Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Redovni nacionalni sudovi

Latvija

U ovom odjeljku pružaju se informacije o organizaciji sudova opće nadležnosti u Latviji.

Sadržaj omogućio
Latvija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Sudovi opće nadležnosti: uvod

Sudbenu vlast u Latviji izvršavaju općinski i okružni sudoviregionalni sudovi te Vrhovni sud.

Parnični i kazneni postupci u Latviji mogu se provoditi na 40 sudova koji su podijeljeni u tri stupnja: postoje 34 općinska ili okružna suda (rajonu vai pilsētu tiesas), pet regionalnih sudova (apgabaltiesas) i Vrhovni sud (Augstākā tiesa).

U nastavku su navedeni općinski i okružni sudovi te regionalni sudovi u Latviji.

Br. Općinski i okružni sud Mjesna nadležnost regionalnog suda
1. 1.1. Okružni sud u Kuldīgi (Kuldīgas rajona tiesa) Regionalni sud u Kurzemeu (Kurzemes apgabaltiesa)
1.2. Općinski sud u Liepāji (Liepājas tiesa)
1.3. Okružni sud u Saldusu (Saldus rajona tiesa)
1.4. Okružni sud u Talsiju (Talsu rajona tiesa)
1.5. Općinski sud u Ventspilsu (Ventspils tiesa)
2. 2.1. Općinski sud u Daugavpilsu (Daugavpils tiesa) Regionalni sud u Latgaleu (Latgales apgabaltiesa)
2.2. Općinski sud u Rēzekneu (Rēzeknes tiesa)
3. 3.1. Okružni sud u Ogreu (Ogres rajona tiesa) Regionalni sud u Rigi (Rīgas apgabaltiesa)
3.2. Okružni sud grada Rige u Kurzemeu (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa)
3.3. Okružni sud grada Rige u Latgaleu (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)
3.4. Okružni sud grada Rige u Vidzemeu (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)
3.5. Okružni sud grada Rige u Zemgaleu (Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa)
3.6. Okružni sud grada Rige u sjevernom okrugu Rige (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)
3.7. Okružni sud u Rigi (Rīgas rajona tiesa1
4. 4.1. Okružni sud u Alūksneu (Alūksnes rajona tiesa) Regionalni sud u Vidzemeu (Vidzemes apgabaltiesa2
4.2. Okružni sud u Cēsisu (Cēsu rajona tiesa)
4.3. Okružni sud u Gulbeneu (Gulbenes rajona tiesa)
4.4. Okružni sud u Limbažiju (Limbažu rajona tiesa)
4.5. Okružni sud u Madoni (Madonas rajona tiesa)
4.6. Okružni sud u Valki (Valkas rajona tiesa)
4.7. Okružni sud u Valmieri (Valmieras rajona tiesa)
5. 5.1. Okružni sud u Aizkraukleu (Aizkraukles rajona tiesa) Regionalni sud u Zemgaleu (Zemgales apgabaltiesa3
5.2. Okružni sud u Bauski (Bauskas rajona tiesa)
5.3. Okružni sud u Dobeleu (Dobeles rajona tiesa)
5.4. Općinski sud u Jelgavi (Jelgavas tiesa)
5.5. Okružni sud u Jēkabpilsu (Jēkabpils rajona tiesa)
5.6. Okružni sud u Tukumsu (Tukuma rajona tiesa)
6. 6.1. Okružni upravni sud (Administratīvā rajona tiesa) Regionalni upravni sud (Administratīvā apgabaltiesa)

1 Okružni sud u Rigi ima sudnicu u Jūrmali, a mjesna nadležnost tog suda odgovara onoj Okružnog suda u Rigi.

2 Regionalni sud u Vidzemeu ima sudnicu u Madoni, a mjesna nadležnost tog suda odgovara onoj okružnih sudova u Alūksneu, Gulbeneu i Madoni.

3 Regionalni sud u Zemgaleu ima sudnicu u Aizkraukleu, a mjesna nadležnost tog suda odgovara onoj okružnih sudova u Bauski, Aizkraukleu i Jēkabpilsu.

Upravni postupci provode se na sljedećim sudovima:

 • okružnom upravnom sudu (Administratīvā rajona tiesa)
 • regionalnom upravnom sudu (Administratīvā apgabaltiesa)
 • Odjelu za upravne predmete Vrhovnog suda (Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments).

Mjesna nadležnost regionalnih upravnih sudovaokružnih upravnih sudova obuhvaća cijelo upravno područje Latvije. Okružni upravni sud ima pet sudnica, po jednu u svakom sudskom okrugu, odnosno u Rigi, Jelgavi, Rēzekneu, Valmieri i Liepāji.

Mjesna nadležnost sudova utvrđena je u Uredbi o općinskim i okružnim sudovima, regionalnim sudovima i mjesnoj nadležnosti tih sudova.

Stvarna nadležnost

U skladu sa Zakonom o kaznenom postupku, svi kazneni postupci vode se na općinskom ili okružnom sudu kao prvostupanjskom sudu. Okružni sud grada Rige u Vidzemeu ima prvostupanjsku nadležnost u kaznenim postupcima u kojima se u spisu predmeta navodi državna tajna. Presudu okružnog ili općinskog suda protiv koje je podnesena žalba u okviru žalbe po svim osnovama (apelācija) razmatra regionalni sud kao žalbeni sud. Žalba u kasacijskom postupku (kasācija) protiv svake presude suda nižeg stupnja može se podnijeti samo odjelu za kaznene predmete Vrhovnog suda (Augstākās tiesas Krimināllietu departaments). Na općinskim ili okružnim sudovima kaznene postupke vodi sudac pojedinac. Ako su kazneni postupci izrazito složeni, predsjednik prvostupanjskog suda može odrediti da će u predmetu suditi vijeće sastavljeno od triju sudaca tog suda. Sudsko vijeće sudi u žalbama u kaznenom postupku, odnosno žalbama po svim osnovama ili žalbama u kasacijskom postupku.

U skladu sa Zakonom o parničnom postupku, predmeti se u prvom stupnju razmatraju na okružnom ili općinskom sudu, osim predmeta koji se u skladu sa zakonom razmatraju na regionalnom sudu. Tužbe za nesporno izvršenje obveza (bezstrīdus piespiedu izpildīšana) te izvršenje obveza po sudskom nalogu (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība) razmatraju se u zemljišnoknjižnom uredu nadležnog okružnog ili općinskog suda. Regionalni sudovi razmatraju sljedeće postupke u prvom stupnju:

 • postupke u kojima postoji spor povezan s pravom vlasništva nad nekretninama, osim podjele vlasništva između bračnih drugova
 • postupke povezane sa zaštitom prava na patente, žigovima i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla
 • postupke povezane s nesolventnošću i likvidacijom kreditnih institucija.

U skladu sa Zakonom o parničnom postupku, ako predmet obuhvaća nekoliko tužbi od kojih su neke u nadležnosti okružnog ili općinskog suda, a ostale regionalnog suda, ili ako je općinski ili okružni sud prihvatio protutužbu koja je u nadležnosti regionalnog suda, predmet se razmatra na regionalnom sudu. Regionalni sud u Rigi ima prvostupanjsku nadležnost u parničnim postupcima u kojima se u spisu predmeta navodi državna tajna. Na prvostupanjskom sudu u parničnim postupcima odlučuje sudac pojedinac, a u žalbenim postupcima sudsko vijeće (postupak žalbe po svim osnovama ili kasacijski postupak).

Predmeti povezani s povredom upravnih propisa razmatraju se na okružnim ili općinskim sudovima i regionalnim sudovima koji su nadležni u parničnim i kaznenim postupcima. U skladu s latvijskim Zakonikom o povredi upravnih propisa, odluka koju donese više tijelo može se osporiti na okružnom ili općinskom sudu. Presuda suca okružnog ili općinskog suda može se osporavati na regionalnom sudu ako je tako izričito predviđeno latvijskim Zakonikom o povredi upravnih propisa. Protiv presude žalbenog suda u postupcima kršenja upravnih propisa ne može se podnijeti žalba i ona stupa na snagu na dan donošenja.

U skladu sa Zakonom o upravnom postupku, upravni postupci u prvom se stupnju razmatraju u sudnicama okružnog upravnog suda, osim ako je zakonom predviđeno drukčije. Ako se postupak provodi na okružnom upravnom sudu kao prvostupanjskom sudu i taj sud treba potvrditi informacije koje uključuju državnu tajnu, postupak se provodi u sudnici Okružnog upravnog suda u Rigi. Ako je zakonom predviđeno da se upravni postupci u prvom stupnju razmatraju na regionalnom upravnom sudu ili odjelu za upravne predmete Vrhovnog suda umjesto na okružnom upravnom sudu, odgovarajući zahtjev treba podnijeti regionalnom upravnom sudu ili Odjelu za upravne predmete Vrhovnog suda, ovisno o slučaju. Stranka u upravnom postupku može pokrenuti žalbeni postupak po svim osnovama protiv presude ili dopunske presude prvostupanjskog suda, osim ako je zakonom predviđeno da se protiv presude ne može podnijeti žalba ili da se žalba može podnijeti samo u kasacijskom postupku. Protiv presude okružnog upravnog suda koja još nije stupila na snagu može se podnijeti žalba na regionalnom upravnom sudu. Stranka u upravnom postupku može podnijeti žalbu u kasacijskom postupku protiv presude ili dopunske presude žalbenog suda ako je sud prekršio materijalnopravna ili postupovna pravila ili je tijekom postupka prekoračio svoje ovlasti. Na prvostupanjskom sudu u upravnim postupcima odlučuje sudac pojedinac ili sudsko vijeće, a na žalbenom sudu, u žalbenom postupku po svim osnovama ili kasacijskom postupku, sudsko vijeće.

U skladu sa Zakonom o patentu, Regionalni sud u Rigi kao prvostupanjski sud razmatra sljedeće predmete povezane sa zakonskom zaštitom izuma u parničnim postupcima:

 • predmete povezane s uspostavljanjem prava na patent
 • predmete povezane s proglašavanjem patenta ništavim
 • predmete povezane s pravima na prethodnu upotrebu
 • predmete povezane s nezakonitom upotrebom patenta (povreda prava na patent)
 • predmete povezane s utvrđivanjem nepostojanja povrede prava na patent
 • predmete povezane s dodjelom licencije, ugovornim odredbama licencije ili usklađenosti s tim odredbama
 • predmete povezane s pravom na kompenzaciju zbog nemogućnosti javne upotrebe izuma.

U skladu sa Zakonom o dizajnu, Regionalni sud u Rigi kao prvostupanjski sud razmatra sljedeće predmete povezane sa zakonskom zaštitom dizajna:

 • predmete povezane s priznavanjem prava na dizajn
 • predmete povezane s proglašenjem registracije dizajna ništavom
 • predmete povezane s nezakonitom upotrebom dizajna (povreda prava na dizajn)
 • predmete povezane s dodjelom licencije, ugovornim odredbama licencije ili usklađenosti s tim odredbama.

Vrhovni sud sastoji se od Odjela za parnične predmete, Odjela za kaznene predmete, Odjela za upravne predmete te Vijeća za parnične predmete. U Vijeću se razmatraju žalbeni postupci po svim osnovama protiv prvostupanjskih presuda regionalnih sudova. Odjel za parnične predmete, Odjel za kaznene predmete te Odjel za upravne predmete Vrhovnog suda sudovi su na kojima se razmatraju žalbe u kasacijskom postupku protiv svih presuda okružnih ili općinskih sudova i regionalnih sudova te su prvostupanjski sudovi za predmete koji se odnose na odluke Vijeća Nacionalnog revizorskog ureda (Valsts kontroles padome) donesene u skladu s člankom 55. Zakona o Nacionalnom revizorskom uredu. Predmete u Vijeću razmatra vijeće sastavljeno od triju sudaca. U odjelima Vrhovnog suda, predmete razmatra vijeće triju sudaca ili, u određenim slučajevima propisanima zakonom, u proširenom sastavu.

Suci zemljišnoknjižnih ureda (zemesgrāmatu nodaļas) upisuju nekretnine u zemljišne knjige te dodjeljuju odgovarajuća prava, razmatraju tužbe za nesporno izvršenje obveza te izvršenje obveza po sudskom nalogu. Suci zemljišnoknjižnih ureda imaju pravni status sudaca općinskih i okružnih sudova. U skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigamamjesne nadležnosti zemljišnoknjižnih ureda odgovaraju onima općinskih i okružnih sudova, uz iznimku Zemljišnoknjižnog ureda grada Rige, čija mjesna nadležnost obuhvaća nadležnost Okružnog suda grada Rige u Kurzemeu, Okružnog suda grada Rige u Vidzemeu, Okružnog suda grada Rige u sjevernom okrugu Rige, Okružnog suda grada Rige u središnjem okrugu Rige, Okružnog suda grada Rige u Latgaleu i Okružnog suda grada Rige u Zemgaleu, a mjesna nadležnost Okružnog zemljišnoknjižnog ureda u Rigi obuhvaća mjesnu nadležnost Okružnog suda u Rigi (Rīgas rajona tiesa) i Općinskog suda u Siguldi (Siguldas tiesa).

Pravne baze podataka

Naziv i URL baze podataka

Portal nacionalnih sudova

eTiesas – portal nacionalnih sudova za e-usluge

Vrhovni sud

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup je besplatan.

Kratki sadržaj baze podataka

Na Portalu nacionalnih sudova pružaju se najnovije opće informacije o sudovima u Latviji.

Na portalu nacionalnih sudova za e-usluge možete pristupiti bazi anonimiziranih podataka o sudskim presudama, pratiti sudske postupke u elektroničkom obliku, podnositi elektroničke zahtjeve sudovima, izračunati troškove sudskih postupaka i plaćenih usluga s pomoću kalkulatora naknada i pristojbi, primati i ispunjavati elektroničke obrasce te pristupiti drugim e-uslugama.

Portal Vrhovnog suda sadržava arhiv sudske prakse gdje možete pronaći tematske presude Vrhovnog suda i zbirke sudske prakse. Podaci se mogu pronaći u odjeljku Judikatūra (sudska praksa).

Dodatne informacije

Podaci objavljeni na portalu nacionalnih sudova te presude Vrhovnog suda i zbirke sudske prakse objavljeni na portalu Vrhovnog suda trenutačno su dostupni samo na latvijskom jeziku.

Posljednji put ažurirano: 16/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.