Parastās valstu tiesas

Nīderlande

Šajā iedaļā ir sniegta informācija par vispārējās piekritības tiesu struktūru Nīderlandē.

Saturu nodrošina
Nīderlande

Apgabaltiesas (rechtbanken)

Nīderlandē ir 11 apgabaltiesas.

Katra tiesa sastāv no vairākām nodaļām:

  • civillietu nodaļa (strīdi starp privātpersonām un/vai organizācijām);
  • administratīvo lietu nodaļa (strīdi starp privātpersonām vai organizācijām un valsts iestādēm);
  • krimināllietu nodaļa (noziedzīgi nodarījumi).

Tiesai ir arī kantona (kanton) nodaļa, kurā kantona tiesnesis (kantonrechter) cita starpā izskata mazākas nozīmes krimināllietas un civillietas par summu līdz 25 000 EUR.

Apelācijas sūdzības

Puse, kas nepiekrīt apgabaltiesas spriedumam, var to pārsūdzēt. Krimināllietas un civillietas iztiesā viena no četrām apelācijas tiesām (gerechtshoven). Administratīvās lietās apelācijas sūdzību atkarībā no tās priekšmeta var izskatīt:

  • apelācijas tiesas (gerechtshoven)
  • Centrālā apelācijas tiesa (Centrale Raad van Beroep);
  • Tirdzniecības un rūpniecības apelācijas instances tiesa (College van Beroep voor het Bedrijfsleven);
  • Valsts padomes (Raad van State) Administratīvo strīdu nodaļa (Afdeling bestuursrechtspraak).

Augstākā tiesa (Hoge Raad)

Nīderlandes Augstākā tiesa ir augstākās instances tiesa Nīderlandē civiltiesību, krimināltiesību un nodokļu tiesību lietās. Augstākā tiesa var atcelt spriedumus, jo īpaši apelācijas tiesu spriedumus (tos var apstrīdēt Augstākajā tiesā, iesniedzot kasācijas sūdzību (cassatie)). Augstākā tiesa arī atbild par tiesiskās vienotības un Nīderlandes tiesību aktu attīstības nodrošināšanu.

Plašāka informācija par Nīderlandes tiesu sistēmas struktūru ir atrodama tīmekļa vietnē rechtspraak.nl.

Juridiskās datubāzes

Judikatūras datubāzē ir publicēts ievērojams skaits spriedumu. Šie lēmumi un spriedumi tiek darīti pieejami sabiedrībai, tos iekļaujot datubāzē tīmekļa vietnē rechtspraak.nl.

Vai datubāzei var piekļūt bez maksas?

Jā, datubāzei var piekļūt bez maksas.

Saistītās saites

Nīderlandes tiesu vara un Nīderlandes Augstākā tiesa

Informācija par Nīderlandes tiesu sistēmu (angļu valodā)

Lapa atjaunināta: 13/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.