Redovni nacionalni sudovi

Njemačka

U ovom odjeljku možete pronaći informacije o organizaciji redovnih sudova u Njemačkoj.

Sadržaj omogućio
Njemačka

Redovni sudovi – uvod

Nadležnost u građanskim stvarima

Lokalni sudovi (Amtsgerichte) nadležni su kao prvostupanjski sudovi za rješavanje građanskih predmeta, uglavnom onih u kojima vrijednost predmeta spora iznosi najviše 5000 EUR. Nadležni su i za rješavanje određenih predmeta, kao što su sporovi povezani s najmom, obiteljski sporovi i sporovi o uzdržavanju, neovisno o vrijednosti predmeta spora.

O predmetima koji se vode pred lokalnim sudovima odlučuje sudac pojedinac.

Regionalni sudovi (Landgerichte) nadležni su kao prvostupanjski sudovi za rješavanje svih građanskih predmeta koji nisu u nadležnosti lokalnih sudova. To su obično sporovi u kojima je vrijednost predmeta spora veća od 5000 EUR.

U načelu o predmetima koji se vode pred regionalnim sudovima isto tako odlučuje sudac pojedinac. Međutim, o složenim predmetima i predmetima od iznimne važnosti odlučuje vijeće sastavljeno od triju profesionalnih sudaca.

Regionalni sudovi kao drugostupanjski sudovi rješavaju žalbe protiv presuda lokalnih sudova u građanskim stvarima. O žalbama odlučuje vijeće sastavljeno od triju sudaca.

Nadalje, na regionalnim sudovima mogu se uspostaviti vijeća za trgovačke stvari koja su nadležna za rješavanje trgovačkih sporova u prvom i drugom stupnju. Ta se vijeća sastoje od jednog predsjedavajućeg suca te dviju osoba iz poslovnog svijeta koje djeluju kao suci porotnici.

Viši regionalni sudovi (Oberlandesgerichte) obično su drugostupanjski sudovi. U građanskim predmetima odlučuju o žalbama protiv presuda regionalnih sudova i žalbama protiv presuda lokalnih sudova u obiteljskim stvarima.

Vijeća (Senateviših regionalnih sudova obično se sastoje od triju profesionalnih sudaca. Međutim, građanski predmeti koji nisu posebno zahtjevni ni od iznimne važnosti mogu se dodijeliti sucu pojedincu.

Najviši redovni sud jest Savezni sud (Bundesgerichtshof) koji je sud najvišeg stupnja te rješava isključivo žalbe o pravnim pitanjima. Vijeća Saveznog suda sastoje se od pet profesionalnih sudaca.

Nadležnost u kaznenim stvarima

Prvostupanjski sudovi

Zakonom o organizaciji sudova (Gerichtsverfassungsgesetz – GVG) utvrđena je nadležnost sudova u kaznenim stvarima. Lokalni sud prvostupanjski je sud u kaznenim stvarima, osim ako je određena nadležnost regionalnog suda ili višeg regionalnog suda (članak 24. stavak 1. točke od 1. do 3. GVG-a). Sudac pojedinac kaznenog suda odlučuje o prekršaju (članak 25. GVG-a):

  • ako je predmet pokrenut privatnom tužbom
  • ili ako se ne očekuje kazna zatvora dulja od dvije godine.

U svim ostalim slučajevima uspostavlja se sudsko vijeće sa sucima porotnicima (Schöffengericht) (članak 28. GVG-a); ono se sastoji od jednog profesionalnog suca i dvaju sudaca porotnika.

To vijeće rješava predmete koji se odnose na kaznena djela srednje težine koja su u nadležnosti lokalnog suda (članak 24. stavak 1. GVG-a), osim ako su dodijeljeni sucu kaznenog suda (članak 25. GVG-a). To su kaznena djela za koja je predviđena kazna zatvora od dvije do četiri godine. Na zahtjev ureda javnog tužitelja vijeće se može proširiti (članak 29. stavak 2. GVG-a) ako ured javnog tužitelja i sud smatraju da postoji potreba za uključivanjem drugog suca zbog opsega predmeta.

Nadležnost regionalnog suda uređena je člankom 74. stavkom 1. GVG-a u kojem se navodi da je regionalni sud nadležan za sva kaznena djela koja nisu u nadležnosti lokalnog suda ili višeg regionalnog suda, odnosno za koja je predviđena dulja kazna zatvora.

Njemački Kazneni zakon (Strafgesetzbuch) razlikuje prekršaje (Vergehen) i kaznena djela (Verbrechen). Kaznena djela jesu djela za koja je zakonom predviđena kazna zatvora od najmanje jedne godine. Stoga su kaznena djela teža djela od prekršaja.

Regionalni sud nadležan je za sva kaznena djela za koja je predviđena kazna zatvora dulja od četiri godine (članak 74. stavak 1. prvi dio druge rečenice GVG-a). Osim toga, nadležan je i ako ured javnog tužitelja odluči predmet pokrenuti pred regionalnim sudom zbog njegove posebne važnosti, bez obzira na to što bi inače bio nadležan lokalni sud.

Na regionalnom sudu o kaznenim djelima u prvom stupnju odlučuje veliko kazneno vijeće (Große Strafkammer) koje se općenito sastoji od triju sudaca i dvaju sudaca porotnika. U skladu s člankom 76. stavkom 2. GVG-a veliko kazneno vijeće može na početku suđenja ili nakon određivanja datuma suđenja odlučiti da će o predmetu odlučivati samo dva suca i dva suca porotnika.

Viši regionalni sud u prvom je stupnju nadležan za kaznena djela iz članka 120. stavaka 1. i 2. GVG-a, od kojih se većina odnosi na prijetnju sigurnosti ili postojanju Savezne Republike Njemačke. Kazneno vijeće (Strafsenat) Saveznog suda može se sastojati od pet sudaca, uključujući predsjedavajućeg suca. Međutim, nakon početka suđenja može odlučiti da o predmetu odlučuju tri suca, uključujući predsjedavajućeg suca, osim ako opseg ili složenost predmeta ne čini nužnim sudjelovanje dodatnih dvaju sudaca (članak 122. stavak 2. prva i druga rečenica GVG-a).

Žalbe

Regionalni sud odlučuje o žalbama protiv presuda lokalnog suda (članak 312. Zakona o kaznenom postupku [Strafprozessordnung, StPO]), pri čemu o žalbi odlučuje „malo kazneno vijeće” (Kleine Strafkammer) (članak 76. stavak 1. GVG-a) koje se sastoji od jednog profesionalnog suca i dvaju sudaca porotnika. U slučaju žalbe protiv presude proširenog vijeća sa sucima porotnicima uvodi se drugi profesionalni sudac (članak 76. stavak 6. GVG-a). Osim toga, u skladu s člankom 335. Zakona o kaznenom postupku umjesto redovne žalbe moguće je presudu osporiti u kasacijskom postupku („izravna žalba”, Sprungrevision).

Žalba u kasacijskom postupku (Revision) može se podnijeti protiv svake presude regionalnog suda ili višeg regionalnog suda u prvom stupnju (članak 333. Zakona o kaznenom postupku). Savezni sud žalbeni je sud (Revisionsinstanz) za sve odluke viših regionalnih sudova i velikih kaznenih vijeća regionalnih sudova (članak 135. stavak 1. GVG-a). Vijeća Saveznog suda koja odlučuju o žalbama sastoje se od pet profesionalnih sudaca, uključujući predsjedavajućeg suca. O žalbama protiv (ostalih) presuda regionalnih sudova odlučuje viši regionalni sud.

Druge poveznice

Savezni sud

Posljednji put ažurirano: 14/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.