Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Bendrieji nacionaliniai teismai

Latvija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Latvijos bendrosios kompetencijos teismų sistemą.

Turinį pateikė
Latvija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Bendrosios kompetencijos teismai. Įvadas

Teisminę valdžią Latvijoje įgyvendina miesto (rajono) teismaiapygardos teismai ir Aukščiausiasis Teismas .

Civilines ir baudžiamąsias bylas Latvijoje gali nagrinėti 40 teismų, kurie skirstomi į tris pakopas: 34 miesto (rajono) teismai (lat. rajonu vai pilsētu tiesas), penki apygardos teismai (apgabaltiesas) ir Aukščiausiasis Teismas (Augstākā tiesa).

Latvijoje yra tokie miesto (rajono) ir apygardos teismai:

Nr. Miesto (rajono) teismas Apygardos teismo teritorinė jurisdikcija
1. 1.1. Kuldygos rajono teismas (lat. Kuldīgas rajona tiesa) Kuržemės apygardos teismas (lat. Kurzemes apgabaltiesa)
1.2. Liepojos miesto teismas (lat. Liepājas tiesa)
1.3. Saldaus rajono teismas (lat. Saldus rajona tiesa)
1.4. Talsų rajono teismas (lat. Talsu rajona tiesa)
1.5. Ventspilio miesto teismas (lat. Ventspils tiesa)
2. 2.1. Daugpilio miesto teismas (lat. Daugavpils tiesa) Latgalos apygardos teismas (lat. Latgales apgabaltiesa)
2.2. Rėzeknės miesto teismas (lat. Rēzeknes tiesa)
3. 3.1. Uogrės rajono teismas (lat. Ogres rajona tiesa) Rygos apygardos teismas (lat. Rīgas apgabaltiesa)
3.2. Rygos miesto Kuržemės rajono teismas (lat. Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa)
3.3. Rygos miesto Latgalos priemiesčio teismas (lat. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)
3.4. Rygos miesto Vidžemės priemiesčio teismas (lat. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)
3.5. Rygos miesto Žiemgalos priemiesčio teismas (lat. Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa)
3.6. Rygos miesto Šiaurės rajono teismas (lat. Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)
3.7. Rygos rajono teismas (lat. Rīgas rajona tiesa1
4. 4.1. Alūksnės rajono teismas (lat. Alūksnes rajona tiesa) Vidžemės apygardos teismas (lat. Vidzemes apgabaltiesa2
4.2. Cėsio rajono teismas (lat. Cēsu rajona tiesa)
4.3. Gulbenės rajono teismas (lat. Gulbenes rajona tiesa)
4.4. Limbažių rajono teismas (lat. Limbažu rajona tiesa)
4.5. Maduonos rajono teismas (lat. Madonas rajona tiesa)
4.6. Valkos rajono teismas (lat. Valkas rajona tiesa)
4.7. Valmieros rajono teismas (lat. Valmieras rajona tiesa)
5. 5.1. Aizkrauklės rajono teismas (lat. Aizkraukles rajona tiesa) Žiemgalos apygardos teismas (lat. Zemgales apgabaltiesa3
5.2. Bauskės rajono teismas (lat. Bauskas rajona tiesa)
5.3. Duobelės rajono teismas (lat. Dobeles rajona tiesa)
5.4. Jelgavos miesto teismas (lat. Jelgavas tiesa)
5.5. Jėkabpilio rajono teismas (lat. Jēkabpils rajona tiesa)
5.6. Tukumo rajono teismas (lat. Tukuma rajona tiesa)
6. 6.1. Rajono administracinis teismas (lat. Administratīvā rajona tiesa) Apygardos administracinis teismas (Administratīvā apgabaltiesa)

1 Rygos rajono teismas turi teismo rūmus Jūrmaloje ir jų teritorinė jurisdikcija atitinka Rygos rajono teismo teritorinę jurisdikciją.

2 Vidžemės apygardos teismas turi teismo rūmus Maduonoje ir jo teritorinė jurisdikcija atitinka Alūksnės, Gulbenės ir Maduonos rajono teismų teritorinę jurisdikciją.

3 Žiemgalos apygardos teismas turi teismo rūmus Aizkrauklėje ir jo teritorinė jurisdikcija atitinka Bauskės, Aizkrauklės ir Jėkabpilio rajono teismų teritorinę jurisdikciją.

Administracines bylas nagrinėja:

 • rajono administracinis teismas (lat. Administratīvā rajona tiesa),
 • apygardos administracinis teismas (Administratīvā apgabaltiesa),
 • Aukščiausiojo Teismo Administracinių bylų skyrius (lat. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments).

Apygardos administracinio teismo ir rajono administracinio teismo teritorinei jurisdikcijai priklauso visa administracinė Latvijos teritorija. Rajono administraciniam teismui priklauso penki teismai (po vieną kiekvienoje teisminėje apygardoje), t. y. Rygos, Jelgavos, Rėzeknės, Valmieros ir Liepojos.

Teismų teritorinė jurisdikcija išdėstyta Nutarime dėl miesto (rajono) teismų, apygardos teismų ir šių teismų teritorinių jurisdikcijų.

Jurisdikcija pagal bylos dalyką

Pagal Baudžiamojo proceso kodeksą miesto (rajono) teismas pirmąja instancija nagrinėja visas baudžiamąsias bylas. Rygos miesto Vidžemės priemiesčio teismas pirmąja instancija nagrinėja baudžiamąsias bylas, susijusias su valstybės paslaptimi. Apeliacine tvarka (lat. apelācija) apskųstą rajono (miesto) teismo sprendimą nagrinėja apygardos teismas kaip apeliacinės instancijos teismas. Kiekvienas žemesnės instancijos teismo sprendimas gali būti apskųstas kasacine tvarka (lat. kasācija) Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriui (lat. Augstākās tiesas Krimināllietu departaments). Miesto (rajono) teismuose baudžiamąsias bylas nagrinėja vienas teisėjas. Jeigu baudžiamoji byla itin sudėtinga, pirmosios instancijos teismo pirmininkas gali pavesti bylą nagrinėti trijų teisėjų kolegijai. Apeliacinius ir kasacinius skundus dėl baudžiamosiose bylose priimtų nuosprendžių nagrinėja teisėjų kolegija.

Pagal Civilinio proceso kodeksą pirmąja instancija bylas nagrinėja rajono (miesto) teismas, išskyrus atvejus, kai bylą pagal įstatymą turi nagrinėti apygardos teismas. Ieškinius dėl neginčijamų prievolių įvykdymo (lat. bezstrīdus piespiedu izpildīšana) ir ieškinius dėl prievolių įvykdymo įteikiant teismo pranešimą (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība) nagrinėja atitinkamo rajono (miesto) teismo žemės registro skyrius. Apygardos teismai pirmąja instancija nagrinėja bylas, susijusias su:

 • ginčais dėl nekilnojamojo turto nuosavybės teisės, išskyrus ginčus dėl sutuoktinių turto padalijimo;
 • patentinių, prekių ženklų ir saugomų geografinių nuorodų teisių apsauga;
 • kredito įstaigų bankrotu ir likvidavimu.

Pagal Civilinio proceso kodeksą, jeigu byloje pareikšta keletas ieškinių ir kai kurie iš šių ieškinių priklauso rajono (miesto) teismo jurisdikcijai, o kiti – apygardos teismo jurisdikcijai, arba miesto (rajono) teismas priėmė priešieškinį, kuris priklauso apygardos teismo jurisdikcijai, bylą nagrinės apygardos teismas. Rygos apygardos teismas turi jurisdikciją pirmąja instancija nagrinėti civilines bylas, kurių dokumentuose esama valstybės paslaptį sudarančių dalykų. Pirmosios instancijos teisme civilines bylas nagrinėja vienas teisėjas, o (apeliacinius ar kasacinius) skundus – teisėjų kolegija.

Administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjamos rajono (miesto) teismuose ir apygardos teismuose, turinčiuose jurisdikciją civilinėse ir baudžiamosiose bylose. Pagal Latvijos administracinių teisės pažeidimų kodeksą aukštesnius įgaliojimus turinčios institucijos priimtą sprendimą galima ginčyti rajono (miesto) teisme. Rajono (miesto) teismo teisėjo sprendimą galima apskųsti apygardos teismui, jeigu tokia galimybė aiškiai numatyta Latvijos administracinių teisės pažeidimų kodekse. Apeliacinio teismo sprendimo, priimto išnagrinėjus administracinio teisės pažeidimo bylą, apskųsti negalima ir jis įsiteisėja jo priėmimo dieną.

Pagal Administracinio proceso kodeksą administracines bylas pirmąja instancija nagrinėja rajono administracinis teismas, išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta kitaip. Jeigu rajono administracinis teismas, pirmąja instancija nagrinėdamas bylą, nustato, kad jam būtina patikrinti su valstybės paslaptimi susijusią informaciją, byla toliau nagrinėjama Rygos rajono administraciniame teisme. Jeigu įstatyme nustatyta, kad administracinę bylą pirmąja instancija turi nagrinėti apygardos administracinis teismas arba Aukščiausiojo Teismo Administracinių bylų skyrius, o ne rajono administracinis teismas, susijęs prašymas konkrečioje byloje turi būti perduodamas apygardos administraciniam teismui arba Aukščiausiojo Teismo Administracinių bylų skyriui. Administracinės bylos šalis gali paduoti apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo arba pirmosios instancijos teismo papildomo sprendimo, išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta, kad teismo sprendimo negalima apskųsti arba tokį sprendimą galima apskųsti tik kasacine tvarka. Dar neįsiteisėjusį rajono administracinio teismo sprendimą galima apskųsti apygardos administraciniam teismui. Administracinės bylos šalis gali paduoti kasacinį skundą dėl teismo sprendimo arba apeliacinio teismo papildomo sprendimo, jeigu teismas pažeidė materialines ar procesines normas arba nagrinėdamas bylą viršijo savo įgaliojimus. Pirmosios instancijos teisme administracines bylas nagrinėja vienas teisėjas arba teisėjų kolegija, o apeliaciniuose teismuose apeliacinius ar kasacinius skundus nagrinėja teisėjų kolegija.

Pagal Patentų įstatymą Rygos apygardos teismas pirmąja instancija nagrinėja (pagal civilinio proceso taisykles) bylas dėl išradimų teisinės apsaugos, susijusias su:

 • teisių į patentą atkūrimu;
 • patento paskelbimu negaliojančiu;
 • ankstesnio naudojimo teisėmis;
 • neteisėtu patento naudojimu (patento pažeidimu):
 • patento pažeidimo paskelbimu negaliojančiu;
 • licencijos suteikimu, licencijos sutarties nuostatomis ar tokių nuostatų vykdymu;
 • teise į kompensaciją, kai neįmanoma viešai naudotis išradimu.

Pagal Dizaino įstatymą Rygos apygardos teismas pirmąja instancija nagrinėja ginčus dėl dizaino teisinės apsaugos, susijusius su:

 • teisės į dizainą pripažinimu;
 • dizaino registracijos pripažinimu negaliojančia;
 • neteisėtu dizaino naudojimu (dizaino pažeidimu);
 • licencijos suteikimu, licencijos sutarties nuostatomis ar tokių nuostatų vykdymu.

Aukščiausiąjį Teismą sudaro Civilinių bylų skyrius, Baudžiamųjų bylų skyrius, Administracinių bylų skyrius ir Civilinių bylų kolegija. Kolegija apeliacine instancija nagrinėja apygardos teismų pirmąja instancija priimtus sprendimus. Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, Baudžiamųjų bylų skyrius ir Administracinių bylų skyrius kasacine tvarka nagrinėja visus rajono (miesto) teismų ir apygardos teismų sprendimus, be to, jie pirmąja instancija nagrinėja bylas, susijusias su Valstybės audito tarnybos (lat. Valsts kontroles padome) sprendimais, priimtais Valstybės audito tarnybos įstatymo 55 straipsnyje nustatyta tvarka. Kolegijoje bylas nagrinėja trijų teisėjų kolegija; Aukščiausiojo Teismo skyriuose bylas nagrinėja trijų teisėjų kolegija arba, tam tikrais įstatyme nustatytais atvejais – išplėstinė teisėjų kolegija.

Žemės registro skyrių (lat. zemesgrāmatu nodaļas) teisėjai registruoja nekilnojamąjį turtą žemės registruose ir perduoda atitinkamas nuosavybės teises, nagrinėja ieškinius dėl neginčijamų prievolių įvykdymo ir ieškinius dėl prievolių įvykdymo įteikiant teismo pranešimą. Žemės registro skyrių teisėjai turi miesto (rajono) teismų teisėjų teisinį statusą. Pagal Žemės registro įstatymą žemės registro skyrių teritorinės jurisdikcijos atitinka miesto (rajono) teismų teritorines jurisdikcijas, išskyrus Rygos miesto žemės registro skyrių, kurio teritorinė jurisdikcija apima Rygos miesto Kuržemės rajono teismo, Rygos miesto Vidžemės priemiesčio teismo, Rygos miesto Šiaurės rajono teismo, Rygos miesto Centro rajono teismo, Rygos miesto Latgalos priemiesčio teismo ir Rygos miesto Žiemgalos priemiesčio teismo teritorinę jurisdikciją, o Rygos rajono žemės registro skyriaus teritorinė jurisdikcija apima Rygos rajono teismo (lat. Rīgas rajona tiesa) ir Siguldos miesto teismo (Siguldas tiesa) teritorines jurisdikcijas.

Teisinių duomenų bazės

Duomenų bazės pavadinimas ir URL

Nacionalinis teismų portalas

eTiesas – Nacionalinis teismų e. paslaugų portalas

Aukščiausiasis Teismas

Ar šia duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, prieiga yra nemokama.

Trumpas duomenų bazės turinio aprašymas

Nacionaliniame teismų portale pateikiama bendra naujausia informacija apie Latvijos teismus.

Nacionaliniame teismų e. paslaugų portale galima prisijungti prie nuasmenintų teismo sprendimų duomenų bazės, elektronine forma sekti teismo procesą, teikti e. ieškinius teismams, naudojantis išlaidų ir mokesčių skaičiuotuvu apskaičiuoti teismo proceso ir mokamų paslaugų išlaidas, gauti ir užpildyti e. formas, naudotis kitomis e. paslaugomis.

Aukščiausiojo Teismo portale pateiktas precedentinių sprendimų archyvas, kuriame galima rasti ir aktualiausias Aukščiausiojo Teismo nutartis, ir teismų praktikos rinkinius. Su informacija galima susipažinti skiltyje Judikatūra („Teismų praktika“).

Bendroji informacija

Šiuo metu Nacionaliniame teismų portale paskelbta informacija ir Aukščiausiojo Teismo portale paskelbtos nutartys ir teismų praktikos rinkiniai pateikiami tik latvių kalba.

Paskutinis naujinimas: 16/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.