Parastās valstu tiesas

Bulgārija

Šajā sadaļā sniegta informācija par Bulgārijas tiesu sistēmu.

Saturu nodrošina
Bulgārija

Tiesvedības organizācija — tiesu sistēma

Pirmās instances tiesas civillietās un krimināllietās

Rajona tiesas

Galvenā pirmās instances tiesa ir rajona tiesa. Tā izskata visas lietas, izņemot lietas, kuras ar tiesību aktiem nozīmētas citām tiesām. Tā izskata civillietas, krimināllietas un administratīvo pārkāpumu lietas. Rajona tiesu nolēmumi ir pārsūdzami attiecīgajā apgabaltiesā.

Rajona tiesas sastāvā ir tiesneši, un to vada priekšsēdētājs.

Apgabaltiesas

Apgabaltiesa, darbojoties kā pirmās instances tiesa, izskata:

civillietas — prasības par izcelšanās apstiprināšanu, radniecības uz adopcijas pamata izbeigšanu, personas atzīšanu par rīcībnespējīgu vai rīcībnespējas statusa atcelšanu; īpašumtiesību vai lietu tiesību pār īpašumu atzīšanas prasības, ja prasījuma summa pārsniedz 50 000 BGN; civillietas vai komerciālus strīdus par summām, kas pārsniedz 25 000 BGN (izņemot prasības par uzturlīdzekļu piedziņu, prasības saistībā ar darba tiesībām vai neatļautu izdevumu atgūšanu); prasības par nepieņemamas, spēkā neesošas vai nepareizas uzņēmuma reģistrācijas konstatēšanu gadījumos, kad tiesību akti paredz sākotnējo jurisdikciju apgabaltiesām; strīdus, kurus jāizskata apgabaltiesai saskaņā ar citiem tiesību aktiem;

krimināllietas — lietas, kas saistītas ar noziegumiem, kuri minēti Kriminālkodeksa 95.–110. pantā, 115., 116., 118., 119., 123., 124. pantā, 131. panta 2. punkta 1. un 2. apakšpunktā, 142. pantā, 149. panta 5. punktā, 152. panta 4. punktā, 196.a pantā, 199., 203. pantā, 206. panta 4. punktā, 212. panta 5. punktā, 213.a panta 3. un 4. punktā, 214. panta 2. punktā, 219., 224., 225.b, 225.c, 242. pantā, 243.–246. pantā, 248.–250. pantā, 252.–260. pantā, 277.а–278.e pantā, 282.–283.b pantā, 287.а pantā, 301.–307.а pantā, 319.а –319.f pantā, 330. panta 2. un 3. punktā, 333., 334. pantā, 340.–342. pantā, 343. panta 1. punkta c) apakšpunktā, 3. punkta b) apakšpunktā un 4. punktā, 349. panta 2. un 3. punktā, 350. panta 2. punktā, 354.a panta 1. un 2. punktā, 354.b pantā, 356.f–356.i pantā, 357.–360. pantā un 407.–419.a pantā, izņemot lietas, kuru izskatīšana saskaņā ar Kriminālkodeksa 411.a pantu ir specializētās krimināltiesas kompetencē.

Sofijā darbojas pilsētas tiesa, kurai ir apgabaltiesas pilnvaras. Sofijas pilsētas tiesa darbojas kā pirmās instances tiesa lietās, kuras saistītas ar vispārēja rakstura noziegumiem, ko izdarījušas personas, kurām ir imunitāte, vai Ministru padomes locekļi.

Apgabaltiesas atrodas apgabalu centros. Katras apgabaltiesas jurisdikcijas teritorijā ir viena vai vairākas rajona tiesas.

Otrās instances tiesas civillietās un krimināllietās

Apgabaltiesas, darbojoties kā otrās instances tiesas, izskata rajona tiesu lietās pārsūdzētos aktus, kā arī citas lietas, kas tām nozīmētas ar tiesību aktiem.

Apelācijas tiesas kā otrās instances tiesas izskata apgabaltiesu lietās pārsūdzētos aktus, kā arī citas lietas, kas tām piekritīgas saskaņā ar tiesību aktiem.

Trešās instances tiesas civillietās un krimināllietās

Augstākā kasācijas tiesa ir krimināllietu un civillietu augstākā tiesu iestāde. Tai ir jurisdikcija visā Bulgārijas Republikas teritorijā.

Juridiskā datubāze

Bulgārijā katra tiesa uztur savu tīmekļa vietni iedzīvotāju, juridisko personu un administratīvo struktūru vajadzībām. Šajās tīmekļa vietnēs pieejama informācija par tiesas struktūru un darbību, kā arī informācija par izskatāmām un jau slēgtām lietām.

Attiecīgo datubāzu nosaukums un interneta adrese

Augstās tiesu padomes tīmekļa vietnē ir atrodams detalizēts Bulgārijas tiesu saraksts, kurā norādītas arī tiesu adreses un tīmekļa vietnes (pieejams tikai bulgāru valodā).

Lapa atjaunināta: 29/06/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.