Bendrieji nacionaliniai teismai

Malta

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Maltos bendrosios kompetencijos teismų sistemą.

Turinį pateikė
Malta

Bendrosios kompetencijos teismai. Įžanga

Lentelėse žemiau pateikiama informacija apie Maltos civilinius ir baudžiamuosius teismus.

Civiliniai teismai

Apeliacinis teismas

Antroji instancija

Apeliacija

Apeliacinis teismas nagrinėja skundus dėl civilinių teismų pagal jų aukštesniąją ir žemesniąją jurisdikciją priimtų sprendimų. i) šis teismas nagrinėja skundus dėl Civilinio teismo Pirmųjų rūmų ir Civilinio teismo Šeimos bylų skyriaus priimtų sprendimų; ii) skundus dėl Magistratų teismo, įgyvendinančio savo civilinę jurisdikciją, Smulkių ginčų teismo ir administracinių teismų sprendimų taip pat nagrinėja šis teismas.

i) sudaro trys teisėjai;


ii) sudaro vienas teisėjas.

Civilinis teismas Civilinio teismo Pirmieji rūmaiCivilinio teismo Savanoriškosios jurisdikcijos skyrius
Civilinio teismo Šeimos bylų skyrius

Pirmoji instancija

Civilinio teismo Pirmieji rūmai nagrinėja visas civilinio ir (ar) komercinio pobūdžio bylas, viršijančias Magistratų teismo kompetenciją. Įgyvendindamas savo konstitucinę jurisdikciją, jis taip pat nagrinėja bylas, susijusias su žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, kurias gina Konstitucija ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencija, pažeidimais.

Civilinio teismo Savanoriškosios jurisdikcijos skyrius yra savanoriškos jurisdikcijos teismas, atsakingas už psichiškai nesveikų asmenų užkardymą arba veiksnumo apribojimą, rūpintojo paskyrimą jiems, paveldėjimo klausimus ir testamento vykdytojų patvirtinimą. Jame taip pat saugomi slapti testamentai.

Šis teismas nagrinėja visas bylas, susijusias su šeimos klausimais, pavyzdžiui, santuokos nutraukimo, separacijos, skyrybų, išlaikymo ir vaikų globos.

Pirmininkauja teisėjas 
Pirmininkauja teisėjas
Pirmininkauja teisėjas

Magistratų teismas

Pirmoji instancija

Civilinės teisės srityje Magistratų teismas teturi žemesniąją pirmosios instancijos jurisdikciją, kuri bendru atveju ribojama ne didesnės nei 15 000 EUR vertės ieškiniais.

Pirmininkauja taikos teisėjas

Gozo magistratų teismas

Pirmoji instancija

Civilinės teisės srityje Gozo magistratų teismo jurisdikcija dvejopa: žemesnioji jurisdikcija, panaši į atitinkamo Maltos teismo jurisdikciją, ir aukštesnioji jurisdikcija, su tokia pat kompetencija kaip Civilinio teismo Pirmųjų rūmų, išskyrus konstitucinę jurisdikciją, ir Civilinio teismo (Savanoriškosios jurisdikcijos skyriaus).

Pirmininkauja taikos teisėjas

Smulkių ginčų teismas

Pirmoji instancija

Teismas sumariniu būdu, vadovaudamasis lygybės ir teisės principais, sprendžia dėl mažesnių nei 5 000 EUR vertės piniginių reikalavimų.

Pirmininkauja arbitras

Baudžiamieji teismai

Baudžiamųjų bylų apeliacinis teismas

Antroji instancija

Įgyvendindamas savo aukštesniąją jurisdikciją, šis teismas nagrinėja Baudžiamojo teismo nuteistų asmenų skundus. Įgyvendindamas savo žemesniąją jurisdikciją, šis teismas nagrinėja skundus dėl Magistratų teismo, veikiančio kaip baudžiamasis teismas, sprendimų.

Sudaro trys teisėjai   Sudaro vienas teisėjas

Baudžiamasis teismas

Pirmoji instancija

Šis teismas veikia kaip baudžiamasis teismas ir nagrinėja baudžiamąsias bylas, viršijančias Magistratų teismo kompetenciją.

Pirmininkauja teisėjas, posėdžiaujantis su devynių asmenų kolegija

Magistratų teismas

Pirmoji instancija

Baudžiamosios teisės srityje šio teismo jurisdikcija dvejopa: jis yra baudžiamasis teismas į jo jurisdikciją patenkančiose bylose ir tyrimo teismas nusikaltimams, kuriuos nagrinėja Baudžiamasis teismas. i) Baudžiamasis teismas – šis teismas kompetentingas nagrinėti visas bylas dėl nusikaltimų, kurie užtraukia iki 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę; ii) Tyrimo teismas – teismas vykdo preliminarų nusikaltimų tyrimą ir atitinkamus duomenis perduoda generaliniam prokurorui. Jei kaltinamasis neprieštarauja, generalinis prokuroras bylas dėl nusikaltimų, kurie užtraukia iki dešimties metų laisvės atėmimo bausmę, gali grąžinti nagrinėti ir skirti nuosprendį Magistratų teismui.

Pirmininkauja taikos teisėjas

Gozo magistratų teismas

Pirmoji instancija

Baudžiamosios teisės srityje Gozo magistratų teismas turi tokią pat kompetenciją kaip Magistratų teismas, veikiantis kaip baudžiamasis teismas ir kaip tyrimo teismas.

Pirmininkauja taikos teisėjas

Nepilnamečių teismas

Pirmoji instancija

Nepilnamečių teismas nagrinėja kaltinimus ir kitas bylas dėl nepilnamečių, kurių amžius nesiekia 16 metų, ir taip pat gali skirti nurodymus dėl globos.

Pirmininkauja taikos teisėjas ir du nariai

Teisinių duomenų bazės

Žr. puslapį apie Maltą „Teisingumo organizavimas valstybėse narėse. Malta“, kuriame rasite išsamios informacijos apie atitinkamas duomenų bazes ir nuorodų į jas.

Susijusios nuorodos

Teisingumo, kultūros ir savivaldos ministerija

Teismų paslaugos

Teismų paslaugos. „Sentenzi Online“

Teismų paslaugos. Nagrinėjimas teisme

Teismų paslaugos. Salių naudojimas

Teismų paslaugos. Statistiniai duomenys

Teismų paslaugos. Teismų varžytynės

Teismų paslaugos. Civilinio proceso dokumentų formos (maltiečių k.)

Teismo ekspertai

Teisinės paslaugos (Maltos teisės aktai)

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.