Parastās valstu tiesas

Igaunija

Šajā iedaļā sniegta informācija par vispārējās piekritības tiesu organizāciju Igaunijā.

Saturu nodrošina
Igaunija

Vispārējās piekritības tiesas – ievads

Apriņķa tiesas ir pirmās instances vispārējās piekritības tiesas, kuras izskata visas civillietas, krimināllietas un pārkāpumu lietas un veic citas procesuālās darbības, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir to jurisdikcijā. Tiesvedību apriņķa tiesās regulē šādi tiesību akti: Civilprocesa kodekss – civillietās, Kriminālprocesa kodekss – krimināllietās un Likumpārkāpumu procesa kodekss – pārkāpumu lietās.

Apriņķa tiesu nolēmumus pārskata apgabaltiesas kā otrās instances tiesas, pamatojoties uz nolēmumu pārsūdzībām. Tiesvedībai administratīvajās tiesās piemēro tos pašus tiesību aktus kā tiesvedībai pirmās instances tiesās.

Pirmās instances tiesas

Igaunijā ir četras apriņķa tiesas. Apriņķa tiesas iedala tiesu namos.

Apriņķa tiesas:

Harju apriņķa tiesa (Harju Maakohus):

 1. Tallinas tiesu nams

Viru apriņķa tiesa (Viru Maakohus):

 1. Jehvi (Jõhvi) tiesu nams;
 2. Narvas (Narva) tiesu nams;
 3. Rakveres (Rakvere) tiesu nams.

Pērnavas apriņķa tiesa (Pärnu Maakohus):

 1. Pērnavas (Pärnu) tiesu nams;
 2. Hāpsalas (Haapsalu) tiesu nams;
 3. Kuresāres (Kuressaare) tiesu nams;
 4. Raplas (Rapla) tiesu nams;
 5. Paides (Paide) tiesu nams.

Pērnavas apriņķa tiesā ietilpst arī maksājuma rīkojumu nodaļa, kas izskata maksājumu rīkojumu paātrinātās procedūras pieteikumus.

Tartu apriņķa tiesa (Tartu Maakohus):

 1. Tartu (Tartu) tiesu nams;
 2. Jegevas (Jõgeva) tiesu nams;
 3. Viljandi (Viljandi) tiesu nams;
 4. Valgas (Valga) tiesu nams;
 5. Veru (Võru) tiesu nams;

Tartu apriņķa tiesā ietilpst arī reģistrācijas un zemes reģistra nodaļas. Zemes reģistra nodaļa uztur nekustamā īpašuma reģistru un kuģu reģistru. Reģistrācijas nodaļa uztur komercreģistru, bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistru un komercķīlu reģistru.

Otrās instances tiesas

Igaunijā ir divas apgabaltiesas.

Apgabaltiesas:

 • Tallinas apgabaltiesa
 • Tartu apgabaltiesa

Juridiskās datubāzes

Igaunijas tiesu kontakinformācija ir pieejama tiesu tīmekļa vietnē. Kontaktinformācija ir pieejama bez maksas.

Lapa atjaunināta: 01/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.