Parastās valstu tiesas

Slovēnija

Šajā iedaļā ir sniegta informācija par vispārējās piekritības tiesu struktūru Slovēnijā.

Saturu nodrošina
Slovēnija

Vispārējās piekritības tiesas

Saskaņā ar Likuma par tiesām 98. pantu Slovēnijā ir šādas vispārējās piekritības tiesas:

 • vietējās tiesas (okrajna sodišča),
 • apgabaltiesas (okrožna sodišča),
 • augstākās tiesas (višja sodišča),
 • Slovēnijas Republikas Augstākā tiesa (Vrhovno sodišče) (turpmāk tekstā “Augstākā tiesa”).

Vietējo tiesu jurisdikcija

Saskaņā ar Likuma par tiesām 99. pantu Slovēnijas vietējo tiesu jurisdikcijā ir tālāk uzskaitītās lietas.

Krimināllietas

 1. Pieņemt nolēmumu pirmajā instancē par noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem piemērojamais soda mērs ir naudas sods vai brīvības atņemšana uz laiku līdz 3 gadiem, ja vien šis noziedzīgais nodarījums neattiecas uz neslavas celšanu drukātajā presē, radio, televīzijā vai citos sabiedrības informēšanas līdzekļos;
 2. izmeklēt iepriekš aprakstītos noziedzīgos nodarījumus;
 3. veikt citus likumā paredzētos uzdevumus.

Civillietas

Pieņemt nolēmumu pirmajā instancē:

 1. civillietās saskaņā ar Civilprocesa likumu;
 2. mantošanas un citās bezstrīdus tiesvedībās, ja vien likumā nav noteikts citādi, kā arī lietās, kas saistītas ar zemesgrāmatu;
 3. izpildes panākšanas un prasījuma nodrošināšanas lietās, ja vien likumā nav noteikts citādi.

Citas lietas

Pieņemt nolēmumu citās lietās, ja tas noteikts ar likumu.

Juridiskā palīdzība

Risināt tādus jautājumus, kas saistīti ar juridisko palīdzību, kuros citām tiesām nav ar likumu noteiktas jurisdikcijas, un ar starptautisko juridisko palīdzību nelielu noziedzīgu nodarījumu lietās.

Apgabaltiesu jurisdikcija

Saskaņā ar Likuma par tiesām 101. pantu Slovēnijas apgabaltiesu jurisdikcijā ir tālāk uzskaitītās lietas.

Krimināllietas

 1. Pieņemt nolēmumu pirmajā instancē par noziedzīgiem nodarījumiem, kas nav vietējo tiesu jurisdikcijā;
 2. veikt izmeklēšanu vai operatīvās darbības attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem (kā aprakstīts iepriekš 1. punktā);
 3. veikt iepriekšēju tiesvedību un pieņemt nolēmumu pirmajā instancē par nepilngadīgu personu izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem;
 4. pirmajā instancē lemt par tāda sprieduma krimināllietā izpildes panākšanu, kuru izdevusi ārvalsts tiesa;
 5. izpildīt spriedumus krimināllietās (kas izriet no iepriekš minētā 1., 3. un 4. punkta) un izpildīt vietējo tiesu spriedumus krimināllietās;
 6. lemt par to, cik lielā mērā ir pieļaujama iejaukšanās cilvēktiesību un pamatbrīvību kontekstā;
 7. pieņemt lēmumus pirmstiesas izmeklēšanas sastāvā (arī krimināllietās, kas ir vietējo tiesu jurisdikcijā);
 8. veikt citus likumā paredzētus uzdevumus;
 9. veikt uzraudzību attiecībā uz likumīgu un pareizu izturēšanos pret notiesātajiem, kā arī aizturēto personu uzraudzību.

Specializēti (apgabal)tiesu departamenti ir atbildīgi par 1., 2., 3., 6., 7. un 8. punktā minēto pienākumu veikšanu sarežģītākās lietās saistībā ar organizēto noziedzību un ekonomiskiem noziegumiem, terorismu, korupciju un citām tamlīdzīgām noziedzīgām darbībām.

Civillietas

Pieņemt nolēmumu pirmajā instancē:

 1. civillietās saskaņā ar Civilprocesa likumu;
 2. lietās par ārvalstu tiesu lēmumu atzīšanu;
 3. lietās par piespiedu izlīgumu, bankrotu un likvidāciju, ja tas ir tiesas jurisdikcijā, un ar šīm lietām saistītos strīdos;
 4. strīdos par intelektuālā īpašuma tiesībām;
 5. saistībā ar priekšlikumiem par pagaidu pasākumu piemērošanu, kas iesniegti pirms tāda strīda uzsākšanas, par kuru tiesai būs jālemj atbilstīgi saimniecisko strīdu noteikumiem, vai lietās, kuras ir nolemts izskatīt šķīrējtiesas jurisdikcijā, vai izskatot pieteikumus par pagaidu noregulējumu intelektuālā īpašuma jautājumos;
 6. bezstrīdus lietās, ja tas ir noteikts ar likumu.

Citas lietas

 • Uzturēt komercreģistru;
 • pieņemt nolēmumu citās lietās, ja tas ir noteikts ar likumu;
 • izskatīt jautājumus, kas saistīti ar juridisko palīdzību civillietās, krimināllietās un citās lietās;
 • izskatīt jautājumus starptautiskās juridiskās palīdzības kontekstā.

Augstāko tiesu jurisdikcija

Saskaņā ar Likuma par tiesām 104. pantu augstākajām tiesām ir jurisdikcija šādās jomās:

 1. otrajā instancē pieņemt nolēmumu apelācijas sūdzībās pret to teritorijā esošo vietējo tiesu un apgabaltiesu lēmumiem;
 2. pieņemt lēmumu strīdos par jurisdikciju starp tās teritorijā esošām vietējām tiesām vai apgabaltiesām, kā arī par jurisdikcijas nodošanu citai tās teritorijā esošai vietējai tiesai vai apgabaltiesai;
 3. veikt citus likumā paredzētus uzdevumus.

Juridiskās datubāzes

Datubāzes nosaukums un URL

Sodstvo Republike Slovenije (Slovēnijas Republikas tiesas)

Vai datubāzei var piekļūt bez maksas?

Jā, datubāzei var piekļūt bez maksas.

Īss satura apraksts

Tīmekļa vietnē Sodstvo Republike Slovenije (Slovēnijas Republikas tiesas) jūs varat piekļūt vairākām datubāzēm, piemēram:

 • Slovēnijas Republikas tiesu sistēma;
 • tiesu administrācija;
 • valsts reģistri (zemesgrāmata, tiesu reģistrs).

Saistītās saites:

Tiesu saraksts

Lapa atjaunināta: 16/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.