Bendrieji nacionaliniai teismai

Bulgarija

Šiame skyriuje išdėstyta informacija apie Bulgarijos teismų sistemą.

Turinį pateikė
Bulgarija

Teisenos organizavimas. Teismų sistema

Pirmosios instancijos teismai civilinėse ir baudžiamosiose bylose

Apylinkės teismai

Pagrindinis pirmosios instancijos teismas yra apylinkės teismas. Jis nagrinėja visas bylas, išskyrus tas, kurios įstatymu yra priskirtos kitiems teismams. Šis teismas nagrinėja civilines, baudžiamąsias ir administracines bylas. Apylinkės teismų sprendimai skundžiami atitinkamam apygardos teismui.

Apylinkės teismą sudaro teisėjai, jam vadovauja pirmininkas.

Apygardos teismai

Kaip pirmoji instancija apygardos teismas nagrinėja:

civilines bylas: ieškinius dėl vaiko kilmės nustatymo, įvaikinimo santykių nutraukimo, asmens pripažinimo neveiksniu arba tokio neveiksnumo panaikinimo; ieškinius dėl turto nuosavybės ar daiktinių teisių nustatymo, jeigu ieškinio vertė yra didesnė negu 50 000 BGN; civilinius ar komercinius ginčus dėl sumos, didesnės negu 25 000 BGN (išskyrus reikalavimus dėl išlaikymo, iš darbo teisės kylančius reikalavimus arba reikalavimus išieškoti nesankcionuotas išlaidas); ieškinius dėl įmonės registracijos pripažinimo neleistina, negaliojančia ar netinkama, jeigu įstatymu nustatyta, kad pirminę jurisdikciją turi apygardos teismai; ginčus, kuriuos apygardos teismas nagrinėja pagal kitus teisės aktus;

baudžiamąsias bylas: bylas, susijusias su nusikaltimais, nustatytais Baudžiamojo kodekso 95–110, 115, 116, 118, 119, 123, 124 straipsniuose, 131 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose, 142 straipsnyje, 149 straipsnio 5 dalyje, 152 straipsnio 4 dalyje, 196a, 199, 203 straipsniuose, 206 straipsnio 4 dalyje, 212 straipsnio 5 dalyje, 213a straipsnio 3 ir 4 dalyse, 214 straipsnio 2 dalyje, 219, 224, 225b, 225c, 242, 243–246, 248–250, 252–260, 277а–278e, 282–283b, 287а, 301–307а, 319а–319f straipsniuose, 330 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 333, 334, 340–342 straipsniuose, 343 straipsnio 1 dalies c punkte, 3 dalies b punkte ir 4 dalyje, 349 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 350 straipsnio 2 dalyje, 354a straipsnio 1 ir 2 dalyse, 354b, 356f–356i, 357–360 ir 407–419a straipsniuose, išskyrus bylas, priklausančias specializuoto baudžiamųjų bylų teismo kompetencijai pagal Baudžiamojo kodekso 411a straipsnį.

Miesto teismas yra įsisteigęs Sofijoje ir turi apygardos teismo teises. Sofijos miesto teismas, veikdamas kaip pirmoji instancija, nagrinėja bylas, susijusias su bendro pobūdžio nusikaltimais, kuriuos padaro imunitetu besinaudojantys asmenys arba Ministrų Tarybos nariai.

Apygardų teismai veikia apygardų centruose. Kiekvieno apygardos teismo jurisdikcijos teritorijoje veikia vienas arba keli apylinkės teismai.

Antrosios instancijos teismai civilinėse ir baudžiamosiose bylose

Apygardos teismai, veikdami kaip antroji instancija, nagrinėja veiksmus, apskundžiamus apylinkės teismo bylose, taip pat kitose įstatymu jiems priskirtose bylose.

Kaip antrosios instancijos teismai, apeliaciniai teismai nagrinėja veiksmus, apskundžiamus apygardos teismo bylose, taip pat kitose įstatymu jiems priskirtose teismo bylose.

Trečiosios instancijos teismai civilinėse ir baudžiamosiose bylose

Aukščiausiasis Kasacinis Teismas yra aukščiausia teisminė instancija baudžiamosiose ir civilinėse bylose. Jo jurisdikcija apima visą Bulgarijos Respublikos teritoriją.

Teisinių duomenų bazės

Kiekvienas teismas Bulgarijoje turi interneto svetainę, atitinkančią piliečių, juridinių subjektų ir administracinių institucijų poreikius. Šiose interneto svetainėse teikiama informacija apie teismų struktūrą ir veiklą, taip pat informacija apie nagrinėjamas bylas ir jau baigtas bylas.

Atitinkamų duomenų bazių pavadinimai ir URL

Aukščiausiosios teismų tarybos interneto svetainėje pateikiamas išsamus Bulgarijoje veikiančių teismų sąrašas, kuriame nurodyti jų adresai ir interneto svetainės (tik bulgarų kalba).

Paskutinis naujinimas: 29/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.