Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Cipro

Contenuto fornito da
Cipro

Στη Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχουν δύο μόνο βαθμίδες Δικαστηρίων. Το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο εκδικάζει σε δεύτερο βαθμό όλες τις υποθέσεις στις οποίες ασκείται έφεση εναντίον απόφασης πρωτόδικου δικαστηρίου και τα ακόλουθα πρωτόδικα δικαστήρια:

 • Διοικητικό Δικαστήριο
 • Επαρχιακά Δικαστήρια
 • Κακουργιοδικεία
 • Οικογενειακό Δικαστήριο
 • Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων
 • Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών
 • Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας και
 • Στρατοδικείο.

Συνήθη δικαστήρια - Εισαγωγή

 • Ανώτατο Δικαστήριο

Το Ανώτατο Δικαστήριο απαρτίζεται από δεκατρείς Δικαστές, ένας από τους οποίους είναι ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου. Το Ανώτατο Δικαστήριο ασκεί τις ακόλουθες δικαιοδοσίες:

Εφετείο

Το Ανώτατο Δικαστήριο εκδικάζει όλες τις εφέσεις από αποφάσεις πρωτόδικων δικαστηρίων τα οποία ασκούν δικαιοδοσία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις. Κατά κανόνα οι εφέσεις εκδικάζονται από 3 δικαστές. Η εκδίκαση τής έφεσης βασίζεται στα πρακτικά της πρωτόδικης διαδικασίας (εκτός σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει η δυνατότητα να ακουσθεί και μαρτυρία). Ασκώντας την κατ' έφεση δικαιοδοσία του το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να επικυρώσει, διαφοροποιήσει ή παραμερίσει την προσβαλλόμενη απόφαση, ή να διατάξει την επανεκδίκαση τής υπόθεσης.

Αναθεωρητική Δικαιοδοσία

Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να εκδικάζει προσφυγές καθ' οιασδήποτε απόφασης, πράξης ή παράλειψης προσώπων ή οργάνων που ασκούν διοικητική εξουσία. Το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε εκτελεστή διοικητική πράξη η οποία εκδόθηκε κατά παράβαση ή καθ' υπέρβαση εξουσίας ή είναι αντίθετη προς το νόμο ή το Σύνταγμα.

Προνομιακά Εντάλματα

Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει αποκλειστική δικαιοδοσία για την έκδοση προνομιακών ενταλμάτων Habeas Corpus, Mandamus, Certiorari, Quo Warranto και Prohibition.

Δικαιοδοσία Ναυτοδικείου

Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει πρωτόδικη και κατ' έφεση δικαιοδοσία για την εκδίκαση υποθέσεων ναυτοδικείου. Πρωτόδικα η υπόθεση εκδικάζεται από ένα Δικαστή, ενώ κατ' έφεση από την ολομέλεια του Δικαστηρίου.

Δικαιοδοσία Εκλογοδικείου

Το Ανώτατο Δικαστήριο ώς Εκλογοδικείο έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να εκδικάζει αιτήσεις που αφορούν στην ερμηνεία και εφαρμογή των εκλογικών νόμων.

Συνταγματικά θέματα

Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να αποφασίζει για τη συνταγματικότητα οποιουδήποτε νόμου και να επιλύει θέματα σύγκρουσης εξουσιών η αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων οργάνων του Κράτους. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφαίνεται επίσης για τη συνταγματικότητα νόμων σε σχέση με τους οποίους ο Πρόεδρος τής Δημοκρατίας ασκεί το δικαίωμα αναπομπής που του παρέχει το Σύνταγμα.

 • Επαρχιακά Δικαστήρια

Τα Επαρχιακά Δικαστήρια εκδικάζουν σε πρώτο βαθμό όλες τις αστικές υποθέσεις (εκτός από υποθέσεις ναυτοδικείου) ως επίσης και ποινικές υποθέσεις για αδικήματα τα οποία τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι 5 χρόνια. Λειτουργεί ένα Επαρχιακό Δικαστήριο σε κάθε διοικητική επαρχία της Κύπρου. Οι υποθέσεις εκδικάζονται από ένα δικαστή και δεν υπάρχουν ένορκοι.

 • Κακουργιοδικεία

Τα Κακουργιοδικεία εκδικάζουν μόνο ποινικές υποθέσεις. Κατά κανόνα εκδικάζουν τις σοβαρότερες υποθέσεις που αφορούν αδικήματα για τα οποία προβλέπεται ανώτατη ποινή φυλάκισης η οποία υπερβαίνει τα 5 έτη. Κάθε κακουργιοδικείο απαρτίζεται από 3 Δικαστές. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Δεν υπάρχουν ένορκοι.

Νομικές Τράπεζες Δεδομένων

Δεν υπάρχει ακόμα σε λειτουργία οποιαδήποτε επίσημη βάση δεδομένων νομικού περιεχομένου. Λειτουργούν κάποιες ιδιωτικές βάσεις νομικής πληροφόρησης κάποιες εκ των οποίων παρέχουν συνδρομητικές υπηρεσίες, ενώ άλλες παρέχουν δωρεάν πρόσβαση.

Οι πληροφορίες που περιέχονται είναι αποφάσεις δικαστηρίων και πρωτογενής νομοθεσία.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/04/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.