Redovni nacionalni sudovi

Luksemburg

Ovaj odjeljak sadržava pregled redovnih sudova u Luksemburgu.

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Redovni sudovi – uvod

Sudovi su u skladu s Ustavom dužni izvršavati sudbenu vlast te primjenjivati opće i lokalne odluke i propise ako su u skladu sa zakonom.

Redovni sudovi

Vrhovni sud

Na vrhu hijerarhije sudova pravosudnog sustava nalazi se Vrhovni sud (Cour supérieure de Justice), koji čine Kasacijski sud (Cour de Cassation) i Žalbeni sud (Cour d’Appel) te ured javnog tužitelja (Parquet Général).

Kasacijski sud prvenstveno je odgovoran za odlučivanje u predmetima u kojima se zbog pravne utemeljenosti traži poništavanje ili ukidanje odluka koje su donijeli različiti odjeli Žalbenog suda i presuda sudova najvišeg stupnja. Obvezno je zastupanje po odvjetniku.

Žalbeni sud rješava građanske, trgovačke i kaznene predmete te predmete o kojima odlučuju industrijski sudovi u dva luksemburška sudska okruga. Obvezno je zastupanje po odvjetniku, osim u kaznenim predmetima i zahtjevima za privremene mjere (référés). Kazneni odjel Žalbenog suda odlučuje o žalbama podnesenima protiv presuda kaznenog odjela okružnog suda (Tribunal d'Arrondissement).

Okružni sudovi

Luksemburg je podijeljen na dva sudska okruga (arrondissements judiciaires), a u svakom se nalazi okružni sud: jedan u Luxembourgu, a drugi u Diekirchu.

Ta dva okružna suda imaju odjele; pri svakom okružnom sudu postoji ured javnog tužitelja sastavljen od državnog tužitelja (Procureur d'Etat) i njegovih zamjenika (substituts). Istražni suci (juges d'instruction) u svakom okružnom sudu odgovorni su za provedbu istrage u predsudskom postupku za teže kategorije kaznenih djela (affaires criminelles and affaires correctionnelles).

U građanskim i trgovačkim predmetima okružni sud ima supsidijarnu nadležnost: odlučuje o svim predmetima osim onih koji su zbog prirode ili iznosa tražbine u isključivoj nadležnosti drugog suda.

Ima nadležnost ratione valoris u slučaju tražbina koje premašuju 15 000 EUR.

Ima isključivu nadležnost za odlučivanje u predmetima koji su mu zbog svoje prirode posebno dodijeljeni zakonom. Isključivo je nadležan za odlučivanje o zahtjevima za izvršenje presuda stranih sudova i pravnih instrumenata koje su ovjerili državni službenici drugih zemalja. Okružni sudovi imaju i izvanparničnu nadležnost, na primjer u pogledu posvojenja, skrbništva, emancipacije itd.

Okružni sud odlučuje o žalbama protiv prvostupanjskih presuda koje su donijeli mirovni suci koji odlučuju o predmetima u sudskom okrugu tog suda.

Postupak se pred okružnim sudom u pravilu pokreće sudskim pozivom (assignation) koji tuženiku dostavlja sudski izvršitelj.

Predsjednici okružnih sudova ili suci koji ih mijenjaju odlučuju o zahtjevima za hitne privremene mjere u građanskim i trgovačkim predmetima.

Okružni sudovi izvršavaju kaznenu nadležnost posredstvom svojih kaznenih odjela (chambre criminelle ili chambre correctionnelle). Imaju nadležnost za sva kaznena djela srednje kategorije (délits) i kaznena djela najteže kategorije (crimes) kad odjel za prethodni postupak (Chambre du Conseil) ili odjel za prethodni postupak Žalbenog suda prosljeđuje predmet okružnom sudu. Tuženici se pred sudom moraju pojaviti osobno, osim kad je za predmetno kazneno djelo propisana samo novčana kazna; u tom ih slučaju može zastupati i odvjetnik.

U pravilu je zastupanje po odvjetniku obavezno pred okružnim sudom, iako zakon dopušta određene iznimke, na primjer u trgovačkim predmetima i u slučaju zahtjeva za izdavanje privremenih naloga, kad stranke mogu nastupati samostalno.

Mirovni suci

Postoje tri suda mirovnih sudaca (justices de paix): jedan u Luxembourgu, jedan u Esch-sur-Alzetteu (koji se nalazi u sudskom okrugu Luxembourg) i jedan u Diekirchu (u sudskom okrugu Diekirch).

U građanskim i trgovačkim predmetima mirovni suci odlučuju o svim predmetima u kojima im je nadležnost dodijeljena novim Zakonom o parničnom postupku ili drugim zakonima. Imaju konačnu nadležnost za iznose do 2000 EUR i nadležnost podložnu žalbi za iznose do 15 000 EUR.

Odlučuju o predmetima kao što su, na primjer, nalozi za pljenidbu prihoda, mirovina i drugih renta te odlučuju o raspodjeli iznosa prikupljenih takvim nalozima, bez obzira na iznos duga.

U pravilu se tužba pred mirovnim sucem pokreće pozivom koji dostavlja sudski izvršitelj (citation). Neki se predmeti pokreću podnošenjem zahtjeva u uredu službenika suda (greffe). Stranke se pred mirovnim sucima pojavljuju osobno ili posredstvom zastupnika. To može biti odvjetnik ili bračni drug, srodnik po krvi ili tazbini u izravnoj liniji, srodnik po krvi ili tazbini u pobočnoj liniji do trećeg stupnja srodstva i uključujući treći stupanj srodstva, ili osoba koju zapošljava isključivo stranka ili koja je samostalno zaposlena.

U kaznenim su postupcima mirovnih sudovi poznati i kao policijski sudovi. U tom svojstvu odlučuju o lakšim kaznenim djelima (contraventions ili infractions) kažnjivima novčanim kaznama od 25 EUR do 250 EUR i o srednje teškim kaznenim djelima (délits) koje odjel za prethodni postupak (Chambre du Conseil) upućuje policijskom sudu.

Odlučuju i o predmetima povezanima s lakšim kaznenim djelima za koje je propisana kazna koja prelazi uobičajenu razinu nadležnosti policijskog suda, pri čemu im se nadležnost dodjeljuje zakonom. Protiv presude policijskog suda uvijek se može podnijeti žalba. Rok za podnošenje pismene žalbe iznosi 40 dana i počinje teći od datuma donošenja presude ili, ako je presuda donesena u odsustvu, od datuma njezina uručenja primatelju osobno ili na njegovoj adresi. O žalbi odlučuje okružni sud (Tribunal d'Arrondissement).

Svi mirovni suci nadležni su u radnim sporovima i ovlašteni su za odlučivanje u sporovima povezanima s ugovorima o radu i sporazumima o naukovanju. Žalbe u takvim predmetima podnose se Vrhovnom sudu.

Pravne baze podataka

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup bazama podataka besplatan je.

Kratak opis sadržaja

Vidjeti internetske stranice redovnih sudova.

Vidjeti internetske stranice upravnih sudova.

Druge poveznice

Ministarstvo pravosuđa

Posljednji put ažurirano: 05/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.