A tagállamok rendes bíróságai

Luxemburg

Ez a szakasz a luxemburgi rendes bíróságokról ad áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Luxemburg

Rendes bíróságok – bevezetés

A bíróságok alkotmányos feladata a bírói hatalom gyakorlása, valamint az általános és helyi rendeletek és határozatok alkalmazása, feltéve, hogy azok megfelelnek a törvényeknek.

Rendes bíróságok

Legfelsőbb Bíróság

A rendes bíróságok hierarchiájának csúcsán a Legfelsőbb Bíróság (Cour supérieure de justice) található, amely Semmítőszékből (Cour de Cassation), Fellebbviteli Bíróságból (Cour d'Appel), valamint Ügyészségből (Parquet Général) áll.

Semmítőszék alapvetően a Fellebbviteli Bíróság különböző tanácsai által hozott ítéletekkel, valamint a jogerős ítéletekkel szembeni semmisségi panaszok és jogkérdésekben előterjesztett felülvizsgálati kérelmek kerülnek. Ügyvéd közreműködése kötelező.

Fellebbviteli Bíróság hatásköre polgári, kereskedelmi és büntetőügyekre, valamint az ország két igazságszolgáltatási körzetében az iparjogi bíróságok által elbírált ügyekre terjed ki. Ügyvéd közreműködése kötelező, ez alól a büntetőügyek és az ideiglenes intézkedés (référés) iránti kérelmek képeznek kivételt. A Fellebbviteli Bíróság büntetőtanácsa a kerületi bíróság (Tribunal d'Arrondissement) büntetőtanácsa által hozott ítéletekkel szembeni fellebbezéseket bírálja el.

Kerületi bíróságok

Az ország két igazságszolgáltatási körzetre (arrondissements judiciaires) van felosztva, amelyekben egy-egy kerületi bíróság működik: az egyik Luxembourg városban, a másik pedig Diekirch-ben.

A két kerületi bíróság megosztott; mindegyik kerületi bíróság mellett működik ügyészség, amely egy államügyészből (Procureur d'Etat) és beosztott ügyészekből (substituts) áll. A kerületi bíróságok mellett működő vizsgálóbírók (juges d'instructions) feladata a tárgyalást megelőző nyomozási feladatok ellátása súlyosabb bűncselekmények (affaires criminelles és affaires correctionnelles) esetében.

Polgári és kereskedelmi ügyekben a kerületi bíróság kiegészítő illetékességgel rendelkezik: hatáskörrel rendelkezik mindazon ügyekben, amelyek a kereset jellege vagy a pertárgy értéke miatt nem tartoznak kifejezetten más bíróság hatáskörébe.

A kerületi bíróság a pertárgy értéke alapján rendelkezik hatáskörrel azon ügyekben, amelyekben a követelés értéke meghaladja a 15 000 eurót.

Kizárólagos hatáskörrel rendelkezik olyan ügyekben, amelyeket jellegük miatt a törvény kifejezetten a kerületi bíróságok hatáskörébe utal. A kerületi bíróságok járnak el kizárólagosan a külföldi bíróságok által hozott ítéletek végrehajtására irányuló kérelmekkel kapcsolatban, valamint a külföldi közhivatalnokok által hitelesített jogi eszközök esetében. A kerületi bíróságok nemperes ügyekben, például örökbefogadási, gyámsági, nagykorúvá nyilvánítási stb. ügyekben is eljárnak.

A kerületi bíróság jár el másodfokon azon békebíróságok által első fokon hozott ítéletek ügyében, amelyeknek a székhelye a bíróság illetékességi területe szerinti igazságszolgáltatási körzetben van.

A kerületi bíróság előtti eljárás főszabály szerint az ellenérdekű fél számára bírósági végrehajtó által hivatalosan kézbesített idézéssel (assignation) indul.

A kerületi bíróságok elnökei vagy a helyettesítésükre kirendelt bírák járnak el a gyorsított eljárásokban előterjesztett ideiglenes intézkedés iránti kérelmekkel kapcsolatban, mind polgári mind kereskedelmi ügyekben.

A kerületi bíróságok a büntető igazságszolgáltatási hatáskört büntetőtanácsok révén (chambre criminelle ou correctionnelle) gyakorolják. Büntetőbíróságként hatáskörük kiterjed minden vétségre (délits), valamint a súlyosabb bűncselekmény-kategóriára, a bűntettekre (crimes), amelyeket a vádtanács (Chambre du Conseil) vagy a fellebbviteli bíróság vádtanácsa eléjük utal. A vádlottaknak személyesen kell megjelenniük a bíróság előtt, kivéve azon bűncselekményeket, amelyeket a törvény csak pénzbüntetéssel rendel büntetni; a vádlottak ilyenkor ügyvéddel képviseltethetik magukat.

A kerületi bíróságok előtt főszabály szerint kötelező jogi képviselő közreműködése, kivételt képeznek ez alól a törvény által nevesített esetek, mint például a kereskedelmi ügyek és az ideiglenes intézkedés iránti kérelmek, ahol a felek személyesen is eljárhatnak a saját ügyükben.

Békebíróságok

Luxemburgban három békebíróság (justices de paix) működik, egy Luxembourg városban, egy Esch-sur-Alzette-ben (amely Luxembourg igazságszolgáltatási körzetben található), és egy Diekirch-ben (Diekirch igazságszolgáltatási körzet).

Polgári és kereskedelmi ügyekben a békebírák hatásköre mindazon ügyekre kiterjed, amelyekre nézve az új polgári eljárási törvény vagy más jogszabályi rendelkezések hatáskörrel ruházzák fel; Végső fórumként járnak el a 2000 euróig terjedő perértékű ügyekben, ítéletük ellen pedig fellebbezésnek van helye a 15 000 euróig terjedő perértékű ügyekben.

Olyan ügyekben járnak el, mint például a munkabérek, nyugellátások és életjáradékok végrehajtás céljából történő letiltása, valamint a letiltott összegek szétosztása, a követelés összegétől függetlenül.

A békebíróság előtti eljárás főszabály szerint a bírósági végrehajtó által kibocsátott hatósági idézéssel (citation) indul meg. Bizonyos ügyeket a bíróság hivatalához (greffe) benyújtott kérelemmel lehet megindítani. A békebíró előtt a felek személyesen jelennek meg, vagy képviselővel képviseltetik magukat. A képviselő lehet ügyvéd, házastárs, egyenesági rokon vérségi úton vagy házasság útján, vagy oldalági rokon vérségi úton vagy házasság útján harmadfokig bezárólag, valamint a kizárólag az adott félnél alkalmazott házi személyzet tagjai vagy a vállalkozásánál foglalkoztatott személyek.

Büntetőügyekben a békebíróságokat rendészeti bíróságnak is nevezik. Ebben a minőségükben olyan szabálysértések (contraventions vagy infractions) esetében járhatnak el, amelyek büntetési tétele 25-től 250 EUR-ig terjedő összegű pénzbüntetés, valamint olyan vétségek (délits) esetében, amelyeket a vádtanács (Chambre du Conseil) a rendészeti bíróság elé utal.

Ezen túlmenően olyan kisebb súlyú bűncselekmények esetében járnak el, amelyek büntetési tételei meghaladják a rendészeti bíróság által általában kiszabható pénzbüntetések mértékét, ha a törvény a hatáskörükbe utalja. A rendészeti bíróságok által hozott ítéletek ellen mindig lehet fellebbezni. A fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő az ítélet kihirdetésétől számított 40 nap, vagy ha az ítéletet a fél távollétében hozták meg, az ítélet kézhezvételétől vagy a fél lakcímére történő kézbesítésétől számított 40 nap. A fellebbezést a kerületi bíróság (Tribunal d'Arrondissement) bírálja el.

A békebíróságok hatásköre kiterjed az iparjogi ügyekre, valamint eljárhatnak a munkaszerződésekkel és a gyakornoki szerződésekkel összefüggő jogvitákban is. Ilyen ügyekben a fellebbezéseket a Legfelsőbb Bírósághoz kell benyújtani.

Jogi adatbázisok

Ingyenes-e a hozzáférés az adatbázishoz?

Igen, az adatbázishoz való hozzáférés ingyenes.

A tartalom rövid leírása

Lásd a Rendes bíróságok honlapját.

Lásd a Közigazgatási bíróságok weboldalát.

Kapcsolódó linkek

Igazságügyi minisztérium

Utolsó frissítés: 05/05/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.