Redovni nacionalni sudovi

Latvija

U ovom odjeljku pružaju se informacije o organizaciji sudova opće nadležnosti u Latviji.

Sadržaj omogućio
Latvija

Sudovi opće nadležnosti: uvod

Sudbenu vlast u Latviji izvršavaju gradski i okružni sudovi, regionalni sudovi, Vrhovni sud i Ustavni sud (a u izvanrednim stanjima ili za vrijeme rata vojni sudovi), pri čemu su gradski i okružni sudovi, regionalni sudovi i Vrhovni sud sudovi opće nadležnosti.

Parnični i kazneni postupci u Latviji mogu se provoditi na tim sudovima koji su podijeljeni u tri stupnja:

 1. gradski ili okružni sudovi (rajonu (pilsētu) tiesas)
 2. regionalni sudovi (apgabaltiesas)
 3. Odjel za građanske predmete (Civillietu departaments) i Odjel za kaznene predmete (Krimināllietu departaments) Vrhovnog suda (Augstākās tiesa).

Mjesna nadležnost utvrđena je u Odluci o sudovima, njihovim mjesnim nadležnostima i lokacijama (Lēmums par tiesām, darbības teritorijām un atrašanās vietām).

Gradski i okružni sudovi i njihove mjesne nadležnosti

Br.

Sud

Upravna područja

1.

Sud u Daugavpilsu (Daugavpils tiesa)

1.1. Općina Augšdaugava

1.2. Grad Daugavpils

1.3. Općina Krāslava

1.4. Općina Līvāni

1.5. Općina Preiļi

2.

Okružni sud u Kurzemeu (Kurzemes rajona tiesa)

2.1. Općina Dienvidkurzeme

2.2. Općina Kuldīga

2.3. Grad Liepāja

2.4. Općina Saldus

2.5. Općina Talsi

2.6. Grad Ventspils

2.7. Općina Ventspils

3.

Sud u Rēzekneu (Rēzeknes tiesa)

3.1. Općina Balvi

3.2. Općina Ludza

3.3. Općina Rēzekne

3.4. Grad Rēzekne

4.

Okružni sud u Rigi (Rīgas rajona tiesa)

4.1. Općina Ādaži

4.2. Grad Jūrmala

4.3. Općina Ķekava

4.4. Općina Mārupe

4.5. Općina Olaine

4.6. Općina Ropaži

4.7. Općina Salaspils

4.8. Općina Saulkrasti

4.9. Općina Sigulda

5.

Okružni sud u Vidzemeu (Vidzemes rajona tiesa)

5.1. Općina Alūksne

5.2. Općina Cēsis

5.3. Općina Gulbene

5.4. Općina Limbaži

5.5. Općina Madona

5.6. Općina Smiltene

5.7. Općina Valka

5.8. Općina Valmiera

5.9. Općina Varakļāni

6.

Okružni sud u Zemgaleu (Zemgales rajona tiesa)

6.1. Općina Aizkraukle

6.2. Općina Bauska

6.3. Općina Dobele

6.4. Općina Jelgava

6.5. Grad Jelgava

6.6. Općina Jēkabpils

6.7. Općina Ogre

6.8. Općina Tukums


Gradski sud u Rigi mjesno je nadležan za upravno područje Grada Rige.

Gospodarski sud mjesno je nadležan za cijelo državno područje Republike Latvije.

Mjesna nadležnost regionalnih sudova

Br.

Mjesna nadležnost regionalnog suda

Gradski ili okružni sudovi

1.

Regionalni sud u Kurzemeu (Kurzemes apgabaltiesa) 1. Okružni sud u Kurzemeu

2.

Regionalni sud u Latgaleu (Latgales apgabaltiesa) 2.1. Sud u Daugavpilsu
2.2. Sud u Rēzekneu

3.

Regionalni sud u Rigi (Rīgas apgabaltiesa) 3.1. Gradski sud u Rigi (Rīgas pilsētas tiesa)
3.2. Okružni sud u Rigi
3.3. Gospodarski sud

4.

Regionalni sud regije Vidzeme (Vidzemes apgabaltiesa) 4. Okružni sud u Vidzemeu

5.

Regionalni sud regije Zemgale (Zemgales apgabaltiesa) 5. Okružni sud u Zemgali

6.

Regionalni upravni sud (Administratīvā apgabaltiesa) 6.1. Okružni upravni sud (Administratīvā rajona tiesa)

 

Upravni postupci provode se na sljedećim sudovima:

 • Okružnom upravnom sudu (s područnim sudovima u Rigi, Jelgavi, Liepāji, Rēzekneu i Valmieri)
 • Regionalnom upravnom sudu
 • Odjelu za upravne predmete (Administratīvo lietu departaments) Vrhovnog suda.

Mjesna nadležnost Regionalnog upravnog suda i Okružnog upravnog suda obuhvaća cijelo upravno područje Latvije. Okružni upravni sud ima pet područnih sudova, po jedan u svakom sudskom području, odnosno u Rigi, Jelgavi, Rēzekneu, Valmieri i Liepāji.

Mjesna nadležnost područnih sudova Okružnog upravnog suda

Br.

Područni sudovi

Upravna područja

1.

Područni sud Okružnog upravnog suda u Rigi 1.1. Općina Ādaži
1.2. Grad Jūrmala
1.3. Općina Ķekava
1.4. Općina Mārupe
1.5. Općina Ogre
1.6. Općina Olaine
1.7. Grad Riga
1.8. Općina Ropaži
1.9. Općina Salaspils
1.10. Općina Saulkrasti
1.11. Općina Sigulda

2.

Područni sud Okružnog upravnog suda u Jelgavi 2. Općina Aizkraukle
2.2. Općina Bauska
2.3. Općina Dobele
2.4. Općina Jelgava
2.5. Grad Jelgava
2.6. Općina Jēkabpils
2.7. Općina Tukums

3.

Područni sud Okružnog upravnog suda u Rēzekneu 3. Općina Augšdaugava
3.2. Općina Balvi
3.3. Grad Daugavpils
3.4. Općina Krāslava
3.5. Općina Līvāni
3.6. Općina Ludza
3.7. Općina Preiļi
3.8. Općina Rēzekne
3.9. Grad Rēzekne

4.

Područni sud Okružnog upravnog suda u Valmieri 4. Općina Alūksne
4.2. Općina Cēsis
4.3. Općina Gulbene
4.4. Općina Limbaži
4.5. Općina Madona
4.6. Općina Smiltene
4.7. Općina Valka
4.8. Općina Valmiera
4.9. Općina Varakļāni

5.

Područni sud Okružnog upravnog suda u Liepāji 5. Općina Dienvidkurzeme
5.2. Općina Kuldīga
5.3. Grad Liepāja
5.4. Općina Saldus
5.5. Općina Talsi
5.6. Općina Ventspils
5.7. Grad Ventspils

Stvarna nadležnost

U skladu sa Zakonom o kaznenom postupku (Kriminālprocesa likums) svi kazneni postupci vode se na gradskom ili okružnom sudu kao prvostupanjskom sudu.

Gradski sud u Rigi ima prvostupanjsku nadležnost u kaznenim postupcima u kojima se predmet postupka odnosi na državnu tajnu. Na gradskim ili okružnim sudovima kaznene postupke vodi sudac pojedinac. Ako su kazneni postupci izrazito složeni, predsjednik prvostupanjskog suda može odrediti da će u predmetu suditi vijeće sastavljeno od triju sudaca tog suda.

Presudu okružnog ili gradskog suda protiv koje je izjavljena žalba u okviru žalbe po svim osnovama (apelācija) razmatra regionalni sud kao žalbeni sud.

Žalbu u kasacijskom postupku (kasācija) protiv presude bilo kojeg suda nižeg stupnja razmatra Odjel za kaznene predmete Vrhovnog suda.

Sudsko vijeće odlučuje o žalbama u kaznenom postupku, bilo da je riječ o žalbama po svim osnovama ili žalbama u kasacijskom postupku.

U skladu sa Zakonom o parničnom postupku (Civilprocesa likuma) prvostupanjske postupke vodi okružni ili gradski sud.

Gradski sud u Rigi odlučuje u predmetima u kojima se predmet postupka odnosi na državnu tajnu i u predmetima koji se odnose na zaštitu patentnih prava, prava na biljne sorte, topografije poluvodičkih proizvoda, dizajna, žigova, certifikacijskih oznaka i zemljopisnih oznaka, kao i u slučajevima autorskih i srodnih prava, zaštitu sui generis izrađivača baza podataka i u postupcima koji se odnose na zaštitu poslovnih tajni od nezakonitog stjecanja, korištenja i otkrivanja. Ako predmet koji se razmatra uključuje tužbu koja se odnosi na tužbu u slučaju koji je u nadležnosti Gradskog suda u Rigi, okružnog ili gradskog suda ili čak protutužbu pred okružnim ili gradskim sudom koji je u nadležnosti Gradskog suda u Rigi, tada o predmetu odlučuje Gradski sud u Rigi.

U skladu sa Zakonom o patentima (Patentu likums) Gradski sud u Rigi kao prvostupanjski sud razmatra sljedeće predmete povezane sa zakonskom zaštitom izuma u parničnom postupku:

 • predmete povezane s uspostavljanjem prava na patent
 • predmete povezane s proglašavanjem patenta ništavim
 • predmete povezane s pravima na prethodnu upotrebu
 • predmete povezane s nezakonitom upotrebom patenta (povreda prava na patent)
 • predmete u kojima se utvrdi da je povreda patenta ništava
 • predmete povezane s dodjelom licencije, ugovornim odredbama licencije ili usklađenosti s tim odredbama
 • predmete povezane s pravom na kompenzaciju zbog nemogućnosti javne upotrebe izuma.

U skladu sa Zakonom o dizajnu (Dizainparaugu likums) Gradski sud u Rigi kao prvostupanjski sud razmatra sljedeće predmete povezane sa zakonskom zaštitom dizajna:

 • predmete povezane s priznavanjem prava na dizajn
 • predmete povezane s proglašenjem registracije dizajna ništavom
 • predmete povezane s nezakonitom upotrebom dizajna (povreda prava na dizajn)
 • predmete povezane s dodjelom licencije, ugovornim odredbama licencije ili usklađenosti s tim odredbama.

Gradski sud u Rigi razmatra predmete koji se odnose na prava koja su predmet spora o kojima odlučuje Odbor za žalbe u području industrijskog vlasništva.

Gradski sud u Rigi izdaje naloge za izvršenje akata Vijeća, Komisije ili Europske središnje banke u skladu s člankom 299. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Gradski sud u Rigi razmatra predmete povezane s davanjem mišljenja stranom sudu u predmetima koji se odnose na dijete koje je nezakonito prebačeno preko granice u stranu državu ili je zadržano u stranoj državi, a njegovo se prebivalište nalazi u Latviji.

Gradski sud u Rigi razmatra predmete koji se odnose na dijete koje je nezakonito prebačeno preko granice u Latviju ili je zadržano u Latviji, a njegovo se prebivalište nalazi u drugoj državi.

Okružni ili gradski sudovi isto tako odlučuju u zemljišnoknjižnim predmetima. Tijekom 2019., u sklopu optimizacije sudskog sustava, okružni ili gradski sudovi imenovali su i 72 suca zemljišnoknjižnih odjela, koji su zadržali svoju specijalizaciju.

Regionalni sud u Rigi ima prvostupanjsku nadležnost u parničnim postupcima u kojima se predmet postupka odnosi na državnu tajnu. Na prvostupanjskom sudu u parničnim postupcima odlučuje sudac pojedinac, a u žalbenim postupcima (postupak žalbe po svim osnovama ili kasacijski postupak) sudsko vijeće.

Stranke u predmetu mogu podnijeti žalbu protiv presude prvostupanjskog suda (ili dopunske presude), dok javni tužitelj može podnijeti samo izvanrednu žalbu u skladu s postupkom utvrđenim u ovom odjeljku, osim protiv presuda protiv kojih se, prema zakonu, ne može podnijeti žalba.

Protiv prvostupanjske sudske presude donesene na temelju odredaba glave 30.4. Zakona o parničnom postupku i presude (dopunske presude) drugostupanjskog suda stranke mogu podnijeti žalbu u kasacijskom postupku, dok javni tužitelj može ponijeti samo izvanrednu kasacijsku žalbu.

U predmetima povezanima s povredom upravnih propisa odlučuju okružni ili gradski sudovi i regionalni sudovi koji su nadležni u parničnim i kaznenim postupcima. U skladu s latvijskim Zakonom o upravnoj odgovornosti (Latvijas Administratīvās atbildības likum) odluka koju donese više tijelo može se osporiti na okružnom ili gradskom sudu. Presuda suca okružnog ili gradskog suda može se osporavati na regionalnom sudu ako je tako izričito predviđeno latvijskim Zakonikom o povredi upravnih propisa. Presuda žalbenog suda u postupcima zbog povrede upravnih propisa proizvodi pravne učinke s danom njezina donošenja i protiv takve presude ne može se podnijeti žalba.

U skladu sa Zakonom o upravnom postupku (Administratīvā procesa likums) upravni postupci u prvom se stupnju razmatraju na područnim sudovima Okružnog upravnog suda, osim ako je zakonom predviđeno drukčije. Ako se postupak vodi na Okružnom upravnom sudu kao prvostupanjskom sudu i taj sud treba potvrditi informacije koje se odnose na državnu tajnu, postupak se vodi na područnom sudu Okružnog upravnog suda u Rigi. Ako je zakonom predviđeno da se upravni postupci u prvom stupnju razmatraju na Regionalnom upravnom sudu ili Odjelu za upravne predmete Vrhovnog suda umjesto na Okružnom upravnom sudu, odgovarajući zahtjev treba podnijeti Regionalnom upravnom sudu ili Odjelu za upravne predmete Vrhovnog suda, ovisno o slučaju. Stranka u upravnom postupku može pokrenuti žalbeni postupak po svim osnovama protiv presude ili dopunske presude prvostupanjskog suda, osim ako je zakonom predviđeno da se protiv presude ne može podnijeti žalba ili da se žalba može podnijeti samo u kasacijskom postupku. Protiv presude Okružnog upravnog suda koja još nije stupila na snagu može se podnijeti žalba Regionalnom upravnom sudu. Stranka u upravnom postupku može podnijeti žalbu u kasacijskom postupku protiv presude ili dopunske presude žalbenog suda ako je sud prekršio materijalnopravna ili postupovna pravila ili je za vrijeme postupka prekoračio svoje ovlasti. Na prvostupanjskom sudu u upravnim postupcima odlučuje sudac pojedinac ili sudsko vijeće, a na žalbenom sudu – u žalbenom postupku po svim osnovama ili kasacijskom postupku – sudsko vijeće.

Vrhovni sud sastoji se od Odjela za parnične predmete, Odjela za kaznene predmete i Odjela za upravne predmete. Odjel za parnične predmete, Odjel za kaznene predmete i Odjel za upravne predmete Vrhovnog suda kasacijski su sudovi za sve predmete okružnih ili gradskih sudova i regionalnih sudova te su prvostupanjski sudovi za predmete koji uključuju odluke Vijeća Nacionalnog revizorskog ureda (Valsts kontroles padome) donesene u skladu s postupkom utvrđenim člankom 55. Zakona o Nacionalnom revizorskom uredu (Valsts kontroles likums). U odjelima Vrhovnog suda predmete razmatra vijeće sastavljeno od triju sudaca ili, u određenim slučajevima propisanima zakonom, u proširenom sastavu.

Pravne baze podataka

Naziv i URL baze podataka

Portal nacionalnih sudova Latvije

Internetske stranice e-usluga latvijskih sudova

Internetske stranice Vrhovnog suda

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup je besplatan.

Kratak sadržaj baze podataka

Na Portalu nacionalnih sudova Latvije dostupne su najnovije opće informacije o sudovima u Latviji.

Na internetskim stranicama e-usluga latvijskih sudova korisnik može pristupiti bazi anonimiziranih podataka o sudskim presudama, pratiti tijek sudskih postupaka elektroničkim putem, podnijeti elektronički zahtjev sudu, izračunati trošak sudskog postupka i plaćenih usluga s pomoću kalkulatora naknada i pristojbi, primati i ispunjavati elektroničke obrasce te pristupiti drugim e-uslugama suda.

Internetske stranice Vrhovnog suda sadržavaju arhiv sudske prakse koji omogućuje pristup nedavnim presudama Vrhovnog suda i zbirkama sudske prakse. Podaci se mogu pronaći u odjeljku Judikatūra (sudska praksa).

Kontekst

Podaci objavljeni na Portalu nacionalnih sudova Latvije te presude Vrhovnog suda i zbirke sudske prakse objavljene na portalu Vrhovnog suda trenutačno su dostupni samo na latvijskom jeziku.

Posljednji put ažurirano: 27/11/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.