Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Parastās valstu tiesas

Nīderlande

Šajā iedaļā ir sniegta informācija par vispārējās piekritības tiesu struktūru Nīderlandē.

Saturu nodrošina
Nīderlande
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Apgabaltiesas

Pārsvarā gadījumu tiesvedība tiek sākta apgabaltiesā (rechtbank). Nīderlandē ir 11 apgabaltiesas.

Katra tiesa sastāv no vairākām nodaļām:

  • civillietu nodaļa (strīdi starp iedzīvotājiem);
  • administratīvo lietu nodaļa (iedzīvotājs pret valdību);
  • krimināllietu nodaļa (noziedzīgi nodarījumi);
  • vietējo lietu nodaļa (kantonzaken, kas izskata, piemēram, lietas, kuras saistītas ar nomas maksu, parādiem, par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem piemērotu sodu pārsūdzēšanu, darba strīdiem un sīkiem kriminālpārkāpumiem).

Apelācijas sūdzības

Puse, kas nepiekrīt apgabaltiesas spriedumam, var to pārsūdzēt. Krimināllietas un civillietas iztiesā viena no četrām apelācijas tiesām (gerechtshoven). Administratīvās lietās apelācijas sūdzību atkarībā no tās priekšmeta var izskatīt:

  • apelācijas tiesa;
  • Centrālā apelācijas tiesa (Centrale Raad van Beroep);
  • Tirdzniecības un rūpniecības apelācijas instances tiesa (College van Beroep voor het Bedrijfsleven);
  • Valsts padomes (Raad van State) Administratīvo strīdu nodaļa (Afdeling bestuursrechtspraak).

Augstākā tiesa (Hoge Raad)

Nīderlandes Augstākā tiesa ir augstākās instances tiesa Nīderlandē civiltiesību, krimināltiesību un nodokļu tiesību lietās. Augstākā tiesa var atcelt spriedumus, jo īpaši apelācijas tiesu spriedumus (tos var apstrīdēt Augstākajā tiesā, iesniedzot kasācijas sūdzību (cassatie)). Augstākā tiesa arī atbild par tiesiskās vienotības un Nīderlandes tiesību aktu attīstības nodrošināšanu.

Plašāka informācija par Nīderlandes tiesu sistēmas struktūru ir atrodama tīmekļa vietnē rechtspraak.nl.

Juridiskās datubāzes

Tiesas publicē lielu daļu no pasludinātajiem nolēmumiem. To lēmumi un spriedumi tiek darīti pieejami sabiedrībai, tos iekļaujot datubāzē tīmekļa vietnē rechtspraak.nl.

Vai datubāzei var piekļūt bez maksas?

Jā, datubāzei var piekļūt bez maksas.

Saistītās saites

Nīderlandes tiesu sistēma un Nīderlandes Augstākā tiesa

Informācija par Nīderlandes tiesu sistēmu (angļu valodā)

Lapa atjaunināta: 17/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.