Parastās valstu tiesas

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

Civillietu tiesas

Visus privāttiesiskos strīdus nodod izskatīšanai civillietu tiesās, tai skaitā bezstrīdus lietas, kas šīm tiesām nodotas ar likumu.

Civillietu tiesas ir šādas:

 1. Augstākā tiesa (Άρειος Πάγος)
 2. Apelācijas tiesa (Εφετείο)
 3. Pirmās instances tiesa ar vairākiem tiesnešiem (Πολυμελές Πρωτοδικείο)
 4. Viena tiesneša pirmās instances tiesa (Μονομελές Πρωτοδικείο)
 5. Miertiesa (Ειρηνοδικείο)

Krimināltiesas

Krimināltiesas izskata krimināllietas.

Krimināltiesām ir šādi veidi:

 1. Augstākā tiesa (Άρειος Πάγος)
 2. Apelācijas tiesas piecu tiesnešu sastāvā (Πενταμελή Εφετεία)
 3. Jauktās zvērināto tiesas (μεικτά ορκωτά δικαστήρια)
 4. Jauktās zvērināto apelācijas tiesas (μεικτά ορκωτά Εφετεία)
 5. Apelācijas tiesas trīs tiesnešu sastāvā (Τριμελή Εφετεία)
 6. Sīku pārkāpumu krimināltiesas trīs tiesnešu sastāvā (Τριμελή Πλημμελειοδικεία)
 7. Sīku pārkāpumu krimināltiesas viena tiesneša sastāvā (Μονομελή Πλημμελειοδικεία)
 8. Apgabala krimināltiesas (Πταισματοδικεία)
 9. Nepilngadīgo lietu tiesas (Δικαστήρια Ανηλίκων)

Saskaņā ar īpašiem likumiem krimināllietās jurisdikcija ir arī:

 • Kara tiesai (Στρατοδικείο)
 • Jūrlietu tiesai (Ναυτοδικείο)
 • Gaisa spēku tiesai (Αεροδικείο)

Attiecīgās tiesas lietas iztiesā kā īpašas krimināltiesas.

Šīs tiesas iztiesā lietas par nodarījumiem, ko izdarījušas armijas, flotes vai gaisa spēku dienestā esošas militārpersonas.

Administratīvās tiesas

 • Valsts padome (Συμβούλιο της Επικρατείας) ir viena no trijām Grieķijas augstākajām tiesu instancēm (kopā ar Augstāko tiesu un Revīzijas palātu).
 • Tā izskata:

  • pieteikumus atcelt administratīvos aktus, kurus pieņemot ir pārkāpti likumi, notikusi ļaunprātīga varas izmantošana, pieļauta nekompetence vai formāla bezdarbība;
  • civilpersonu, militārpersonu,valsts civildienesta ierēdņu un citu personu apelācijas sūdzības par darbinieku padomju (υπηρεσιακά συμβούλια) nolēmumiem par paaugstināšanu, atbrīvošanu no amata, pazemināšanu amatā u. c.;
  • pieteikumus par administratīvo tiesu nolēmumu pārskatīšanu. Administratīvās tiesas ir atbildīgas par valsts pārvaldes un pilsoņu savstarpējo administratīvo strīdu izšķiršanu.
 • Revīzijas palātai (Ελεγκτικό Συνέδριο) ir gan tiesas, gan pārvaldes pilnvaras, kas to padara par struktūru ar divējādām funkcijām. Tā ir pilnvarota kontrolēt valsts (kā valsts sektora, tā vietējo pašvaldību) izdevumus. Tā arī atbild par valsts pārvaldes pārraudzību un atbildības uzticēšanu un ir pilnvarota kā tiesa pieņemt lēmumus noteiktās valsts civildienesta ierēdņu algu lietās.
 • Vispārējās jurisdikcijas administratīvās tiesas ir pirmās instances administratīvās tiesas (Διοικητικά Πρωτοδικεία) un administratīvās apelācijas tiesas (Διοικητικά Εφετεία).

 • Pirmas instances administratīvās tiesas atkarībā no strīda mantiskās vērtības izskata lietas viena vai trīs tiesnešu sastāvā. Tās izskata nodokļu lietas, strīdus starp fiziskām personām un sociālā nodrošinājuma vai sociālās politikas organizācijām, kā arī pilsoņu un valsts vai vietējās pašvaldības administratīvos strīdus.
 • Pirmās instances administratīvās tiesas trīs locekļu sastāvā arī izskata apelācijas sūdzības par nolēmumiem, ko pieņēmušas pirmās instances administratīvās tiesas viena tiesneša sastāvā.

 • Administratīvās apelācijas tiesas izskata apelācijas sūdzības par nolēmumiem, ko pieņēmušas pirmās instances administratīvās tiesas trīs tiesnešu sastāvā. Tās arī pirmajā instancē izskata lietas par pieteikumiem par administratīvajiem aktiem, kas ir saistīti ar civildienesta ierēdņu nodarbinātību (atbrīvošanu no amata, neiecelšanu vai nepaaugstināšanu amatā u. c.).
 • Juridiskās datubāzes

  1. Valsts padomes tīmekļa vietne. Datubāzei var piekļūt bez maksas.
  2. Augstākās tiesas tīmekļa vietne. Datubāzei var piekļūt bez maksas.

  Līdzīgas saites

  Augstākā tiesa

  Valsts padome un administratīvā tiesvedība

  Revīzijas palāta

  Atēnu Pirmās instances tiesa

  Saloniku Pirmās instances tiesa

  Pirejas Pirmās instances tiesa

  Patras Pirmās instances tiesa

  Tripoles Pirmās instances tiesa

  Amfisas Pirmās instances tiesa

  Patras miertiesa

  Nīkejas (Atēnas) miertiesa

  Korintas miertiesa

  Lapa atjaunināta: 14/06/2024

  Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.