Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Bendrieji nacionaliniai teismai

Škotija

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Škotijos jurisdikcijai priklausančius JK bendrosios kompetencijos teismus.

Turinį pateikė
Škotija

Škotijos teismų tarnyba (angl. SCS), nepriklausoma institucija, kuriai vadovauja lordas pirmininkas, vyriausiasis Škotijos teisėjas, administruoja Sesijų teismą, Aukščiausiąjį baudžiamąjį teismą, apygardos teismus ir taikos teisingumo teismus.

Škotijos aukščiausieji teismai

Škotijoje tai yra Sesijų teismas ir Aukštasis baudžiamasis teismas.

Sesijų teismas

Sesijų teismas yra įsikūręs Parlamento rūmuose Edinburge ir tai yra aukščiausias civilinių bylų teismas Škotijoje. Jis nagrinėja apeliacinius skundus ir veikia kaip civilinių bylų teismas, nagrinėjantis ginčus, įskaitant bylas, susijusias su skolų išieškojimu, žalos atlyginimu, šeimos santykiais ir prekyba.

Aukščiausiasis baudžiamasis teismas

Aukščiausiasis baudžiamasis teismas nagrinėja apeliacinius skundus dėl baudžiamųjų bylų ir dėl sunkių nusikaltimų iškeltas baudžiamąsias bylas. Teismo posėdžiuose bylas nagrinėja teisėjas ir prisiekusieji.

Apeliacinės bylos nagrinėjamos Edinburge.  Kitos bylos nagrinėjamos nuolatinėse teismo būstinėse Edinburge, Glazge ir Aberdyne, tačiau teismo posėdžiai taip pat vyksta miestuose ir miesteliuose visoje Škotijos teritorijoje.

Apygardos teismai

Teisiškai Škotija suskirstyta į šešis regionus, vadinamus apygardomis (angl. sheriffdoms). Kiekviena apygarda turi vyriausiąjį apygardos teisėją (angl. sheriff principal), kuris ne tik nagrinėja apeliacinius skundus civilinėse bylose, bet ir yra atsakingas už tai, kad visi apygardos teismai dirbtų veiksmingai

Šiose apygardose iš viso yra 39 skirtingo dydžio ir sandaros apygardų teismai, tačiau jie visi atlieka tas pačias funkcijas.

Bylas nagrinėja teisėjas, vadinamas apygardos teisėju. Apygardų teismų darbus galima suskirstyti į tris pagrindines kategorijas: civilinių bylų nagrinėjimas, baudžiamųjų bylų nagrinėjimas ir įgaliotinių darbas. Šiuos darbus administruoja vietos apygardos teisėjo sekretoriai ir šių teismų darbuotojai.

Apygardos teisėjai, nagrinėjantys bylas supaprastinto proceso tvarka (angl. summary sheriffs), turi įgaliojimus vykdyti kai kurias apygardos teisėjų funkcijas tiek baudžiamojo, tiek civilinio procesų metu.

Be to, Edinburge įkurtas naujas teismas, nagrinėjantis bylas dėl asmens sveikatai padarytos žalos (angl. Sheriff Personal Injury Court) ir veikiantis visoje Škotijoje.

Apygardos civilinių bylų apeliacinio teismo kolegija, sudaryta iš vieno ar trijų teisėjų, gali nagrinėti apeliacinius skundus dėl apygardos teismų nagrinėtų civilinių bylų.

Apygardos baudžiamųjų bylų apeliacinis teismas nagrinėja apeliacinius skundus dėl apygardos teisėjų ir taikos teisėjų sprendimų, priimtų supaprastinta tvarka baudžiamosiose bylose.  Jis taip pat nagrinėja visus apeliacinius skundus dėl apygardos teisėjų ir taikos teisėjų sprendimų dėl lygtinio paleidimo.

Civilinės bylos

Dauguma civilinių bylų yra susijusios su asmenų ar organizacijų ginčais. Apygardos teismai nagrinėja trijų rūšių ieškinius:

  • bendrąja tvarka nagrinėjamus ieškinius, daugiausia reiškiamus bylose, susijusiose su skyrybomis, vaikais, turto ginčais, ir ieškinius dėl skolos grąžinimo ar nuostolių atlyginimo, kurių vertė viršija £5 000.  Apygardos teismui galima pateikti ieškinius, kurių vertė ne didesnė kaip £100 000, išskyrus šeimos bylas (nebent reikalaujama tik priimti nutartį dėl alimentų priteisimo).
  • Supaprastinta tvarka vykdomas procesas, taikomas daugiausia sprendžiant ginčus dėl įsiskolinimų už socialinio būsto nuomą ir asmens sveikatai padarytos žalos, jei piniginė jos išraiška neviršija £5 000.
  • Paprasta procedūra, taikoma ieškiniams, kurių piniginė vertė yra ne didesnė kaip £5 000 ir kuriais reikalaujama sumokėti už kilnojamąjį turtą, jį pristatyti ar grąžinti arba priimti nutartį, kad kažkas ką nors konkrečiai atliktų.

Be to, apygardų teismai sprendžia daugelį kitų civilinių klausimų ir taiko daug kitų procedūrų, pavyzdžiui, dėl:

  • įvaikinimo,
  • įmonių likvidavimo,
  • nelaimingų atsitikimų, per kuriuos žuvo žmonių, tyrimų,
  • bankrotų.

Baudžiamosios bylos

Apygardų teismuose bylos gali būti nagrinėjamos oficialia arba supaprastinta tvarka. Prokuroras privalo nuspręsti, kokį procesą taikyti konkrečiai bylai.

Oficialia tvarka nagrinėjamos dėl sunkių nusikaltimų iškeltos bylos, kai už nusikaltimą, dėl kurio pateiktas kaltinimas, gali būti skiriama daugiau nei dvylikos mėnesių laisvės atėmimo bausmė arba neriboto dydžio bauda. Teismo posėdžiuose bylas nagrinėja teisėjas ir prisiekusieji.

Supaprastinta tvarka teisėjas be prisiekusiųjų paprastai nagrinėja dėl lengvesnių nusikaltimų iškeltas bylas. Nors teisėjas turi teisę priimti nuosprendį dėl ne ilgesnio kaip dvylikos mėnesių laisvės atėmimo bausmės, kartais jam gali būti suteikti ir didesni įgaliojimai.

Įgaliotinių darbas

Įgaliotinių darbas daugiausia susijęs su mirusio asmens turto paskirstymu. Teismo suteiktas įgaliojimas testamento vykdytojui surinkti ir paskirstyti mirusiojo turtą vadinami „patvirtinimu“. Jis suteikiamas tik tada, kai teismui pateikiamas mirusiojo turto aprašas.

Jeigu bendra turto vertė neviršija £36 000 GBP, jis laikomas nedidelės vertės turtu, o patvirtinimo siekiančiam asmeniui vietos apygardos teisėjo sekretoriaus biuro darbuotojai padeda užpildyti atitinkamą formą. Jeigu turto vertė viršija £36 000, patvirtinimo siekiantiems žmonėms patariama konsultuotis su solisitoriumi.

Taikos teismai

Taikos teismas (angl. Justice of the Peace Court) yra neprofesionalių teisėjų teismas, kuriame taikos teisėjas bylas nagrinėja kartu su teisininko kvalifikaciją turinčiu sekretoriumi. Sekretorius teikia taikos teisėjui konsultacijas teisės ir procedūrų klausimais. Paprastai šis teismas supaprastinta tvarka nagrinėja nesudėtingas baudžiamąsias bylas. Taikos teisėjo priimtu nuosprendžiu skirta bausmė negali būti didesnė kaip 60 dienų laisvės atėmimo, o bauda negali viršyti £2 500.

Teisėjo sekretorius atsako už visą apygardos teismo ir taikos teismo administracinį darbą, įskaitant:

  • baudų išieškojimą ir sprendimus dėl žalos atlyginimo,
  • teismo nutarčių, pvz., susijusių su lygtiniu atleidimu nuo laisvės atėmimo bausmės, viešaisiais darbais, kopijų išdavimą,
  • prisiekusiųjų šaukimą ir administravimą.

Išsamesnės informacijos apie Škotijos teismus galima rasti Škotijos teismų tarnybos interneto svetainėje.

Susijusios nuorodos

Škotijos teismų ir specialiosios jurisdikcijos teismų tarnyba

Paskutinis naujinimas: 28/05/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.