Redovni nacionalni sudovi

Slovačka

Ovaj odjeljak sadržava informacije o organizaciji redovnih sudova u Slovačkoj.

Sadržaj omogućio
Slovačka

Redovni sudovi – uvod

Sudbenu vlast u Slovačkoj Republici izvršavaju neovisni i nepristrani sudovi. Pravosudna pitanja na svim su razinama odvojena od pitanja kojima se bave ostala nacionalna tijela.

Pravne baze podataka

Baza podataka slovačkog Ministarstva pravosuđa Slov-Lex

Projekt slovačkog Ministarstva pravosuđa „Elektronička zbirka zakonodavnih akata (Slov-Lex)” temelji se na dvama međusobno povezanim informacijskim sustavima:

 1. eZbierka (e-Zbirka) – informacijski sustav za pregledavanje obvezujućih pročišćenih elektroničkih tekstova zakonodavnih akata i drugih normi
 2. eLegislatíva (e-Zakonodavstvo) – informacijski sustav za upravljanje procesima u svim fazama zakonodavnog postupka, opremljen naprednim alatima za uređivanje namijenjenima zakonodavcima.

Prednosti za ciljne skupine:

Temeljno pravno načelo da su sve osobe upoznate s valjanim oblikom zakona na snazi te da su svjesne svojih prava i obveza sve se teže primjenjuje u praksi s obzirom na sve veći broj i složenost zakona. Projekt Slov-Lex pomaže u boljoj provedbi tog načela time što svima osigurava učinkovit pristup važećem zakonodavstvu:

 • građani – dio projekta poznat kao „eZbierka” konkretno donosi formalno i sadržajno bolji te besplatan pristup važećem zakonodavstvu i informacije o novom zakonodavstvu
 • pravni stručnjaci – imaju stalan pristup važećem zakonodavstvu i mogućnost da ih se obavijesti o novom zakonodavstvu Slovačke ili Europske unije, i općenito i konkretno u smislu propisa kojima su uređena područja za koja su specijalizirani
 • poduzetnici – isto tako imaju stalan i besplatan pristup važećem zakonodavstvu i mogućnost da ih se obavijesti o novom zakonodavstvu Slovačke ili Europske unije, i općenito i konkretno u smislu propisa kojima su uređena područja njihove djelatnosti; boljim regulatornim okruženjem stvaraju se povoljniji uvjeti za poduzetništvo i smanjuje administrativno opterećenje povezano s poslovanjem
 • lokalne i regionalne vlasti – dobivaju stalan i besplatan pristup izvorima važećeg zakonodavstva, uz istodobno smanjenje njihova administrativnog opterećenja (administrativno zahtjevna i skupa obveza omogućivanja pristupa Zbirci zakonodavnih akata radnim danom povezana s pretplaćivanjem na papirnati primjerak Zbirke i njegovim arhiviranjem), čime se zamjenjuje opterećujuća obveza da se osigura potpomognuti pristup Zbirci radnim danom
 • javna uprava – projekt s jedne strane omogućuje stalan i besplatan pristup izvorima važećeg zakonodavstva, a s druge smanjuje administrativno opterećenje i povezane financijske troškove zakonodavnog postupka te omogućuje bolje izvršavanje zadaća u području zakonodavstva i provedbe prava Europske unije
 • pravosudna tijela – dobivaju stalan i brz pristup zakonodavstvu važećem na bilo koji odabrani dan u povijesti te pristup upućivanjima na zakonodavstvo koje je bilo važeće u određenom trenutku u sudskim odlukama, što omogućuje barem djelomično uklanjanje rutinskih aktivnosti i povećanje učinkovitosti rada sudaca i sudskih službenika
 • zakonodavna tijela – dostupan im je učinkovit alat za izradu nacrta zakona i upravljanje zakonodavnim postupkom, čime ih se oslobađa nekih opterećujućih administrativnih procesa i omogućuje im se da se bolje usredotoče na sadržaj prijedloga koje je potrebno obraditi.

Organizacija redovnih sudova

Slovački sustav sudova

Slovačko pravosuđe obuhvaća:

 • okružne sudove (54)
 • regionalne sudove (8)
 • Specijalizirani kazneni sud
 • Vrhovni sud Slovačke Republike.

Nadležnost sudova

Okružni sudovi

Okružni sudovi djeluju kao prvostupanjski sudovi u građanskim i kaznenim predmetima osim ako je pravilima kojima se uređuje sudski postupak propisano drukčije.

Odlučuju i o slučajevima povezanima s izborima ako je to propisano primjenjivim zakonodavstvom.

Regionalni sudovi

Regionalni sudovi djeluju kao drugostupanjski sudovi u građanskim i kaznenim predmetima o kojima su u prvom stupnju odlučivali okružni sudovi.

Građanski i kazneni predmeti u kojima regionalni sudovi djeluju kao prvostupanjski sudovi definirani su poslovnikom.

Regionalni sudovi djeluju kao prvostupanjski sudovi u upravnim predmetima, osim ako je posebnim zakonom propisano drukčije.

Odlučuju i u drugim predmetima ako je to propisano posebnim zakonodavstvom (Zakon br. 166/2003 o zaštiti privatnosti od neovlaštene upotrebe informacijske tehnologije te izmjeni određenih drugih zakona).

Specijalizirani kazneni sud

Specijalizirani kazneni sud odlučuje o kaznenim i drugim pitanjima kako je određeno pravilima kojima se uređuje sudski postupak.

Vrhovni sud

Vrhovni sud nadležan je za sljedeće:

 • redovne žalbe protiv odluka regionalnih sudova i Specijaliziranog kaznenog suda ako je to predviđeno pravilima kojima se uređuje sudski postupak
 • izvanredne žalbe protiv odluka okružnih sudova, regionalnih sudova, Specijaliziranog kaznenog suda i Vrhovnog suda ako je to predviđeno pravilima kojima se uređuje sudski postupak
 • sukobe nadležnosti između sudova i tijela središnje državne uprave
 • upućivanje predmeta na drugi sud osim nadležnog suda ako je to predviđeno pravilima kojima se uređuje sudski postupak
 • druge predmete ako je to predviđeno zakonom ili međunarodnim sporazumom.

Vrhovni sud preispituje odluke sudova u predmetima u kojima je donesena pravomoćna presuda.

Vrhovni sud nadgleda jedinstveno tumačenje i dosljednu primjenu zakona i drugih akata opće primjene na sljedeći način:

 • donošenjem vlastitih odluka
 • donošenjem mišljenja radi ujednačavanja tumačenja zakona i drugih akata opće primjene
 • objavljivanjem pravomoćnih sudskih odluka ključne važnosti u Izvješćima o mišljenjima Vrhovnog suda i odlukama sudova Slovačke Republike.

Druge poveznice

Ministarstvo pravosuđa

Posljednji put ažurirano: 10/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.