Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: prancūzų.
Swipe to change

Bendrieji nacionaliniai teismai

Liuksemburgas

Šiame skyriuje apžvelgiami Liuksemburgo bendrosios kompetencijos teismai.

Turinį pateikė
Liuksemburgas

Bendrosios kompetencijos teismai. Įvadas

Pagal Konstituciją teismai įpareigoti vykdyti teisminę valdžią ir bendruosius bei vietos nutarimus ir potvarkius taikyti tik jei jie atitinka įstatymus.

Bendrosios kompetencijos teismai

Aukščiausiasis Teisingumo Teismas

Teismų sistemos hierarchijos viršūnėje yra Aukščiausiasis Teisingumo Teismas (pranc. Cour supérieure de Justice), kurį sudaro Kasacinis teismas (Cour de Cassation), Apeliacinis teismas (Cour d'Appel) ir generalinė prokuratūra (Parquet Général).

Kasacinis teismas, kurį sudaro penkių teisėjų kolegija, paprastai nagrinėja bylas dėl įvairių Apeliacinio teismo skyrių priimtų sprendimų ir paskutinės instancijos teismų sprendimų panaikinimo arba apskundimo kasacine tvarka. Bylos šalims privalo atstovauti advokatas.

Apeliacinį teismą sudaro dešimt kolegijų, kuriose posėdžiauja po tris teisėjus. Teismas nagrinėja civilines, komercines ir baudžiamąsias bylas, taip pat bylas, dėl kurių sprendimus darbo ginčų teismai priėmė abiejose šalies teisminėse apygardose. Advokatas privalo dalyvauti visose bylose, išskyrus baudžiamąsias bylas ir prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones (pranc. référés). Apeliacinio teismo baudžiamųjų bylų kolegija nagrinėja apeliacinius skundus dėl apygardos teismo (pranc. Tribunal d'Arrondissement) baudžiamųjų bylų kolegijos priimtų sprendimų. Šią kolegiją sudaro penki teisėjai.

Apygardos teismai

Šalies teritorija padalyta į dvi teismines apygardas (pranc. Tribunal d'Arrondissement), kiekvienoje veikia po apygardos teismą – vienas Liuksemburge, kitas Dykirche.

Abu apygardos teismai padalyti į kolegijas po tris teisėjus, prie kiekvieno apygardos teismo veikia prokuratūra, kurioje dirba valstybės prokuroras (pranc. Procureur d'Etat) ir jo pavaduotojai (pranc. substituts). Prie kiekvieno apygardos teismo dirbantys ikiteisminio tyrimo teisėjai (pranc. juges d'instruction) tiria sunkius nusikaltimus (pranc. affaires criminelles) ir nesunkius nusikaltimus (pranc. affaires correctionnelles).

Civilines ir komercines bylas apygardos teismas nagrinėja bendrosios teisenos tvarka ir priima sprendimus visose bylose, kurios pagal savo pobūdį ar ieškinio dydį nėra specialiai priskirtos kitam teismui.

Jo jurisdikcijai ratione valoris priklauso visi didesni nei 10 000 EUR ieškiniai.

Teismui priklauso išimtinė jurisdikcija nagrinėti bylas, kurios dėl savo pobūdžio jam specialiai priskirtos pagal įstatymus. Jis vienintelis nagrinėja egzekvatūros prašymus dėl užsienio teismų priimtų sprendimų ir teisinių dokumentų, kuriuos yra patvirtinę kitų šalių valstybės pareigūnai. Apygardos teismai taip pat vykdo ypatingosios teisenos funkciją, pavyzdžiui, įvaikinimo, globos skyrimo, lygių galimybių ir kt. klausimais.

Apygardos teismas nagrinėja apeliacinius skundus dėl sprendimų, kuriuos pirmąja instancija priima jo teisminėje apygardoje veikiantys taikos teismai.

Į apygardos teismą paprastai kreipiamasi šaukimu (pranc. assignation), kurį priešingai šaliai įteikia antstolis.

Apygardos teismų pirmininkai arba juos pavaduojantys teisėjai nagrinėja prašymus skubiais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėse ir komercinėse bylose.

Apygardos teismai įgyvendina baudžiamąją jurisdikciją per savo baudžiamųjų bylų skyrius (pranc. chambre criminelle ou correctionnelle). Jie turi jurisdikciją nagrinėti visas tarpinės kategorijos nusikalstamas veikas (pranc. délits) ir sunkiausias nusikalstamas veikas (pranc. crimes), kai bylą apygardos teismui perduoda teismo uždaroji kolegija (pranc. Chambre du Conseil) arba Apeliacinio teismo uždaroji kolegija. Kaltinamieji į teismą turi atvykti asmeniškai, išskyrus atvejus, kai už pažeidimus baudžiama tik pinigine bauda; tokiu atveju jiems gali atstovauti advokatas.

Paprastai advokato atstovavimas apygardos teisme yra privalomas, tačiau teisės aktuose yra numatytos tam tikros išimtys, pavyzdžiui, komercinėse bylose ir kai teikiami prašymai duoti laikinus nurodymus – tada šalys gali gintis pačios.

Taikos teismai

Yra trys taikos teismai (justices de paix): vienas Liuksemburge, vienas Eše prie Alzeto (Liuksemburgo teisminė apygarda) ir vienas Dykirche (Dykircho teisminė apygarda).

Taikos teismas nagrinėja visas civilines ir komercines bylas, kurios jam yra teismingos pagal naująjį Civilinio proceso kodeksą arba kitą teisės aktą; jis turi jurisdikciją paskutine instancija nagrinėti ieškinius iki 2 000 EUR ir apeliacine instancija – ieškinius iki 10 000 EUR.

Jis nagrinėja tam tikras bylas, pavyzdžiui, darbo užmokesčio, pensijų ir rentų arešto, taip pat sprendžia areštuotų sumų paskirstymo klausimą, kad ir koks būtų skolos dydis.

Paprastai į taikos teismus kreipiamasi per antstolį, tai yra šaukimu (pranc. citation). Kai kurie procesai pradedami pateikiant ieškinį teismo raštinei (pranc. greffe). Taikos teisme šalys dalyvauja pačios arba per savo atstovus. Šis atstovas gali būti advokatas, sutuoktinis, kraujo arba santuokos ryšiais susijęs tiesiosios linijos giminaitis, kraujo arba santuokos ryšiais susijęs šoninės linijos giminaitis iki trečiosios eilės imtinai, taip pat asmuo, dirbantis tik bylos šaliai arba jos įmonei.

Baudžiamajame procese taikos teismas vykdo policijos teismo funkcijas. Vykdydamas šias funkcijas jis priima sprendimus dėl nusižengimų ar įstatymo pažeidimų (pranc. contraventions arba infractions), už kuriuos baudžiama 25–250 EUR bauda, taip pat dėl tarpinės kategorijos nusikalstamų veikų (délits), kurias uždaroji kolegija (Chambre du Conseil) perduoda nagrinėti policijos teismams.

Be to, jis nagrinėja bylas dėl nusižengimų, už kuriuos baudžiama bausmėmis, didesnėmis už paprastai skiriamas policijos teismo, kai tokios bylos pagal įstatymus yra priskirtos taikos teismo kompetencijai. Policijos teismų sprendimus visuomet galima apskųsti apeliacine tvarka. Apeliacinio skundo pateikimo terminas – 40 dienų, jis pradedamas skaičiuoti nuo sprendimo paskelbimo dienos arba, jei sprendimas priimamas už akių, nuo pranešimo apie jį įteikimo asmeniškai arba į namus dienos. Apeliacinį skundą nagrinėja apygardos teismas (pranc. Tribunal d'Arrondissement).

Taikos teismas turi jurisdikciją nagrinėti darbo ginčus ir įgaliojimus spręsti ginčus, susijusius su darbo ir profesinio mokymo sutartimis. Šiais atvejais apeliaciniai skundai teikiami Aukščiausiajam Teisingumo Teismui.

Teisinių duomenų bazės

Ar šia duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai.

Trumpas turinio aprašas

Žr. bendrosios kompetencijos teismų interneto svetainę.

Žr. administracinių teismų interneto svetainę.

Susijusios nuorodos

Teisingumo ministerija

Paskutinis naujinimas: 17/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.