Parastās valstu tiesas

Slovākija

Šajā sadaļā sniegta informācija par vispārējās piekritības tiesu organizāciju Slovākijā.

Saturu nodrošina
Slovākija

Vispārējās piekritības tiesas — ievads

Slovākijas Republikā tiesu varu īsteno neatkarīgas un objektīvas tiesas. Visos līmeņos tieslietas nošķir no citu valsts iestāžu lietām.

Juridiskās datubāzes

Slovākijas Tieslietu ministrijas datubāze “Slov-Lex”

Slovākijas Tieslietu ministrijas projekts “Elektroniskais Tiesību aktu krājums (Slov-Lex)” balstīts uz divām savstarpēji saistītām informācijas sistēmām:

 1. eZbierka (eKrājums) — informācijas sistēma, kurā tiesību adresātiem ir elektroniskā formātā pieejami saistoši, konsolidēti tiesību akti un citi standarti;
 2. eLegislativa (eLikumdošana) — informācijas sistēma procesa vadībai visos likumdošanas procesa posmos; tajā likumdevējiem pieejami rediģēšanas rīki ar plašām iespējām.

Ieguvumi mērķgrupām

Fundamentālais tiesiskais princips, ka visiem ir zināmi piemērojamie un spēkā esošie tiesību akti un ka visi apzinās savas tiesības un pienākumus, praksē ir arvien grūtāk piemērojams, jo tiesību aktu kopums kļūst arvien apjomīgāks un sarežģītāks. “Slov-Lex” projekts palīdzēs sekmīgāk īstenot šo principu, jo spēkā esošie tiesību akti būs viegli pieejami ikvienam:

 • iedzīvotājiem īpaši noderīga būs projekta sadaļa eZbierka, kas nodrošinās oficiālu, būtiski uzlabotu bezmaksas piekļuvi spēkā esošajiem tiesību aktiem un kas palielinās informētību par jauniem tiesību aktiem,
 • praktizējošiem juristiem būs pastāvīga pieeja spēkā esošajiem tiesību aktiem un iespēja saņemt paziņojumus par jauniem Slovākijas vai Eiropas Savienības tiesību aktiem — vai nu par visiem, vai tikai par tiem jaunajiem tiesību aktiem, kas reglamentē viņu specializācijas jomas,
 • arī uzņēmējiem būs pastāvīgi un bez maksas pieejami spēkā esošie tiesību akti, un tāpat būs iespēja saņemt paziņojumus par jauniem Slovākijas vai Eiropas Savienības tiesību aktiem — vai nu par visiem, vai tikai par tiem jaunajiem tiesību aktiem, kas reglamentē viņu darbības jomas; pateicoties labākai regulatīvajai videi, uzlabosies uzņēmējdarbības apstākļi un samazināsies ar to saistītais administratīvais slogs,
 • vietējām un reģionālajām pašvaldībām tiks nodrošināta pastāvīga bezmaksas piekļuve spēkā esošajiem tiesību avotiem, un vienlaikus mazināsies to administratīvais slogs, jo tiks atvieglots administratīvi sarežģītais un dārgais pienākums darba dienās nodrošināt piekļuvi Tiesību aktu krājumam; šis pienākums pašreiz ir apgrūtinošs — lai to izpildītu, pašvaldībām ir jāsniedz palīdzība interesentiem un jāabonē un jāarhivē krājuma izdevumi papīra formātā,
 • valsts iestādēm projekts, no vienas puses, nodrošinās pastāvīgu bezmaksas piekļuvi spēkā esošajiem tiesību avotiem un, no otras puses, samazinās administratīvo slogu un tādējādi arī likumdošanas procesa finansiālās izmaksas; tas arī sniegs iespēju uzlabot to pienākumu izpildi, kas saistīti ar likumdošanu un Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu,
 • tiesu iestādēm būs pastāvīgi un ātri pieejami tiesību akti, kas vēsturiski bijuši spēkā jebkurā izvēlētā datumā, un būs pieejamas tiesas nolēmumu atsauces uz konkrētā brīdī spēkā esošiem tiesību aktiem; līdz ar to būs iespējams vismaz daļēji atbrīvoties no rutinētiem uzdevumiem un uzlabot tiesnešu un tiesas amatpersonu darba efektivitāti,
 • likumdevējām iestādēm būs iespēja izmantot efektīvu rīku tiesību aktu izstrādei un likumdošanas procesa vadīšanai; tādējādi mazināsies apgrūtinoša birokrātiskā darba apjoms un iestādes varēs vairāk koncentrēties uz izskatāmo priekšlikumu saturu.

Vispārējās piekritības tiesu organizācija

Slovākijas tiesu sistēma

Slovākijā ir šādas tiesas:

 • rajona tiesas (54),
 • apgabaltiesas (8),
 • Specializētā krimināllietu tiesa,
 • Slovākijas Republikas Augstākā tiesa.

Tiesu jurisdikcija

Rajona tiesas

Rajona tiesas kā pirmās instances tiesas izskata civillietas un krimināllietas, ja tiesvedības noteikumos nav paredzēta cita kārtība.

Ja to paredz attiecīgie tiesību akti, tās izskata arī vēlēšanu lietas.

Apgabaltiesas

Apgabaltiesas kā otrās instances tiesas izskata rajona tiesu pirmajā instancē izskatītās civillietas un krimināllietas.

Tiesvedības noteikumi paredz to civillietu un krimināllietu veidus, kuras apgabaltiesa izskata kā pirmās instances tiesa.

Apgabaltiesas ir pirmās instances tiesas administratīvajās lietās, ja īpašos tiesību aktos nav noteikts citādi.

Apgabaltiesas izskata arī citas lietas, ja tas noteikts īpašā tiesību aktā (Likumā Nr. 166/2003 par privātuma aizsardzību pret informācijas tehnoloģiju neatļautu izmantošanu un ar ko groza dažus citus likumus).

Specializētā krimināllietu tiesa

Specializētā krimināllietu tiesa izskata krimināllietas un citas lietas, kas paredzētas tiesvedības noteikumos.

Augstākā tiesa

Augstākajai tiesa ir jurisdikcija šādās jomās:

 • apgabaltiesu un Specializētās krimināllietu tiesas nolēmumu pārsūdzības vispārējā kārtībā, ja to paredz tiesvedības noteikumi,
 • rajona tiesu, apgabaltiesu, Specializētās krimināllietu tiesas un Augstākās tiesas nolēmumu ārkārtas pārsūdzības, ja to paredz tiesvedības noteikumi,
 • jurisdikcijas konflikti starp tiesām un centrālās valdības iestādēm,
 • lietas pārcelšana uz tiesu, kas nav kompetentā tiesa, ja to paredz tiesvedības noteikumi,
 • citas likumā vai starptautiskā nolīgumā paredzētas lietas.

Augstākā tiesa pārskata tiesu pieņemtos nolēmumus lietās, kurās piespriests galīgais spriedums.

Augstākā tiesa pārrauga likumu un citu vispārpiemērojamu aktu vienotu interpretāciju un konsekventu piemērošanu:

 • ar saviem nolēmumiem,
 • izdodot atzinumus, kuru mērķis ir vienādot likumu un citu vispārpiemērojamu aktu interpretāciju,
 • publicējot nozīmīgās lietās pieņemtus galīgos nolēmumus “Slovākijas Republikas Augstākās tiesas atzinumu un tiesu nolēmumu pārskatā”.

Saites

Tieslietu ministrija

Lapa atjaunināta: 10/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.