Parastās valstu tiesas

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

Vispārējās piekritības tiesas ir municipālās un županiju tiesas.

Municipālās tiesas

 1. izspriež strīdus un bezstrīdus lietas un lietas saistībā ar izpildi;
 2. izspriež mantojuma lietas un zemesgrāmatu lietas un uztur zemesgrāmatas;
 3. izspriež krimināllietas, izņemot tās, kuras saskaņā ar likumu pēc būtības ir citas tiesas jurisdikcijā;
 4. izspriež administratīvo pārkāpumu lietas, izņemot tās, kuras saskaņā ar likumu pēc būtības ir citas struktūras jurisdikcijā;
 5. izlemj par ārvalstu tiesu nolēmumu atzīšanu un izpildi, kā arī par citu struktūru lēmumu atzīšanu un izpildi, ja šādi lēmumi valstī, kurā tie pasludināti, ir līdzvērtīgi tiesas nolēmumiem;
 6. veic uzdevumus, kas saistīti ar starptautisko juridisko palīdzību tiesvedībā, kura ir to jurisdikcijā;
 7. iesaistās tiesu iestāžu sadarbībā ar ES dalībvalstīm jautājumos, kas ir to jurisdikcijā;
 8. veic citus likumā paredzētus uzdevumus.

Municipālās tiesas Horvātijas Republikā

Županiju tiesas

 1. izspriež apelācijas sūdzības par municipālo tiesu nolēmumiem, ja vien likumā nav paredzēts citādi;
 2. izspriež lietas pirmajā instancē, ja to jurisdikcija ir paredzēta likumā;
 3. veic izmeklēšanu un notāra disciplinārprocedūras disciplinārpārkāpumu lietās un izlemj par šādiem pārkāpumiem pirmajā instancē, ja tas paredzēts likumā;
 4. izspriež apelācijas sūdzības par disciplinārprocedūrās pieņemtiem lēmumiem saistībā ar notāru neprofesionālu rīcību, ja tas paredzēts likumā;
 5. veic uzdevumus, kas saistīti ar starptautisko juridisko palīdzību tiesvedībā, kura ir to jurisdikcijā;
 6. iesaistās starptautiskajā tiesu iestāžu sadarbībā ar ES dalībvalstīm jautājumos, kas ir to jurisdikcijā, izņemot administratīvo pārkāpumu lietas;
 7. izpilda ārvalstu tiesu spriedumus krimināllietās;
 8. veic citus likumā paredzētus uzdevumus.

Županiju tiesas Horvātijas Republikā

Lapa atjaunināta: 15/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.