Redovni nacionalni sudovi

Rumunjska

Na ovoj stranici pružaju se informacije o rumunjskim redovnim sudovima.

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Uvod u rumunjski pravosudni sustav

Rumunjski pravosudni sustav ima sljedeću strukturu:

Sudovi i uredi javnih tužitelja:

1. razina:

 1. okružni sudovi (176)
 2. uredi javnih tužitelja

2. razina:

 1. sudovi posebne nadležnosti (42)
 2. specijalni sudovi (3)
 3. Sud za djecu i obiteljskopravne predmete (1)
 4. uredi javnih tužitelja

3. razina:

 1. žalbeni sudovi (15)
 2. uredi javnih tužitelja

4. razina:

 1. Visoki kasacijski sud
 2. Ured javnog tužitelja.
 • Rumunjski pravosudni sustav obuhvaća Visoki kasacijski sud i ostale sudove.

Sudovi

Visoki kasacijski sud

Kao najviši sud u Rumunjskoj, taj je sud jedina pravosudna institucija koja ima ovlast osigurati jedinstveno tumačenje i primjenu zakona na ostalim sudovima. Glavni postupak kojim se to postiže jest revizija u interesu zakona.

Visoki kasacijski sud ima četiri odjela, od kojih svaki ima svoju nadležnost:

 • Građanski odjel I.
 • Građanski odjel II.
 • Kazneni odjel
 • Odjel za upravne i porezne sporove.

Ostali odjeli vrhovnog suda, koji imaju svoja područja nadležnosti, jesu četiri peteročlana sudska vijećaspojeni odjeli, vijeće za revizije u interesu zakona i vijeće za pojašnjavanje određenih pravnih pitanja.

Građanski odjel I., Građanski odjel II. te Odjel za upravne i porezne sporove kao odjeli Visokog kasacijskog suda odlučuju o zahtjevima za reviziju presuda žalbenih sudova i ostalih sudskih odluka, kako je to propisano zakonom, te o zahtjevima za reviziju nepravomoćnih presuda ili sudskih postupaka bilo koje vrste protiv kojih se ni na koji drugi način ne može podnijeti žalba te u slučajevima u kojima su postupci pred žalbenim sudom prekinuti.

Kazneni odjel Visokog kasacijskog suda odlučuje o sljedećim predmetima:

 1. kao prvostupanjski sud, o predmetima i zahtjevima koji su u skladu sa zakonom upućeni Visokom kasacijskom sudu s nadležnosti za odlučivanje u prvom stupnju

Kao prvostupanjski sud, Kazneni odjel Visokog kasacijskog suda odlučuje o predmetima koji uključuju kaznena djela veleizdaje i kaznena djela koja su počinili članovi Senata, parlamentarni zastupnici ili rumunjski zastupnici u Europskom parlamentu, članovi Vlade, suci Ustavnog suda, članovi Visokog sudskog vijeća, suci Visokog kasacijskog suda i tužitelji iz Ureda javnog tužitelja pri Visokom kasacijskom sudu.

 1. o zahtjevima za reviziju presuda u kaznenim predmetima koje su u prvom stupnju donijeli žalbeni sud i Žalbeni vojni sud
 2. o zahtjevima za reviziju presuda u kaznenim predmetima koje su u prvom stupnju donijeli žalbeni sud, Žalbeni vojni sud i Kazneni odjel Visokog kasacijskog suda
 3. o zahtjevima za reviziju nepravomoćnih presuda ili sudskih postupaka bilo koje vrste protiv kojih se ni na koji drugi način ne može podnijeti žalba te u slučajevima u kojima su postupci pred žalbenim sudom prekinuti
 4. o žalbama protiv pravomoćnih kaznenih presuda, kako je propisano zakonom
 5. o zahtjevima za prethodnu odluku kako bi se pojasnila određena pravna pitanja
 6. o sukobima nadležnosti, u kojima djeluje u svojstvu zajedničkog višeg suda u odnosu na sudove u sukobu
 7. o zahtjevima za upućivanje predmeta s nadležnog žalbenog suda na drugi žalbeni sud
 8. o drugim predmetima, kako je propisano zakonom.

Peteročlana sudska vijeća

U skladu s člankom 24. Zakona br. 304/2004, kako je ponovno objavljen s izmjenama i dopunama, peteročlana sudska vijeća odlučuju o zahtjevima za reviziju presuda koje je u prvom stupnju izrekao Kazneni odjel Visokog kasacijskog suda, žalbama protiv presuda koje je u žalbenom postupku donijelo peteročlano sudsko vijeće nakon prvotnog prihvaćanja, zahtjevima za reviziju zaključaka koje je u prvom stupnju donio Kazneni odjel Visokog kasacijskog suda, stegovnim postupcima u skladu sa zakonom i drugim predmetima koji su im upućeni i koji su na temelju zakona u njihovoj nadležnosti te zahtjevima za reviziju presuda drugog peteročlanog sudskog vijeća u kojima se odbija upućivanje Ustavnom sudu. U skladu s člankom 51. stavkom 3. Zakona br. 317/2004, kako je ponovno objavljen, peteročlana sudska vijeća odlučuju o zahtjevima za reviziju presuda koje je Visoko pravosudno vijeće izreklo u stegovnim postupcima.

Visoki kasacijski sud zasjeda u obliku spojenih odjela u sljedećim slučajevima:

 1. u svrhu rješavanja upita o promjenama u sudskoj praksi Visokog kasacijskog suda
 2. u svrhu upućivanja Ustavnom sudu radi utvrđivanja ustavnosti zakona prije njihova proglašenja.

Žalbeni sud

U Rumunjskoj je na čelu svakog žalbenog suda predsjednik, kojemu mogu pomagati jedan do dva zamjenika predsjednika.

Žalbeni sud ima specijalizirane odjele ili vijeća za:

 • građanske predmete
 • kaznene predmete
 • predmete koji se odnose na djecu ili obiteljskopravna pitanja
 • predmete koji se odnose na upravne ili porezne sporove
 • predmete koji se odnose na radne sporove i socijalno osiguranje, trgovačka društva, Trgovački registar, nesolventnost, nepošteno tržišno natjecanje ili ostala pitanja i
 • predmete iz područja pomorskog i riječnog prava.

Žalbeni sudovi, njih 15, imaju pravnu osobnost i svaki sud obuhvaća nadležnost nekoliko sudova posebne nadležnosti (otprilike tri).

U građanskim stvarima žalbeni sudovi odlučuju o sljedećim predmetima:

kao prvostupanjski sudovi odlučuju o žalbama koje se odnose na upravne i porezne sporove, u skladu s posebnim zakonskim odredbama

kao žalbeni sudovi odlučuju o žalbama protiv presuda koje su u prvom stupnju donijeli sudovi posebne nadležnosti

kao sudovi za reviziju presuda odlučuju o zahtjevima za reviziju presuda sudova posebne nadležnosti u žalbenom postupku ili presuda koje su u prvom stupnju izrekli sudovi posebne nadležnosti i koje u skladu sa zakonom ne podliježu pravu na žalbu te svim drugim predmetima izričito propisanima zakonom.

U kaznenim stvarima žalbeni sudovi odlučuju o predmetima navedenima u nastavku.

Kao prvostupanjski sudovi u predmetima koji se odnose na:

 • kaznena djela iz članaka od 394. do 397., od 399. do 412. i od 438. do 445. Kaznenog zakona
 • kaznena djela koja se odnose na nacionalnu sigurnost Rumunjske, kako je to propisano posebnim zakonima
 • kaznena djela koja počine suci okružnog suda ili suda posebne nadležnosti te javni tužitelji ureda javnih tužitelja pri tim sudovima
 • kaznena djela koja počine odvjetnici, javni bilježnici, izvršitelji ili revizori Revizorskog suda te vanjski javni revizori
 • kaznena djela koja počine vođe vjerskih zajednica organiziranih u skladu sa zakonom i ostali visoki vjerski dužnosnici koji imaju najmanje rang biskupa ili istovjetni rang
 • kaznena djela koja počine pomoćnici sudaca Visokog kasacijskog suda, suci žalbenih sudova i Žalbenog vojnog suda te javni tužitelji ureda javnih tužitelja pri tim sudovima
 • kaznena djela koja počine članovi Revizorskog suda, predsjednik Zakonodavnog vijeća, pravobranitelj, zamjenici pravobranitelja i kvestori
 • zahtjeve za upućivanje predmeta na drugi sud, kako je propisano zakonom.

Kao žalbeni sudovi odlučuju o žalbama protiv kaznenih presuda koje su u prvom stupnju izrekli okružni sudovi i sudovi posebne nadležnosti.

Žalbeni sudovi odlučuju i o sukobima nadležnosti među sudovima posebne nadležnosti ili između okružnih sudova i sudova posebne nadležnosti unutar njihovih područja nadležnosti ili među okružnim sudovima u nadležnosti različitih sudova posebne nadležnosti koji su u području nadležnosti žalbenog suda.

Žalbeni sudovi odlučuju i o zahtjevima za izručenje osuđenika ili njihov premještaj u inozemstvo.

Sudovi posebne nadležnosti

Nacionalni sudovi posebne nadležnosti, njih 42, imaju pravnu osobnost i organizirani su na regionalnoj razini. Područje nadležnosti svakog od njih obuhvaća sve okružne sudove u regiji u kojoj je sjedište predmetnog suda posebne nadležnosti.

Sudovi posebne nadležnosti imaju specijalizirane odjele ili vijeća za:

 • građanske predmete
 • kaznene predmete
 • predmete koji se odnose na djecu ili obiteljskopravna pitanja
 • predmete koji se odnose na upravne ili porezne sporove
 • predmete koji se odnose na radne sporove i socijalno osiguranje, trgovačka društva, Trgovački registar, nesolventnost, nepošteno tržišno natjecanje ili ostala pitanja i
 • predmete iz područja pomorskog i riječnog prava.

U građanskim stvarima sudovi posebne nadležnosti odlučuju o predmetima navedenima u nastavku.

Kao prvostupanjski sudovi odlučuju o svim zahtjevima koji po zakonu nisu u nadležnosti drugih sudova.

Kao žalbeni sudovi odlučuju o žalbama protiv presuda koje su u prvom stupnju izrekli okružni sudovi.

Kao sudovi za reviziju presuda odlučuju o zahtjevima za reviziju presuda okružnih sudova koje u skladu sa zakonom ne podliježu pravu na žalbu te svim drugim predmetima izričito propisanima zakonom.

U kaznenim stvarima sudovi posebne nadležnosti odlučuju u predmetima navedenima u nastavku.

Kao prvostupanjski sudovi u predmetima koji se odnose na:

 • kaznena djela protiv života, tjelesnog integriteta i zdravlja, kaznena djela protiv osobne slobode, teška kaznena djela uništavanja imovine, kaznena djela s izuzetno teškim posljedicama, trgovanje migrantima, mučenje, kaznena djela korupcije i kaznena djela počinjena u obavljanju službe, odavanje državnih tajni, objavu poslovnih ili nejavnih tajni, nezakonitu nabavu financijskih sredstava, pronevjeru, nepoštivanje režima koji se odnosi na nuklearne ili druge radioaktivne materijale, nepoštivanje režima koji se odnosi na eksplozive, prenošenje sindroma stečene imunodeficijencije, kaznena djela protiv sigurnosti i cjelovitosti informacijskih sustava i podataka, osnivanje skupine organiziranog kriminala
 • kaznena djela počinjena s namjerom koja dovode do smrti neke osobe
 • kaznena djela u pogledu kojih je sudske postupke vodila Uprava za istraživanje organiziranog kriminala i kaznenih djela terorizma (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată) ili Nacionalna uprava za borbu protiv korupcije, osim ako su ta kaznena djela prema zakonu u nadležnosti viših sudova
 • kaznena djela koja uključuju pranje novca i utaju poreza u skladu s člankom 9. Zakona br. 241/2005 o sprječavanju i suzbijanju utaje poreza, kako je naknadno izmijenjen
 • druga kaznena djela koja su po zakonu u njihovoj nadležnosti.

Sudovi posebne nadležnosti odlučuju o sukobima nadležnosti između okružnih sudova u njihovu području nadležnosti te zahtjevima za reviziju presuda okružnih sudova u predmetima propisanima zakonom.

Okružni sudovi

Okružni sudovi nemaju pravnu osobnost i osnovani su unutar nacionalnih regija te u Bukureštu.

U građanskim stvarima okružni sudovi odlučuju uglavnom u sljedećim predmetima:

 • zahtjevima koji su, u skladu sa Zakonom o parničnom postupku, u nadležnosti sudova za predmete skrbništva i obiteljskopravne predmete, uz iznimku predmeta za koje je zakonom izričito drukčije propisano
 • zahtjevima povezanima s evidencijama osobnih podataka u skladu sa zakonom
 • zahtjevima povezanima s upravljanjem višekatnicama, stanovima ili prostorima u vlasništvu isključivo nekoliko osoba ili zahtjevima povezanima s pravnim odnosima koje su udruge vlasnika stambenih objekata uspostavile s drugim fizičkim ili pravnim osobama, kako je primjenjivo
 • zahtjevima za deložaciju
 • zahtjevima koji se odnose na zajedničke zidove ili jarke, udaljenost između zgrada ili nasada, pravo prolaza i bilo koji drugi teret ili ograničenje koje utječe na vlasnička prava kako je propisano zakonom ili dogovoreno među strankama ili kako je odlučio sud
 • zahtjevima koji se odnose na promjene u granicama ili označavanju granica
 • zahtjevima za zaštitu imovine
 • zahtjevima koji se odnose na obveze provođenja ili neprovođenja postupaka koji se ne mogu mjeriti u smislu novčane vrijednosti, bez obzira na to temelje li se na ugovoru, uz iznimku postupaka koji su po zakonu u nadležnosti drugih sudova
 • zahtjevima za sudsko proglašenje osobe umrlom
 • zahtjevima za sudsku podjelu, bez obzira na to o kojoj je vrijednosti riječ
 • zahtjevima u području nasljeđivanja, bez obzira na to o kojoj je vrijednosti riječ
 • zahtjevima u pogledu nezakonitog posjeda, bez obzira na to o kojoj je vrijednosti riječ
 • zahtjevima u području posjedovanja zemljišta, uz iznimku onih koji su u skladu s posebnim zakonima u nadležnosti drugih sudova
 • svim ostalim zahtjevima koji se mogu izraziti u novčanoj vrijednosti do (uključujući) 200 000 RON, bez obzira na to imaju li stranke status stručnjaka.

Osim toga, okružni sudovi odlučuju o žalbama protiv odluka tijela lokalne javne uprave koja imaju lokalnu nadležnost i ostalih tijela koja imaju takvu nadležnost u predmetima propisanima zakonom i svim drugim zahtjevima koji su u skladu sa zakonom u njihovoj nadležnosti.

U kaznenim stvarima okružni sudovi sude uglavnom u predmetima navedenima u nastavku.

Općenito su nadležni za sve vrste kaznenih djela, osim kaznenih djela o kojima, u skladu sa zakonom, u prvom stupnju odlučuju sudovi posebne nadležnosti, žalbeni sudovi ili Visoki kasacijski sud.

Ažurirane informacije o tim sudovima možete pronaći na Portalu sudova koji održava rumunjsko Ministarstvo pravosuđa.

Pravne baze podataka

Sljedeće su pravne baze podataka dostupne na internetu:

Posljednji put ažurirano: 16/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.