Redovni nacionalni sudovi

Mađarska

Ovaj odjeljak sadržava informacije o organizaciji redovnih sudova u Mađarskoj.

Sadržaj omogućio
Mađarska

Građanskopravni sustav

Prvostupanjski sudovi

Okružni i opći sudovi

Svi postupci koji se prema zakonu ne upućuju općim sudovima spadaju pod nadležnost okružnih sudova (járásbíróságok).

Opći sudovi (törvényszékek) vrše funkciju prvostupanjskih sudova za:

 • imovinsko-pravne zahtjeve kod kojih je iznos u pitanju viši od 30 milijuna HUF (oko 106 000 EUR), osim u slučaju kada je postupak pokrenut zajedno sa zahtjevom za razvod braka
 • postupke koji se odnose na autorsko pravo i srodna prava te zaštitu industrijskih patenata
 • postupke za naknadu štete za štetu nastalu tijekom službenih postupaka koje su obavljale osobe koje su djelovale u okviru svoje javno-upravne nadležnosti
 • postupke koji se odnose na međunarodne sporazume o prijevozu i otpremi robe
 • postupke za ostvarivanje građanskopravnih zahtjeva do kojih je došlo zbog povrede moralnih prava, uključujući postupke za naknadu štete zbog takve povrede ako su pokrenuti zajedno s takvim postupkom ili tijekom njega
 • postupke koji se odnose na vrijednosne papire
 • zahtjeve koji se odnose na klevetu
 • određene sporove koji se odnose na pravo trgovačkih društava definirane zakonom:
  1. postupke za ukidanje odluke registarskog suda o odobravanju registracijskog zahtjeva
  2. postupke za deklaratorne presude o postojanju, nevaženju ili učinku temeljnog akta ili statuta
  3. postupke koji se odnose na sudsko preispitivanje odluka poslovnih udruga
  4. postupke koji se odnose na članstvo, a koji se vode između članova (bivši članovi) i poslovnih udruga te među članovima (bivši članovi)
  5. postupke koji se odnose na stjecanje kvalificiranog udjela
  6. postupke koji se odnose na izmjenu pravila o odgovornosti za članove koji imaju udjele u društvu s ograničenom odgovornošću
 • određene postupke koji se odnose na registrirane udruge koje ne ispunjavaju uvjete za poslovnu udrugu:
  1. postupke koje protiv takvih organizacija pokrene tijelo koje ih zakonski nadzire
  2. postupke koji se odnose na članstvo, a koji se vode između članova (bivši članovi) i poslovnih udruga te među članovima (bivši članovi)
 • određene postupke koji se odnose na registrirane udruge koje ne ispunjavaju uvjete za poslovnu udrugu:
  1. postupke koje protiv takvih organizacija pokrene tijelo koje ih zakonski nadzire
  2. postupke koji se odnose na članstvo, a koji se vode između članova (bivši članovi) i poslovnih udruga te među članovima (bivši članovi)
 • postupke koji se odnose na ugovore o financiranju sklopljene s pružateljima usluga zdravstvene skrbi
 • postupke za utvrđivanje činjenica u slučajevima u kojima vrijednost predmeta postupka premašuje gore predviđenu vrijednost
 • postupke koji se odnose na nepoštene uvjete ugovora
 • postupke za naknadu štete pokrenute u vezi s pravom stranaka na pošteno suđenje i dovršetak suđenja u razumnom roku
 • postupke za koje je po zakonu određeno da spadaju pod nadležnost općih sudova.
 • Ako neki od sutužitelja spada pod nadležnost općeg suda, postupak se vodi u nadležnosti tog suda.

Drugostupanjski sudovi

Opći sudovi (törvényszékek): slučajevi koji spadaju pod nadležnost okružnih sudova koji djeluju kao prvostupanjski te slučajevi koji se saslušavaju pred upravnim i radnim sudovima.

Regionalni žalbeni sudovi (ítélőtáblák): za slučajeve koji spadaju pod nadležnost općih prvostupanjskih sudova.

Kúria: za slučajeve upućene s regionalnih žalbenih sudova. Isto tako, za slučajeve u kojima su odluku donijeli opći sudovi u svojstvu prvostupanjskog suda te u kojima su pravno zastupane stranke zajednički zatražile da o njihovom slučaju odluči Kúria – ako se žalba temelji na povredi materijalnog prava. Zamolbe kojima se traži da Kúria sasluša imovinsko-pravne zahtjeve moguće je podnijeti samo ako je iznos u sporu viši od 500 000 HUF (oko 1 840 EUR).

Kúria odlučuje i o prijedlozima za ocjenu.

Sastav sudova

Prvostupanjski sud obično je sastavljen od suca pojedinca, no u nekim slučajevima određenima zakonom sud je sastavljen od jednog profesionalnog suca i dva prisjednika (asesora) koji čine tročlano sudsko vijeće. Prisjednici (asesori) u postupku imaju ista prava i obveze kao i profesionalni sudac. Međutim, samo profesionalni suci mogu biti samostalni suci i predsjednici sudačkih vijeća.

Drugostupanjske sudove (opći i regionalni žalbeni sudovi) čini sudsko vijeće sastavljeno od tri profesionalna suca.

U postupku sudske kontrole Kúria je sastavljena od tri profesionalna suca (ili u nekim slučajevima pet, ako je to opravdano zbog osobito složene prirode slučaja).

Nadležnost suda

Opća nadležnost: U pravilu je za postupanje nadležan sud u čijoj se nadležnosti nalazi adresa prebivališta optuženika, ako niti jedan drugi sud nije isključivo nadležan. Zakonom su utvrđena i dodatna pravila o nadležnosti (npr. u slučaju nepostojanja adrese prebivališta nadležnost ovisi o mjestu boravišta optuženika).

Zakon, osim opće nadležnosti, prepoznaje i nadležnost iz posebnih razloga (alternativna nadležnost suda, isključiva nadležnost).

U slučaju alternativne nadležnosti suda u kojem nije određena isključiva nadležnost, tužitelj može pokrenuti postupak pred drugim sudom po vlastitom izboru koji je predviđen zakonom umjesto pred sudom opće nadležnosti (npr. postupak određivanja skrbništva nad djetetom može se pokrenuti i pred sudom koji ima nadležnost prema djetetovom prebivalištu, postupak za naknadu štete može se pokrenuti i pred sudom koji je nadležan u mjestu ili području u kojem se dogodila šteta itd.)

U slučaju isključive nadležnosti postupak se može pokrenuti samo pred određenim sudom.

Kaznenopravni sustav

Prvostupanjski sudovi

U pravilu je nadležnost okružnih sudova vođenje kaznenih postupaka.

Međutim, pred općim sudovima mogu se voditi postupci u sljedećim posebnim slučajevima:

 1. kaznena djela koja su po zakonu kažnjiva kaznom zatvora u trajanju do 15 godina ili kaznom doživotnog zatvora i
 2. kaznena djela protiv države (poglavlje X. Kaznenog zakona)
 3. zločini protiv čovječnosti (poglavlje XI. Kaznenog zakona)
 4. zavjera s ciljem počinjenja ubojstva, ubojstvo iz nehaja [članak 166. stavak 3. i 4. Kaznenog zakona], ubojstvo na mah počinjeno u stanju jake razdraženosti (članak 167. Kaznenog zakona), tjelesna ozljeda koja uzrokuje znatnu opasnost od smrti (uzrokuje smrt) [članak 170. stavak 6. i treća alternativa u članku 170. stavku 7. Kaznenog zakona], otmica (članak 175./A Kaznenog zakona), trgovina ljudima (članak 175./B Kaznenog zakona), kaznena djela kojima se krše pravila o medicinskim intervencijama i medicinskom istraživanju te pravo na zdravstveno samoodređenje (glava II. poglavlja XII. Kaznenog zakona)
 5. kaznena djela protiv poretka na izborima, referendumima, građanskim inicijativama i europskim građanskim inicijativama (članak 211. Kaznenog zakona), zlouporaba kvalificiranih podataka (glava III. poglavlja XV. Kaznenog zakona), zloupotreba službenog položaja (glava IV. poglavlja XV. Kaznenog zakona), nasilje nad osobom pod međunarodnom zaštitom (članak 232. Kaznenog zakona), zatvorski neredi (članak 246. Kaznenog zakona), ometanje rada pravosudnih tijela pred međunarodnim sudom (članak 294./B Kaznenog zakona), kaznena djela protiv javnog (međunarodnog) prava (glave VII. i VIII. poglavlja XV. Kaznenog zakona)
 6. teroristička djela (članak 261. Kaznenog zakona), kršenje međunarodnih gospodarskih mjera ograničavanja (članak 261./A Kaznenog zakona), otmica zrakoplova i željezničkih vozila, pomorskih plovila i cestovnih vozila za javni prijevoz ili vozila prikladnih za masovni prijevoz robe (članak 262. Kaznenog zakona), sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji (članak 263./C Kaznenog zakona)
 7. zloupotreba vojnih proizvoda i usluga kao i proizvoda s dvostrukom namjenom (članak 263./B Kaznenog zakona), trgovanje na temelju povlaštenih informacija (članak 299./A Kaznenog zakona), prijevara kod kapitalnog ulaganja (članak 299./B Kaznenog zakona), organizacija piramidalne sheme (članak 299./C Kaznenog zakona), pranje novca (članak 303. Kaznenog zakona);
 8. izazivanje opasnosti za javnost koja dovodi do znatnog ili ozbiljnog financijskog gubitka [članak 259. stavak 2. točka (b) Kaznenog zakona], uplitanje u rad komunalnih poduzeća koje uzrokuje znatan ili iznimno ozbiljan financijski gubitak [članak 260. stavci 3. i 4. Kaznenog zakona], kaznena djela nad računalnim sustavima i podacima koja uzrokuju znatnu ili iznimno ozbiljnu štetu [članak 300./C stavak 4. točke (b) i (c) Kaznenog zakona], porezna prijevara i neispunjavanje nadzorne ili revizijske obveze u pogledu povezane porezne prijevare koji dovode do znatnog ili ozbiljnog gubitka prihoda [članak 310. stavak 4. točka (a), stavak 5. točka (a) i stavak 6., kao i članak 310./A Kaznenog zakona], zloupotreba zamjena za gotovinu koja uzrokuje znatnu ili iznimno veliku štetu [članak 313./C stavak 5. točka (a) i članak 313./C stavak 6. Kaznenog zakona], krađa [članak 316. stavak 6. točka (a) i članak 316. stavak 7. Kaznenog zakona] i pronevjera [članak 317. stavak 6. točka (a) i članak 317. stavak 7. Kaznenog zakona] predmeta znatne ili iznimno velike vrijednosti; prijevara koja uzrokuje znatnu ili iznimno veliku štetu [članak 318. stavak 6. točka (a) i članak 318. stavak 7. Kaznenog zakona], zlouporaba sredstava koja dovodi do znatnog ili iznimno velikog financijskog gubitka [članak 319. stavak 3. točke (c) i (d) Kaznenog zakona], nemarno upravljanje sredstvima koje rezultira znatnim ili ozbiljnim financijskim gubitkom [članak 320. stavak 2. Kaznenog zakona], pljačka [članak 321. stavak 4. točka (b) Kaznenog zakona] i krađa [članak 322. stavak 3. točka (a) Kaznenog zakona] predmeta znatne ili velike vrijednosti, vandalizam koji uzrokuje znatnu ili iznimno veliku štetu [članak 324. stavci 5. i 6. Kaznenog zakona], primanje ukradene robe znatne ili iznimno velike vrijednosti [članak 326. stavak 5. točka (a) i stavak 6. Kaznenog zakona], povreda autorskih prava ili povezanih prava koje dovodi do znatnog ili iznimno velikog financijskog gubitka [članak 329./A stavak 3. Kaznenog zakona] i povreda prava zaštićenih pravom industrijskog patenta[članak 329./D stavak 3. Kaznenog zakona]
 9. kaznena djela koja podliježu vojnom zakonu
 10. komunistički zločini i zločini koji ne podliježu zastari prema međunarodnom pravu, kako je utvrđeno Zakonom o kaznenoj odgovornosti i neprimjenjivanju zastare na zločine protiv čovječnosti i podizanje optužnice za određena kaznena djela počinjena za vrijeme komunističke diktature.

Djelokrug nadležnosti sudova u pravilu se određuje prema sferi unutar koje je počinjeno kazneno djelo.

Ako je optuženik počinio kaznena djela koja spadaju pod nadležnost različitih sudova, tada se opći sud smatra nadležnim za taj slučaj.

Drugostupanjski sudovi

Opći sudovi: za slučajeve koji spadaju pod nadležnost okružnog prvostupanjskog suda.

Regionalni žalbeni sudovi: za slučajeve koji spadaju pod nadležnost općih prvostupanjskih sudova.

Kúria: za slučajeve koji spadaju pod nadležnost regionalnog žalbenog suda na čiju se odluku može žaliti.

Trećestupanjski sudovi

Regionalni žalbeni sudovi: za slučajeve o kojima odlučuje opći drugostupanjski sud.

Kúria: za slučajeve o kojima odlučuje regionalni žalbeni drugostupanjski sud.

Sastav sudova

U slučajevima u kojima je predmetno kazneno djelo kažnjivo s osam ili više godina zatvora, okružni sud djeluje kao sudsko vijeće sastavljeno od jednog profesionalnog suca i dva prisjednika (asesora). U drugim slučajevima odlučuje sudac pojedinac.

I na općem sudu koji djeluje kao prvostupanjski postupci se vode pred sudskim vijećem sastavljenim od jednog profesionalnog suca i dva prisjednika (asesora).

Na drugostupanjskom ili trećestupanjskom sudu postupci se vode pred sudskim vijećem sastavljenim od tri profesionalna suca. Kúria vodi postupke pred sudskim vijećem sastavljenim od tri ili pet profesionalnih sudaca.

Druge poveznice

Službeno web-mjesto mađarskih sudova

Posljednji put ažurirano: 04/11/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.