Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Redovni nacionalni sudovi

Engleska i Wales

Ova stranica sadržava informacije o redovnim sudovima u Engleskoj i Walesu.

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

Različiti sudovi u Engleskoj i Walesu organizirani su na način opisan u nastavku. Više informacija možete pronaći na internetskim stranicama Službe sudova i tribunala Njezina Veličanstva (Her Majesty's Courts and Tribunals Service), koja je odgovorna za upravljanje i pružanje podrške svim sudovima osim Vrhovnog suda (Supreme Court).

Vrhovni sud (Supreme Court)

Vrhovni sud Ujedinjene Kraljevine preuzeo je 1. listopada 2009. nadležnost Odbora za pritužbe Gornjeg doma Parlamenta. Preuzeo je i funkcije prenesene nadležnosti Pravosudnog odbora Državnog vijeća (Judicial Committee of the Privy Council) (najviši žalbeni sud u nekoliko neovisnih zemalja Commonwealtha, prekomorskih područja Ujedinjene Kraljevine i ovisnih područja britanske krune).

Vrhovni sud najviši je žalbeni sud za kaznene i građanske predmete u Ujedinjenoj Kraljevini, ali u škotskim kaznenim predmetima nije moguće podnijeti žalbu Vrhovnom sudu. Dopuštenje da se uputi žalba Vrhovnom sudu obično se dodjeljuje samo ako predmet obuhvaća pravna pitanja od važnosti za javnost.

Žalbeni sud (Court of Appeal)

Žalbeni sud čine Kazneni odjel i Građanski odjel, koji obično zasjedaju u Londonu.

Kazneni odjel (Criminal Division), kojim predsjeda predsjednik sudova Engleske i Walesa (Lord Chief Justice), odlučuje o žalbama na presude i kazne izrečene na Krunskom sudu (Crown Court). Kazneni odjel Žalbenog suda može poništiti ili potvrditi presudu, naložiti ponovno suđenje ili, kad je riječ o žalbi na kaznu, promijeniti kaznu (ali ne i povećati kaznu). Međutim, u slučajevima u kojima državni odvjetnik (Attorney General) uputi predmet Žalbenom sudu, sud može povećati kaznu ako smatra da je ona neopravdano blaga.

Sud ima veću nadležnost za odlučivanje o ad hoc žalbama, kao što su žalbe koje se odnose na izvješćivanje ili ograničenja javnog pristupa, žalbama na presude s kojima se tužiteljstvo ne slaže i različitim žalbama u skladu s odredbama Zakona o imovini stečenoj kriminalnom aktivnošću (Proceeds of Crime Act) iz 2002. Osim toga, sud se bavi žalbama u predmetima vojnih sudova.

U Kaznenom odjelu Žalbenog suda obično zasjedaju tri suca, ali samo se jedna presuda (većinsko mišljenje) donosi kao sudska odluka.

Građanskim odjelom (Civil Division) Žalbenog suda predsjeda voditelj upisnika (Master of the Rolls). Sud uglavnom odlučuje o žalbama na odluke Visokog suda (High Court), uključujući Sud pravičnosti (Chancery Division), Odjel Kraljičina stola (Queen's Bench Division) i Obiteljski odjel (Family Division), okružnih sudova Engleske i Walesa te nekih tribunala. Tri člana žalbenog suda obično zasjedaju zajedno te čine sastav suda. Pri donošenju odluke suci mogu naložiti što god misle da je sud s kojeg je predmet upućen trebao naložiti. U nekim se predmetima nalaže ponovno suđenje.

Na Žalbenom sudu rijetko se saslušavaju svjedoci. Odluke se obično temelje na dokumentima, zapisnicima s prethodnih saslušanja i argumentima odvjetnika koji zastupaju stranke.

Visoki sud (High Court)

Sjedište je Visokog suda u Londonu, iako se rasprave u predmetima mogu održavati u drugim dijelovima Engleske i Walesa. Visoki sud može odlučivati u gotovo svim građanskim postupcima, iako se u praksi uglavnom bavi većim ili složenijim predmetima. Sud se sastoji od sljedeća tri odjela:

 • Odjel Kraljičina stola najveći je od ta tri odjela i bavi se širokim rasponom građanskih pitanja, uključujući postupke za naknadu štete prouzročene neispunjenjem ugovornih obveza, namjernim nanošenjem štete ili klevetom, trgovačke sporove, predmete u području tehnologije i građevinarstva te predmete pomorskog prava (građanski postupci koji se odnose na brodove, kao što su sudari, oštećenja tereta i spašavanje).
 • Sud pravičnosti bavi se imovinskim pitanjima, uključujući upravljanje imovinom preminulih osoba, tumačenje oporuka, patente i intelektualno vlasništvo, nesolventnost i sporove o poduzećima i partnerstvima.
 • Obiteljski odjel bavi se mnogim složenijim pitanjima u pogledu razvoda i povezanih financijskih i bračnih pitanja. Bavi se predmetima koji se odnose na skrb za djecu (posebno u pogledu skrbništva, posvojenja i otmice djece), predmetima kojima se bavi Sud za zaštitu osoba s invaliditetom (Court of Protection) i predmetima povezanima s liječenjem djece u implicitnoj nadležnosti suda.

Upravni sud (Administrative Court)

Rad Upravnog suda obuhvaća nadležnost u području upravnog prava Engleske i Walesa te nadzornu nadležnost nad nižim sudovima i tribunalima.

Nadzornom nadležnošću, koja se uglavnom ostvaruje postupkom sudskog nadzora, obuhvaćene su osobe ili tijela s javnopravnom funkcijom. Svrha je sudskog nadzora osigurati da su odluke tih tijela ili pojedinaca donesene propisno i u skladu sa zakonom te da su u okviru ovlasti koje im je dodijelio Parlament.

Ostala pitanja kojima se bavi Upravni sud uključuju niz žalbi i zahtjeva propisanih zakonom:

 • pravo osporavanja odluka ministara, lokalnih tijela vlasti i tribunala dodijeljeno određenim zakonima
 • zahtjeve na temelju Zakona o nacionalnosti, imigraciji i azilu (Nationality, Immigration and Asylum Act) iz 2002.
 • žalbe na temelju činjeničnog stanja protiv određenih odluka magistratskih sudova i Krunskog suda
 • zahtjeve za ispitivanje zakonitosti naloga za oduzimanje slobode (habeas corpus)
 • zahtjeve za uhićenje zbog nepoštovanja suda
 • zahtjeve u pogledu zlonamjernih parničara
 • zahtjeve na temelju Zakona o mrtvozornicima (Coroners Act) iz 1988.
 • razne zahtjeve podnesene na temelju zakonâ o sprječavanju terorizma, imovini stečenoj kriminalnom aktivnošću, trgovini drogom i kaznenom pravosuđu.

Otvaranjem regionalnih ureda Upravnog suda u Birminghamu, Cardiffu, Leedsu i Manchesteru 2009. podnositeljima zahtjeva omogućilo se podnošenje određenih vrsta zahtjeva u njima najbližoj regiji. Još jedan regionalni ured otvorio se u Bristolu u studenome 2012.

Sudski odjeli Visokog suda (Divisional courts)

O određenim žalbama na odluke nižih sudova odlučuju sudski odjeli Visokog suda (sudovi u čijem su sastavu najmanje dva suca).

Odgovarajući sudski odjeli Visokog suda odlučuju o žalbama na odluke okružnih sudova koje se odnose na predmete u nadležnosti Suda pravičnosti i Odjela Kraljičina stola.

Sudski odjeli u okviru Odjela Kraljičina stola odlučuju, među ostalim, o žalbama o pravnim pitanjima u predmetima s magistratskih sudova i Krunskog suda (osim ako se Krunski sud bavi pitanjem na temelju optužnog prijedloga).

Sudski odjel u okviru Obiteljskog odjela odlučuje o žalbama na odluke magistratskih sudova u obiteljskim pitanjima.

Okružni sudovi (County courts)

Okružni sudovi rješavaju većinu građanskih predmeta u Engleskoj i Walesu. Najjednostavnije rečeno, o manje složenim građanskim predmetima odlučuje se na okružnim sudovima, a o složenijim predmetima na Visokom sudu. Veći broj predmeta kojima se bave okružni sudovi odnosi se na naplatu dugova. Međutim, na okružnom sudu odlučuje se i o pitanjima koja se odnose na oduzimanje imovine radi prisilne naplate (npr. pri neplaćanju rata za otplatu hipoteke), tužbama zbog osobne ozljede ili nepažnje i stečajnim pitanjima.  Neki okružni sudovi ujedno su i regionalni prijavni uredi Visokog suda te se na njima mogu voditi predmeti u nadležnosti Visokog suda. Osim toga, neki od njih imaju posebnu nadležnost za odlučivanje u manje složenim pitanjima o kojima bi inače odlučivao Visoki sud.

Odluke o potraživanjima duga ili naknadi štete u vrijednosti manjoj od 5000 GBP obično se donose u okviru posebnog postupka za sporove male vrijednosti. Time se omogućuje povoljan i neformalan način rješavanja sporova bez potrebe za angažiranjem odvjetnika. U takvim slučajevima sudac može preuzeti ulogu istražitelja te pomoći podnositelju zahtjeva i optuženiku da iznesu svoje stajalište u predmetu. Okružni sudovi nude i internu uslugu mirenja u sporovima male vrijednosti, no dostupno je i vanjsko mirenje za ostala sporna potraživanja.

Okružni sudovi bave se i obiteljskim pitanjima, uključujući razvode, pitanja povezana s djecom (kao što je boravište) te predmete u pogledu skrbi i posvajanja. Složenim obiteljskim pitanjima bavi se Visoki sud. U središnjem Londonu svim obiteljskim pitanjima bavi se glavni prijavni ured Obiteljskog odjela, a ne lokalni okružni sudovi. Obiteljsko mirenje dostupno je preko Sudske službe za savjetovanje i podršku djeci i obiteljima (Children and Family Court Advisory and Support Service, CAFCASS).

Krunski sud (Crown Court)

Krunski sud nacionalni je sud koji zasjeda u različitim sjedištima u Engleskoj i Walesu. Bavi se svim ozbiljnim kaznenim predmetima upućenima s magistratskih sudova. Rasprave u predmetima upućenima na suđenje održavaju se pred sucem i porotom koja se sastoji od 12 građana.

Porotnici su katkad potrebni i u građanskim predmetima (na primjer u predmetima koji se odnose na klevetu i postupcima protiv policije zbog neopravdanog progona), ali takvi su slučajevi rijetki. Kada dođe do toga, sudska rasprava održava se na Visokom sudu ili na okružnom sudu. Krunski sud djeluje i kao žalbeni sud u predmetima o kojima odlučuju magistratski sudovi.

Magistratski sudovi (Magistrates' courts)

Magistratski sudovi uglavnom se bave kaznenim pitanjima te se o većini kaznenih predmeta odlučuje na magistratskim sudovima. Ozbiljnija kaznena djela upućuju se na suđenje Krunskom sudu. Magistratski sudovi bave se i nekim građanskim predmetima, uključujući obiteljska pitanja, naplatu nekih vrsta dugova, kao što je lokalni porez, te pitanja povezana s izdavanjem dozvola (primjerice, dozvole za promet alkoholnim pićima), neispunjavanjem uvjeta dozvola ili sudskih naloga te pitanja povezana s klađenjem i igrama na sreću.

O većini predmeta na magistratskim sudovima odlučuju suci porotnici (poznati i kao mirovni suci). Suci porotnici nemaju pravnu naobrazbu. Obično zasjedaju utroje, a savjetuju ih sudski službenici s pravnom naobrazbom. O složenijim pitanjima koja dospijevaju pred magistratske sudove odlučuju članovi profesionalnog sudstva, poznati kao okružni suci (magistratski sudovi) koji zasjedaju u punom radnom vremenu. Zamjenici okružnih sudaca (magistratski sudovi) zasjedaju u nepunom radnom vremenu.

Magistratski sudovi imaju ovlasti za određivanje novčanih i zatvorskih kazni (na ograničeno vrijeme) osobama koje su osuđene za kazneno djelo te se stoga neki predmeti upućuju Krunskom sudu na izricanje kazne.

Neki magistratski sudovi imenovani su „sudovima za mladež” ili „sudovima za obiteljske postupke”. Sastoje se od posebno osposobljenih sudaca, a bave se optužnicama protiv djece i mladih, zahtjevima koji se odnose na djecu i mlade te obiteljskim predmetima.

Druge poveznice

Služba sudova i tribunala Njezina Veličanstva

Posljednji put ažurirano: 28/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.