Redovni nacionalni sudovi

Slovenija

U ovom odjeljku možete pronaći informacije o organizaciji redovnih sudova u Sloveniji.

Sadržaj omogućio
Slovenija

Redovni sudovi

U skladu s člankom 98. Zakona o sudovima redovni sudovi u Sloveniji uključuju:

 • lokalne sudove (okrajna sodišča)
 • okružne sudove (okrožna sodišča)
 • više sudove (višja sodišča)
 • Vrhovni sud Republike Slovenije (Vrhovno sodišče) (dalje u tekstu „Vrhovni sud”).

Nadležnost lokalnih sudova

U skladu s člankom 99. Zakona o sudovima lokalni sudovi u Sloveniji nadležni su za sljedeće:

Kaznene stvari

 1. odlučivanje u prvom stupnju o kaznenim djelima koja su kažnjiva novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine, osim ako se odnose na kaznena djela klevete počinjena putem tiska, radija, televizije ili drugih sredstava javnog informiranja
 2. provođenje istražnih radnji u pogledu kaznenih djela iz prethodne točke
 3. obavljanje drugih poslova utvrđenih zakonom.

Građanske stvari

Suđenje ili odlučivanje u prvom stupnju:

 1. u građanskim predmetima u skladu sa Zakonom o parničnom postupku
 2. u nasljednim i drugim izvanparničnim stvarima, ako zakonom nije predviđeno drukčije, te u pogledu vođenja zemljišnih knjiga
 3. u stvarima koje se odnose na izvršenje i osiguranje tražbina, ako zakonom nije predviđeno drukčije.

Ostala pitanja

Suđenje ili odlučivanje u drugim stvarima ako je tako propisano zakonom.

Pravna pomoć

Obavljanje poslova pravne pomoći za koje na temelju zakona nisu nadležni drugi sudovi te poslova međunarodne pravne pomoći u prekršajnim predmetima.

Nadležnost okružnih sudova

U skladu s člankom 101. Zakona o sudovima okružni sudovi u Sloveniji nadležni su za sljedeće:

Kaznene stvari

 1. odlučivanje u prvom stupnju o kaznenim djelima za koja nisu nadležni lokalni sudovi
 2. provođenje istrage ili istražnih radnji u pogledu kaznenih djela (iz točke 1.)
 3. provođenje prethodnog postupka i odlučivanje u prvom stupnju o kaznenim djelima maloljetnika
 4. odlučivanje u prvom stupnju o izvršenju kaznene presude stranog suda
 5. izvršenje kaznenih presuda (iz prethodnih točaka 1., 3. i 4.) i izvršenje kaznenih presuda lokalnih sudova
 6. odlučivanje o dopuštenju zadiranja u ljudska prava i temeljne slobode
 7. donošenje odluka u istražnom vijeću (i u kaznenim stvarima u nadležnosti lokalnih sudova)
 8. obavljanje drugih poslova utvrđenih zakonom
 9. provođenje nadzora u pogledu zakonitog i pravilnog postupanja s osuđenicima i nadzora nad pritvorenicima.

Specijalizirani odjeli (okružnih) sudova odgovorni su za izvršavanje zadataka iz točaka 1., 2., 3., 6., 7. i 8. kad je riječ o složenijim predmetima organiziranog i gospodarskog kriminala, terorizma, korupcije i drugih sličnih kriminalnih aktivnosti.

Građanske stvari

Suđenje ili odlučivanje u prvom stupnju:

 1. u građanskim stvarima u skladu sa Zakonom o parničnom postupku
 2. o priznavanju odluka stranih sudova
 3. u predmetima prisilne nagodbe, stečaja i likvidacije, kada je to u nadležnosti suda, te u povezanim sporovima
 4. u sporovima o pravima intelektualnog vlasništva
 5. o prijedlozima za donošenje privremenih mjera podnesenima prije pokretanja spora, o kojima će sud odlučiti u skladu s pravilima o gospodarskim sporovima, stvarima u kojima je dogovorena arbitražna nadležnost te prijedlozima za donošenje privremenih mjera u pitanjima intelektualnog vlasništva
 6. u izvanparničnim postupcima ako je tako propisano zakonom.

Ostala pitanja

 • vođenje sudskog registra
 • suđenje ili odlučivanje u drugim stvarima ako je tako propisano zakonom
 • obavljanje poslova pravne pomoći u građanskim, kaznenim i drugim stvarima
 • obavljanje poslova međunarodne pravne pomoći.

Nadležnost viših sudova

U skladu s člankom 104. Zakona o sudovima viši sudovi u Sloveniji nadležni su za sljedeća područja:

 1. suđenje ili odlučivanje u drugom stupnju o žalbama protiv odluka lokalnih i okružnih sudova na njihovu području
 2. odlučivanje u sporovima o nadležnosti među lokalnim ili okružnim sudovima na njihovu području te odlučivanje o prijenosu nadležnosti na drugi lokalni ili okružni sud na njihovu području
 3. obavljanje drugih poslova utvrđenih zakonom.

Pravne baze podataka

Naziv i URL adresa baze podataka

Sodstvo Republike Slovenije (Sudovi Republike Slovenije)

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup bazi podataka besplatan je.

Kratak opis sadržaja

Sodstvo Republike Slovenije (Sudovi Republike Slovenije) pruža pristup brojnim bazama podataka kao što su:

 • sustav sudova Republike Slovenije
 • sudska uprava
 • javni registri (zemljišne knjige, sudski registar).

Poveznice:

Popis sudova

Posljednji put ažurirano: 16/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.