Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Redovni nacionalni sudovi

Luksemburg

U ovom ćete odjeljku pronaći pregled redovnih sudova u Luksemburgu.

Sadržaj omogućio
Luksemburg
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Redovni sudovi – uvod

Sudovi su u skladu s Ustavom dužni izvršavati sudbenu vlast te primjenjivati opće i lokalne odluke i propise ako su u skladu sa zakonom.

Redovni sudovi

Vrhovni sud

Na vrhu hijerarhije sudova pravosudnog sustava nalazi se Vrhovni sud (Cour supérieure de Justice) koji čine Kasacijski sud (Cour de Cassation) i Žalbeni sud (Cour d'Appel) te Ured javnog tužitelja (Parquet Général).

Kasacijski sud ima jedan odjel koji se sastoji od pet sudaca; prije svega je odgovoran za odlučivanje o predmetima u kojima se poništavaju ili odbacuju odluke koje su donijeli različiti odjeli Žalbenog suda i presude donesene u posljednjem stupnju. Obvezno je zastupanje po odvjetniku.

Žalbeni sud ima deset odjela, a svaki je sastavljen od triju sudaca. Odlučuje o građanskim, trgovačkim i kaznenim predmetima te predmetima o kojima su odlučivali radni tribunali dvaju sudskih okruga u zemlji. Obvezno je zastupanje po odvjetniku, osim u kaznenim predmetima i zahtjevima za privremene mjere (référés). Kazneni odjel Žalbenog suda odlučuje o žalbama podnesenima protiv presuda kaznenog odjela okružnog suda (Tribunal d'Arrondissement). Taj je odjel sastavljen od pet sudaca.

Okružni sudovi

Luksemburg je podijeljen na dva sudska okruga (arrondissements judiciaires), a u svakom se nalazi okružni sud: jedan u Luxembourgu, a drugi u Diekirchu.

Oba su okružna suda podijeljena na odjele sastavljene od triju sudaca; pri svakom okružnom sudu postoji ured javnog tužitelja sastavljen od državnog tužitelja (Procureur d'Etat) i njegovih zamjenika (substituts). Istražni suci (juges d'instruction) pri svakom okružnom sudu odgovorni su za predistražni postupak u predmetima koji pripadaju kategoriji teških kaznenih djela (affaires criminellesaffaires correctionnelles).

Okružni sud ima supsidijarnu nadležnost u građanskim i trgovačkim predmetima: odlučuje o svim predmetima osim onih koji su zbog prirode ili iznosa tražbine u isključivoj nadležnosti drugog suda.

Ima nadležnost ratione valoris u pogledu tražbina u iznosu višem od 10 000 EUR.

Ima isključivu nadležnost za odlučivanje o predmetima koji su mu zbog svoje prirode izričito dodijeljeni zakonom. Isključivo je nadležan za odlučivanje o zahtjevima za izvršenje presuda stranih sudova i pravnih instrumenata koje su ovjerili državni službenici drugih zemalja. Okružni sudovi nadležni su i za izvanparnične postupke, na primjer u pogledu posvojenja, skrbništva, emancipacije itd.

Okružni sud odlučuje o žalbama protiv prvostupanjskih presuda koje su donijeli mirovni suci koji odlučuju o predmetima u sudskom okrugu tog suda.

Postupak se pred okružnim sudom u pravilu pokreće sudskim pozivom (assignation) koji tuženiku dostavlja sudski izvršitelj.

Predsjednici okružnih sudova ili suci koji ih mijenjaju odlučuju o zahtjevima za hitne privremene mjere u građanskim i trgovačkim predmetima.

Okružni sudovi izvršavaju kaznenu nadležnost posredstvom svojih kaznenih odjela (chambre criminelle ili chambre correctionnelle). Nadležni su za sva srednje teška kaznena djela (délits) i za teška kaznena djela (crimes), pri čemu odjel za prethodni postupak (Chambre du Conseil) ili odjel za prethodni postupak Žalbenog suda upućuje predmet okružnom sudu. Tuženici se pred sudom moraju pojaviti osobno, osim kad je za predmetno kazneno djelo propisana samo novčana kazna; u tom ih slučaju može zastupati i odvjetnik.

U pravilu je na okružnom sudu obvezno zastupanje po odvjetniku, iako su zakonom dopuštene i određene iznimke, na primjer u trgovačkim predmetima i zahtjevima za privremene mjere, pri čemu se stranke mogu zastupati samostalno.

Mirovni suci

Postoje tri suda mirovnih sudaca (justices de paix), jedan u Luxembourgu, jedan u gradu Esch-sur-Alzette (u sudskom okrugu Luxembourga) i jedan u Diekirchu (u sudskom okrugu Diekricha).

U građanskim i trgovačkim predmetima mirovni suci odlučuju o svim predmetima u kojima im je nadležnost dodijeljena novim Zakonom o parničnom postupku ili drugim zakonima. Imaju konačnu nadležnost u sporovima čija vrijednost nije viša od 2000 EUR i nadležnost u sporovima protiv kojih se može podnijeti žalba do vrijednosti od 10 000 EUR.

Odlučuju o predmetima kao što su, na primjer, nalozi za pljenidbu prihoda, mirovina i drugih renta te odlučuju o raspodjeli iznosa prikupljenih takvim nalozima, bez obzira na iznos duga.

U pravilu se tužba pred mirovnim sucem pokreće pozivom koji dostavlja sudski izvršitelj (citation). Neki se predmeti pokreću podnošenjem zahtjeva u uredu službenika suda (greffe). Stranke se pred mirovnim sucima pojavljuju osobno ili posredstvom zastupnika. Zastupnik može biti odvjetnik, bračni drug, srodnik po krvi ili braku u izravnoj liniji, srodnik po krvi ili braku u pobočnoj liniji najviše do trećeg koljena (uključujući treće koljeno) ili osobe koje rade isključivo za stranku ili u njezinu poduzeću.

U kaznenim su postupcima mirovnih sudovi poznati i kao policijski sudovi. U tom svojstvu odlučuju o lakšim kaznenim djelima (contraventions ili infractions) kažnjivima novčanim kaznama od 25 EUR do 250 EUR i o srednje teškim kaznenim djelima (délits) koje odjel za prethodni postupak (Chambre du Conseil) upućuje policijskom sudu.

Odlučuju i o predmetima povezanima s lakšim kaznenim djelima za koje je propisana kazna koja prelazi uobičajenu razinu nadležnosti policijskog suda, pri čemu im se nadležnost dodjeljuje zakonom. Protiv presude policijskog suda uvijek se može podnijeti žalba. Rok za podnošenje pismene žalbe iznosi 40 dana i počinje teći od datuma donošenja presude ili, ako je presuda donesena u odsustvu, od datuma njezina uručenja primatelju osobno ili na njegovoj adresi. O žalbi odlučuje okružni sud (Tribunal d'Arrondissement).

Svi mirovni suci nadležni su u radnim sporovima i ovlašteni su za odlučivanje u sporovima povezanima s ugovorima o radu i sporazumima o naukovanju. U tim se predmetima žalbe podnose Vrhovnom sudu.

Pravne baze podataka

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup bazama podataka besplatan je.

Kratak opis sadržaja

Vidjeti internetske stranice redovnih sudova.

Vidjeti internetske stranice upravnih sudova.

Druge poveznice

Ministarstvo pravosuđa

Posljednji put ažurirano: 17/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.