Bendrieji nacionaliniai teismai

Slovėnija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Slovėnijos bendrosios kompetencijos teismų sistemą.

Turinį pateikė
Slovėnija

Bendrosios kompetencijos teismai

Pagal Teismų įstatymo 98 straipsnį Slovėnijoje yra tokie bendrosios kompetencijos teismai:

 • apylinkės teismai (slovėn. okrajna sodišča),
 • apygardos teismai (slovėn. okrožna sodišča),
 • aukštesnieji teismai (slovėn. višja sodišča),
 • Slovėnijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas (slovėn. Vrhovno sodišče) (toliau – Aukščiausiasis Teismas).

Apylinkės teismų jurisdikcija

Pagal Teismų įstatymo 99 straipsnį Slovėnijos apylinkės teismai turi jurisdikciją šiose bylose:

Baudžiamosios bylos

 1. veikdami kaip pirmoji instancija, nagrinėti nusikalstamas veikas, už kurias baudžiama bauda arba laisvės atėmimo bausme iki trejų metų, išskyrus atvejus, kai byla susijusi su spaudos, radijo, televizijos ar kitų visuomenės informavimo priemonių padarytais šmeižto nusikaltimais;
 2. nagrinėti pirmiau aprašytas nusikalstamas veikas;
 3. atlikti kitas įstatyme nustatytas funkcijas;

Civilinės bylos

veikdami kaip pirmoji instancija, nagrinėti toliau nurodytas bylas arba jose priimti sprendimus:

 1. civilines bylas pagal Civilinio proceso įstatymą;
 2. paveldėjimo ir kitas ne ginčo tvarka nagrinėjamas bylas, jeigu įstatyme nenustatyta kitaip, ir su žemės registru susijusias bylas;
 3. vykdymo ir ieškinių užtikrinimo bylas, jeigu įstatyme nenustatyta kitaip;

Kitos bylos

nagrinėti kitas įstatyme nustatytas bylas arba priimti jose sprendimus;

Teisinė pagalba

nagrinėti bylas, susijusias su teisine pagalba, kai kiti teismai neturi įstatyme nustatytos jurisdikcijos, ir spręsti tarptautinės teisinės pagalbos klausimus nesunkių nusikaltimų atvejais.

Apygardos teismų jurisdikcija

Pagal Teismų įstatymo 101 straipsnį Slovėnijos apygardos teismai turi jurisdikciją šiose bylose:

Baudžiamosios bylos

 1. veikdami kaip pirmoji instancija, nagrinėti nusikalstamas veikas, nepriklausančias apylinkės teismų jurisdikcijai;
 2. atlikti nusikalstamų veikų tyrimą arba pavienius tyrimo veiksmus (kaip minėta 1 punkte);
 3. atlikti parengiamąjį procesą ir pirmąja instancija nagrinėti nepilnamečių padarytas nusikalstamas veikas;
 4. veikdami kaip pirmoji instancija, priimti sprendimą dėl užsienio teismo priimto nuosprendžio vykdymo;
 5. vykdyti nuosprendžius (pagal 1, 3 ir 4 punktus) ir vykdyti apylinkės teismų paskelbtus nuosprendžius;
 6. priimti sprendimą dėl leidimo apriboti žmogaus teises ir pagrindines laisves;
 7. priimti sprendimus uždarojoje kolegijoje (taip pat apylinkės teismų jurisdikcijai priklausančiose baudžiamosiose bylose);
 8. atlikti kitas įstatyme nustatytas funkcijas;
 9. vykdyti teisėto ir tinkamo elgesio su nuteistaisiais priežiūrą ir sulaikytų asmenų priežiūrą;

Specialieji (apygardos) teismų skyriai yra kompetentingi vykdyti 1, 2, 3, 6, 7 ir 8 punktuose nurodytas funkcijas sudėtingesnėse bylose, susijusiose su organizuotu nusikalstamumu ir ekonominiais nusikaltimais, terorizmu, korupcija ir kitais panašiais nusikaltimais.

Civilinės bylos

veikdami kaip pirmoji instancija, nagrinėti toliau nurodytas bylas arba jose priimti sprendimus:

 1. civilines bylas pagal Civilinio proceso įstatymą;
 2. bylas dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo;
 3. privalomo susitarimo, bankroto ir likvidavimo bylas, kai jos priklauso teismo jurisdikcijai, ir susijusius ginčus;
 4. ginčus dėl intelektinės nuosavybės teisių;
 5. iki bylos iškėlimo pateiktus pasiūlymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, dėl kurių teismas priima sprendimą pagal ekonominių ginčų nagrinėjimo taisykles, taip pat bylas, kuriose buvo susitarta dėl arbitražo jurisdikcijos, ir prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones intelektinės nuosavybės bylose;
 6. įstatyme nustatytas ne ginčo tvarka nagrinėjamas bylas;

Kitos bylos

 • tvarkyti įmonių registrą;
 • nagrinėti ar spręsti kitus klausimus, jei tai nustatyta įstatymu;
 • spręsti klausimus, susijusius su teisine pagalba civilinėse, baudžiamosiose ir kitose bylose;
 • spręsti tarptautinės teisinės pagalbos klausimus.

Aukštesniųjų teismų jurisdikcija

Pagal Teismų įstatymo 104 straipsnį aukštesnieji teismai turi jurisdikciją:

 1. veikdami kaip antroji instancija, nagrinėti apeliacinius skundus, kuriais apskundžiami jų teritorijoje esančių apylinkės ir apygardos teismų sprendimai, ir dėl šių skundų priimti nutartis;
 2. priimti sprendimus jų teritorijoje esančių apylinkės ar apygardos teismų ginčuose dėl jurisdikcijos ir priimti sprendimus dėl jurisdikcijos perdavimo jų teritorijoje esančiam kitam apylinkės ar apygardos teismui;
 3. atlikti kitas įstatyme nustatytas funkcijas.

Teisinių duomenų bazės

Duomenų bazės pavadinimas ir URL

Sodstvo Republike Slovenije (Slovėnijos Respublikos teismai)

Ar šia duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai.

Trumpas turinio aprašymas

Sodstvo Republike Slovenije (Slovėnijos Respublikos teismų) portale suteikiama prieiga prie kelių duomenų bazių, pvz.:

 • Slovėnijos Respublikos teismų sistemos;
 • Teismų administracijos;
 • viešųjų registrų (žemės registrų, teismų registro).

Susijusios nuorodos:

Teismų sąrašas

Paskutinis naujinimas: 16/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.