sud na temelju članka 51. Zakona br. 91/2012 o međunarodnom privatnom pravu. U tim okolnostima Vrhovni sud priznaje pravomoćne presude stranih sudova.

Vrhovni sud zasjeda kao vijeće ili vrhovno vijeće.

Drugostupanjski sud

Ako je u prvom stupnju o predmetu raspravljao okružni sud, žalbeni je sud (drugostupanjski sud) regionalni sud.

Ako je u prvom stupnju o predmetu raspravljao regionalni sud, žalbeni je sud visoki sud.

Visoki sud zasjeda kao vijeće koje se sastoji od predsjednika sudskog vijeća i dvaju sudaca, osim ako je zasebnim pravnim odredbama propisano drukčije.

Pravne baze podataka

Zakonodavstvo Češke Republike dostupno je na službenom portalu češke vlade (samo na češkom).

Je li pristup pravnoj bazi podataka besplatan?

Da, samo taj portal omogućuje pristup zakonodavnim tekstovima bez naknade.

Nadležnost u kaznenopravnim predmetima

Za odlučivanje u kaznenopravnim predmetima nadležni su okružni, regionalni i visoki sudovi te Vrhovni sud Češke Republike.

Prvostupanjski sudovi

Ako Zakonom br. 141/1961 o kaznenom postupku nije propisano drukčije, prvostupanjski se postupak vodi pred okružnim sudom.

O kaznenim postupcima koji se vode pred sudom odlučuje sudsko vijeće ili sudac pojedinac; predsjednik sudskog vijeća ili sudac pojedinac odlučuju samostalno samo ako je to izričito propisano zakonom. Vijeća okružnih sudova sastoje se od predsjednika sudskog vijeća i dvaju sudaca porotnika. Predsjednik sudskog vijeća ili sudac može djelovati kao sudac pojedinac. Samo sudac može biti predsjednik sudskog vijeća.

Regionalni sudovi raspravljaju u prvom stupnju o kaznenim postupcima za koje je zakonom predviđena zatvorska kazna od najmanje pet godina ili ako se može propisati iznimna kazna. Regionalni sudovi djeluju kao prvostupanjski sudovi u kaznenim predmetima iz članka 17. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku čak i ako je minimalna kazna blaža od toga.

Regionalni sudovi djeluju kao sudska vijeća. Sudac pojedinac odlučuje u predmetima koji su propisani zakonima o parničnom postupku.

Vijeća regionalnih sudova sastoje se od:

 1. predsjednika sudskog vijeća i dvaju sudaca porotnika ako djeluju kao prvostupanjski sud u kaznenopravnim predmetima
 2. predsjednika sudskog vijeća i dvaju sudaca u drugim predmetima.

Predsjednik sudskog vijeća ili sudac može djelovati kao sudac pojedinac. Samo sudac može biti predsjednik sudskog vijeća.

Drugostupanjski sud

Viši regionalni sud odlučuje o žalbama protiv presuda okružnog suda. Nadređeni viši sud odlučuje o žalbama protiv presuda regionalnog suda u prvom stupnju.

Visoki sud zasjeda kao vijeće koje se sastoji od predsjednika sudskog vijeća i dvaju sudaca, osim ako je zasebnim pravnim odredbama propisano drukčije.

Nadležnost u upravnopravnim predmetima

Uloga pravosuđa u upravnim predmetima je zaštita pojedinačnih prava fizičkih i pravnih osoba u skladu s javnim pravom.

Tu ulogu vrše upravni sudovi. To su specijalizirana sudska vijeća u okviru sustava regionalnih sudova koja djeluju kao prvostupanjski sudovi.

Upravni sudovi sastoje se od predsjednika regionalnog suda, njegovih potpredsjednika i sudaca. O pojedinačnim predmetima raspravljaju vijeća od troje sudaca.

Upravni sudovi odlučuju o:

 1. žalbama na upravne odluke koje je izdalo izvršno tijelo, tijelo lokalne ili regionalne uprave, pravna ili fizička osoba ili drugo tijelo ovlašteno za odlučivanje o pravima i obvezama pravnih i fizičkih osoba u području javne uprave (dalje u tekstu „upravno tijelo”)
 2. zaštiti od propusta upravnog tijela
 3. zaštiti od nezakonitog djelovanja upravnog tijela
 4. žalbama o pitanju nadležnosti
 5. o pitanjima izbora te o pitanjima lokalnih i regionalnih referenduma
 6. o pitanjima političkih stranaka i političkih pokreta
 7. o poništenju mjera opće prirode ili njihova dijela koji je u suprotnosti sa zakonom
 8. o pitanjima disciplinarnih mjera za suce, sudske službenike, državne tužitelje i sudske izvršitelje
 9. o pitanjima povezanima s određenim pravilima profesionalne etike.

Vrhovni upravni sud je upravni sud u posljednjem stupnju i sastoji se od predsjednika Vrhovnog upravnog suda, njegovih potpredsjednika i sudaca. O pojedinačnim predmetima obično raspravljaju vijeća od troje sudaca.

Osim o žalbama, Vrhovni upravni sud odlučuje i o raspuštanju političkih stranaka i političkih pokreta, obustavi ili ponovnom pokretanju njihovih aktivnosti, o pitanjima nadležnosti te o poništenju mjera opće prirode ili njihova dijela. Daljnja stvarna nadležnost Vrhovnog upravnog suda propisana je posebnim propisima.

Dodatne informacije možete pronaći na internetskim stranicama Europskog pravosudnog atlasa u građanskim stvarima – Pravosudni sustav Češke Republike.

Dodatne informacije dostupne su na internetskoj stranici Vrhovnog upravnog suda (Nejvyšší správní soud).

Druge poveznice

Sustav sudova

Posljednji put ažurirano: 09/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.