Parastās valstu tiesas

Malta

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par vispārējās piekritības tiesu organizāciju Maltā.

Saturu nodrošina
Malta

Vispārējās piekritības tiesas - ievads

Tabulās zemāk varat atrast informāciju par Maltas civiltiesām un krimināltiesām.

Civiltiesas

Apelācijas tiesa

Otrā instance

Pārsūdzības

Apelācijas tiesa izskata sūdzības par civiltiesu nolēmumiem, ko tās pieņēmušas, īstenojot gan augstākā, gan zemākā līmeņa jurisdikciju:

i) šī tiesa izskata sūdzības par Civiltiesas pirmās palātas un Civiltiesas (Ģimenes lietu nodaļas) nolēmumiem;

ii) šī tiesa izskata arī sūdzības par Mazo prasību tribunāla nolēmumiem, administratīvo tiesu nolēmumiem un civiltiesību jomā pieņemtajiem Miertiesas nolēmumiem.

i) sastāv no trim tiesnešiem


ii) sastāv no viena tiesneša

Civiltiesa

Civiltiesas pirmā palāta

Civiltiesa (Brīvprātīgas jurisdikcijas nodaļa)


Civiltiesa (Ģimenes lietu nodaļa)

Pirmā instance

Civiltiesas pirmā palāta izskata strīdus civiltiesību un/vai komerctiesību jomā, kas nav Miertiesas jurisdikcijā. Konstitucionālo tiesību jurisdikcijas ietvaros tā arī izskata lietas par to cilvēktiesību un pamatbrīvību pārkāpumiem, kuras nostiprinātas Maltas konsitūcijā un Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā.

Civiltiesa (Brīvprātīgas jurisdikcijas nodaļa) ir brīvprātīgas jurisdikcijas tiesa, kas atbild par aizlieguma piemērošanu vai tiesību atņemšanu garīgi slimām personām, par aizgādņu iecelšanu šīm personām, testamentu atvēršanu un testamenta izpildītāju apstiprināšanu. Tā ir arī slepeno testamentu glabātuve.

Šī tiesa izskata visas ar ģimeni saistītās lietas, piemēram, par laulības atzīšanu par spēkā neesošu vai šķiršanu, laulāto atšķiršanu, bērnu uzturlīdzekļiem un aizgādību.

Vada tiesnesis


Vada tiesnesis


Vada tiesnesis

Miertiesa

Pirmā instance

Civillietu jomā miertiesām ir tikai zemākā pirmās instances jurisdikcija, pamatā šo tiesu jurisdikcijā ir prasības, kas nepārsniedz € 15 000.

Vada miertiesnesis

Gozo miertiesa

Pirmā instance

Gozo miertiesai civillietās ir divējāda jurisdikcija:

zemākā līmeņa jurisdikcija, kas līdzīga tā paša līmeņa Maltas tiesu jurisdikcijai, un

augstākā līmeņa jurisdikcija, kas ir līdzvērtīga Civiltiesas pirmās palātas jurisdikcijai (izņemot konstitucionālo jurisdikciju), un Civiltiesas (Brīvprātīgās jurisdikcijas nodaļas) jurisdikcijai.

Vada miertiesnesis

Mazo prasību tribunāls

Pirmā instance

Šis tribunāls, balstoties uz taisnīguma un likumības principiem, paātrinātā procedūrā izskata prasības, kuru summa ir mazāka nekā €5 000.

Vada iztiesātājs

Krimināltiesas

Krimināllietu apelācijas tiesa

Otrā instance

Šī tiesa augstākā līmeņa jurisdikcijā izskata Krimināltiesā notiesāto personu apelācijas sūdzības.

Šī tiesa zemākā līmeņa jurisdikcijā izskata apelācijas sūdzības attiecībā uz lietām, kuras izskatījusi Miertiesa krimināltiesas jurisdikcijas ietvaros.

Sastāv no trim tiesnešiem

Sastāv no viena tiesneša

Krimināltiesa

Pirmā instance

Šī tiesa darbojas kā krimināltiesa un izskata krimināllietas, kas pārsniedz Miertiesas kompetenci.

Vada tiesnesis, kas lietas izskata kopā ar deviņiem zvērinātajiem.

Miertiesa

Pirmā instance

Krimināltiesību jomā šai tiesai ir divējāda jurisdikcija: attiecībā uz krimināllietām, kas ir tās jurisdikcijā, tā darbojas kā krimināltiesa, un attiecībā uz nodarījumiem, kuri ir krimināltiesas jurisdikcijā, tā darbojas kā izmeklēšanas tiesa;

i) kā krimināltiesa šī tiesa izskata visas lietas, kas attiecas uz noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem maksimālais piemērojamais sods nav lielāks par brīvības atņemšanu uz sešiem mēnešiem;

ii) kā izmeklēšanas tiesa šī tiesa veic iepriekšējo izmeklēšanu attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem un nosūta attiecīgos dokumentus ģenerāladvokātam. Ja apsūdzētais neiebilst, lietas, kurās maksimālais piemērojamais sods nav lielāks par brīvības atņemšanu uz desmit gadiem, ģenerāladvokāts var nosūtīt atpakaļ izskatīšanai un sprieduma taisīšanai Miertiesā.

Vada miertiesnesis

Gozo miertiesa

Pirmā instance

Krimināltiesību jomā Gozo miertiesai ir tādas pašas pilnvaras kā Miertiesai, kad tā darbojas krimināltiesas jurisdikcijas un izmeklēšanas tiesas jurisdikcijas ietvaros.

Vada miertiesnesis

Nepilngadīgo tiesa

Pirmā instance

Nepilngadīgo tiesa izskata lietas, kas vērstas pret vai attiecas uz nepilngadīgajiem, kas jaunāki par sešpadsmit gadiem, un tā var lemt arī par aizbildniecību.

Vada miertiesnesis un divi locekļi

Juridiskās datu bāzes

Lūdzu, skatiet vietni “Tiesu sistēmas organizācija dalībvalstīs – Malta”, kur atradīsiet sīkāku informāciju par attiecīgajām datu bāzēm un saites uz tām.

Saites

Tieslietu, kultūras un pašvaldību lietu ministrija

Tiesu pakalpojumi

Tiesu pakalpojumi – Spriedumi tiešsaistē

Tiesu pakalpojumi – Tiesvedības

Tiesu pakalpojumi – Tiesas sēžu grafiks

Tiesu pakalpojumi - Statistika

Tiesu pakalpojumi - Tiesu izsoles

Tiesu pakalpojumi - Civilprocesa veidlapas (maltiešu valodā)

Tiesu eksperti

Juridiskie pakalpojumi (Maltas normatīvie akti)

Lapa atjaunināta: 04/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.