Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Parastās valstu tiesas

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kipras Republikā ir tikai divu līmeņu tiesas — Augstākā tiesa (Ανώτατο Δικαστήριο), kas otrajā instancē izskata visas pirmās instances tiesu nolēmumu pārsūdzības, kā arī šādas pirmās instances tiesas:

  • Administratīvā tiesa (Διοικητικά δικαστήρια),
  • rajona tiesas (Επαρχιακά Δικαστήρια),
  • zvērināto tiesas (Κακουργιοδικεία),
  • ģimenes lietu tiesas (Οικογενειακό Δικαστήριο),
  • nomas pārraudzības tiesas (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων),
  • darba strīdu tiesas (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών),
  • Militārā tiesa (Στρατοδικείο).

Vispārējās piekritības tiesas — ievads

  • Augstākā tiesa

Augstākās tiesas sastāvā ir 13 tiesneši, un viens no tiem ir tiesas priekšsēdētājs. Augstākajai tiesai ir jurisdikcija turpmāk minētajās jomās.

Apelācijas tiesa (Εφετείο)

Augstākā tiesa izskata visas pārsūdzības pret to pirmās instances tiesu nolēmumiem, kurām ir jurisdikcija civillietās un krimināllietās. Parasti pārsūdzības izskata trīs tiesneši. Pārsūdzības izskata, izmantojot pirmās instances lietu protokolus (īpašos izņēmuma gadījumos var arī uzklausīt liecinieka liecību). Īstenojot apelācijas jurisdikciju, Augstākā tiesa var apstiprināt, grozīt vai atcelt apstrīdēto nolēmumu vai izdot rīkojumu par lietas atkārtotu iztiesāšanu.

Administratīvo nolēmumu pārskatīšana

Augstākajai tiesai ir ekskluzīva jurisdikcija izskatīt pārsūdzības, kas iesniegtas pret jebkuras tādas personas vai iestādes lēmumiem, darbību vai bezdarbību, kura īsteno administratīvas pilnvaras. Augstākā tiesa var anulēt izpildāmu administratīvu aktu, ja ar to ir pārsniegtas vai ļaunprātīgi izmantotas pilnvaras vai tas ir pretrunā tiesību aktiem vai Konstitūcijai.

Prerogatīvi rīkojumi (Προνομιακά Εντάλματα)

Augstākajai tiesai ir ekskluzīva jurisdikcija šādu prerogatīvo rīkojumu izdošanā — habeas corpusmandamuscertiorariquo warranto — un aizlieguma rīkojumu izdošanā.

Jūras tiesības (Ναυτοδικείου)

Augstākajai tiesai ir pirmās instances un apelācijas tiesas jurisdikcija jūras tiesību lietās. Pirmās instances lietas izskata viens tiesnesis, bet pārsūdzības — tiesas plēnums.

Lūgumraksti saistībā ar vēlēšanām (Εκλογοδικείου)

Kā vēlēšanu tiesai Augstākajai tiesai ir ekskluzīva jurisdikcija izskatīt lūgumrakstus, kuri saistīti ar vēlēšanu tiesību aktu interpretāciju un piemērošanu.

Konstitucionālie jautājumi

Augstākā tiesa var lemt par jebkura tiesību akta atbilstību Konstitūcijai un risināt dažādu valsts iestāžu strīdus par pilnvarām un kompetenci. Augstākā tiesa lemj arī par to tiesību aktu atbilstību Konstitūcijai, kurus, īstenojot savas konstitucionālās tiesības, lūdz pārskatīt Kipras Republikas prezidents.

  • Rajona tiesas (Επαρχιακά Δικαστήρια)

Rajona tiesas pirmajā instancē izskata visas civillietas (izņemot jūras tiesību lietas) un krimināllietas, kas attiecas uz noziedzīgiem nodarījumiem, kuri sodāmi ar brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem. Rajona tiesa ir katrā Kipras administratīvajā rajonā. Lietas izskata viens tiesnesis bez zvērinātajiem.

  • Zvērināto tiesas (Κακουργιοδικεία)

Zvērināto tiesas izskata tikai krimināllietas. Parasti tās izskata visnopietnākos gadījumus — noziedzīgus nodarījumus, kuri sodāmi ar brīvības atņemšanu uz laiku, kas pārsniedz piecus gadus. Katras zvērināto tiesas sastāvā ir trīs tiesneši. Lēmumus pieņem ar vairākuma balsojumu. Zvērinātie nepiedalās.

Juridiskās datubāzes

Oficiāla juridiskā datubāze vēl nav izveidota. Ir vairākas privātas juridiskās datubāzes, no kurām dažas piedāvā pakalpojumus reģistrētiem lietotājiem, bet citas ir brīvi pieejamas.

Šajās datubāzēs ir iekļauta informācija par tiesu nolēmumiem un primārajiem tiesību aktiem.

Saites

Kipras Augstākā tiesa

Lapa atjaunināta: 22/07/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.