Parastās valstu tiesas

Luksemburga

Šajā sadaļā sniegts pārskats par Luksemburgas vispārējās piekritības tiesām.

Saturu nodrošina
Luksemburga

Vispārējās piekritības tiesas — ievads

Konstitūcija paredz, ka tiesas īsteno tiesu varu un piemēro vispārējus un vietēja mēroga noteikumus un rīkojumus tikai atbilstoši tiesību normām.

Vispārējās piekritības tiesas

Augstākā tiesa

Uz tiesu sistēmas hierarhiski augstākā pakāpiena atrodas Augstākā tiesa (Cour supérieure de justice), kas ietver Kasācijas tiesu (Cour de cassation) un Apelācijas tiesu (Cour d'appel), kā arī Ģenerālprokuratūru (Parquet général).

Kasācijas tiesā galvenokārt izskata kasācijas sūdzības vai prasības par atcelšanu attiecībā uz Apelācijas tiesas palātu nolēmumiem un spriedumiem, kas pieņemti pēdējā instancē. Procesā kā pārstāvim obligāti jāpiedalās advokātam.

Apelācijas tiesa izskata civillietas, komerclietas, krimināllietas, kā arī lietas, par kurām lemj darba tiesas abos valsts tiesu apgabalos. Advokāta īstenota pārstāvība ir obligāta visās lietās, izņemot krimināllietas un pagaidu noregulējuma lietas (référés). Apelācijas tiesas Krimināllietu palāta izskata apgabaltiesas (Tribunal d'Arrondissement) krimināllietu palātas spriedumu pārsūdzības.

Apgabaltiesas

Luksemburgā ir divi tiesu apgabali (arrondissements judiciaires), un katrā no tiem darbojas viena apgabaltiesa. Viena atrodas Luksemburgā, otra — Dīkiršā.

Abas apgabaltiesas ir sadalītas. Katrā apgabaltiesā ir arī prokuratūra, kuras sastāvā ir valsts prokurors (Procureur d'Etat) un viņa vietnieki (substituts). Katras apgabaltiesas izmeklētājtiesneši (juges d'instruction) ir atbildīgi par nopietnāku noziedzīgu nodarījumu (affaires criminelles un affaires correctionnelles) pirmstiesas izmeklēšanas vadību.

Civillietās un komerclietās apgabaltiesai ir vispārējās piekritības tiesas funkcijas — tā izskata visas lietas, izņemot tās, kuras, ņemot vērā lietas būtību vai prasījuma summu, ir nepārprotami piekritīgas citai tiesai.

Tās kompetencē ir lietas, kurās prasījuma summa ir lielāka par 15 000 EUR.

Tai ir ekskluzīva jurisdikcija lietās, kuras to būtības dēļ ir konkrēti tai nozīmētas ar tiesību aktiem. Vienīgi apgabaltiesai ir piekritīgas prasības par ārvalstu tiesu spriedumu un ārvalstu amatpersonu pieņemtu tiesību aktu izpildi. Apgabaltiesas izskata arī bezstrīdus lietas, piemēram, par adopciju, aizgādību, vecāku varas izbeigšanu utt.

Apgabaltiesa izskata arī to spriedumu pārsūdzības, kuri pirmajā instancē pieņemti miertiesā, kas atrodas attiecīgās apgabaltiesas apgabalā.

Procesu apgabaltiesā parasti sāk ar tiesas rīkojumu (assignation), ko atbildētājam oficiāli nodod tiesu izpildītājs.

Apgabaltiesu priekšsēdētāji vai tiesneši, kuri tos aizvieto, izskata pagaidu noregulējuma pieprasījumus steidzamās lietās — gan civillietās, gan komerclietās.

Apgabaltiesu krimināllietu jurisdikciju īsteno to krimināllietu palātas (chambre criminelle ou correctionnelle). Tām ir jurisdikcija visās lietās, kas saistītas vidēji smagiem noziegumiem (délits) un sevišķi smagiem noziegumiem (crimes) un ko tām nodod Pirmstiesas palāta (Chambre du conseil) vai Apelācijas tiesas Pirmstiesas palāta. Apsūdzētajam jāstājas tiesas priekšā personīgi, izņemot gadījumus, kad par attiecīgo noziedzīgo nodarījumu var piemērot tikai naudas sodu. Šajā gadījumā apsūdzētā pārstāvību var uzticēt advokātam.

Parasti apgabaltiesā ir obligāti nepieciešama advokāta īstenota pārstāvība, taču tiesību akti paredz dažus izņēmumus, piemēram, ja apgabaltiesa izskata komerclietu vai pagaidu noregulējuma lietu, tad puses pašas var sevi pārstāvēt.

Miertiesas

Valstī darbojas trīs miertiesas (justices de paix): viena Luksemburgas pilsētā, viena Ešā pie Alzetes (Luksemburgas tiesu apgabals) un viena Dīkiršā (Dīkiršas tiesu apgabals).

Miertiesai ir piekritīgas visas tās civillietas un komerclietas, kas ir tās jurisdikcijā saskaņā ar jauno Civilprocesa kodeksu vai citiem tiesību aktiem. Civillietās ar prasījuma summu līdz 2000 EUR miertiesas spriedums ir galīgs, bet civillietās ar prasījuma summu līdz 15 000 EUR miertiesas spriedumu var pārsūdzēt.

Miertiesa izskata dažādas lietas, piemēram, parāda piedziņas lietas, kas ir saistītas ar darba algas, pensijas vai citu periodisku ienākumu apķīlāšanu, kā arī lemj par apķīlātās summas sadali neatkarīgi no parāda apmēra.

Parasti lietu miertiesā sāk, izdodot pavēsti (citation), ko oficiāli nodod tiesas izpildītājs. Atsevišķas lietas ierosina, iesniedzot prasību tiesas kancelejā (greffe). Lietas izskatīšanā miertiesā puses piedalās personīgi vai tās tiek pārstāvētās. Pusi var pārstāvēt advokāts, laulātais, ar asins vai svainības saitēm saistīts radinieks ar augšupēju radniecību taisnā līnijā, ar asins vai svainības saitēm saistīts radinieks ar radniecību sānu līnijā līdz trešajai pakāpei (ieskaitot) vai persona, kas strādā tikai attiecīgās puses labā vai ir šīs personas uzņēmuma darbinieks.

Krimināllietās miertiesa darbojas arī kā policijas tiesa. Veicot šo funkciju, miertiesa izskata lietas par mazāk smagiem noziedzīgiem nodarījumiem (contraventions vai infractions), par kuru izdarīšanu soda ar naudas sodu no 25 līdz 250 EUR apmērā, kā arī lietas par vidēji smagiem noziegumiem (délits), kuras policijas tiesai nodod Pirmstiesas palāta (Chambre du Conseil).

Policijas tiesa izskata arī lietas par mazāk smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, par kuru izdarīšanu paredzētais sods ir smagāks nekā policijas tiesas jurisdikcijā parasti nosakāmais sods, ja šāda jurisdikcija tai ir piešķirta ar tiesību aktiem. Policijas tiesas spriedumus vienmēr ir iespējams pārsūdzēt. Apelācijas sūdzību var iesniegt 40 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas vai — aizmuguriska sprieduma gadījumā — no dienas, kad spriedums ir oficiāli nodots personai vai kad tas oficiāli nogādāts personas dzīvesvietā. Pārsūdzību izskata apgabaltiesa (Tribunal d'Arrondissement).

Katrai miertiesai ir jurisdikcija darba strīdu izšķiršanā, un tā ir kompetenta izskatīt strīdus, kas attiecas uz darba līgumiem vai māceklības līgumiem. Šādās lietās pārsūdzības iesniedz Augstākajā tiesā.

Juridiskās datubāzes

Vai piekļuve datubāzei ir bez maksas?

Jā, piekļuve datubāzei ir bez maksas.

Īss satura apraksts

Sk. vispārējās piekritības tiesu tīmekļa vietni.

Sk. administratīvo tiesu tīmekļa vietni.

Saites

Tieslietu ministrija

Lapa atjaunināta: 05/05/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.