Qrati ordinarji nazzjonali

il-Kroazja

Il-kontenut ipprovdut minn
il-Kroazja

Il-qrati ordinarji huma l-qrati muniċipali u tal-kontea.

Il-qrati muniċipali

 1. jirriżolvu kawżi kontenzjużi u mhux kontenzjużi dwar l-infurzar;
 2. isolvu każijiet ta’ suċċessjoni u każijiet li jolqtu r-reġistru tal-artijiet, u jżommu reġistri tal-artijiet;
 3. jiddeċiedu dwar kawżi kriminali, ħlief dawk li għalihom il-ġuriżdizzjoni fil-konfront tas-suġġett ta’ qorti oħra tkun stabbilita mil-liġi;
 4. jiddeċiedu dwar każijiet ta’ delitti, ħlief dawk li għalihom il-ġuriżdizzjoni fil-konfront tas-suġġett ta’ korp ieħor tkun stabbilita mil-liġi;
 5. jiddeċiedu dwar ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi ta’ qorti barranija u deċiżjonijiet ta’ korpi oħra li huma ekwivalenti għal sentenzi tal-qorti fil-pajjiż fejn ingħataw;
 6. iwettqu kompiti relatati mal-assistenza legali internazzjonali fi proċedimenti taħt il-ġuriżdizzjoni tagħhom;
 7. jinvolvu ruħhom f’kooperazzjoni ġudizzjarja mal-Istati Membri tal-UE fi kwistjonijiet taħt il-ġuriżdizzjoni tagħhom;
 8. iwettqu kompiti oħra kif previst mil-liġi.

Il-qrati muniċipali fir-Repubblika tal-Kroazja

Il-qrati tal-kontea

 1. jirriżolvu appelli minn sentenzi tal-qorti muniċipali, sakemm ma jkunx previst mod ieħor mil-liġi;
 2. jirriżolvu kawżi fl-ewwel istanza meta l-ġuriżdizzjoni tagħhom tkun preskritta mil-liġi;
 3. iwettqu investigazzjoni u proċedimenti dixxiplinari notarili f’reati dixxiplinari u jiddeċiedu fuq dawn ir-reati fl-ewwel istanza, jekk ikun previst mil-liġi;
 4. jiddeċiedu dwar appelli minn deċiżjonijiet mogħtija fi proċedimenti dixxiplinari minħabba l-kondotta li ma tkunx waħda professjonali ta’ nutar pubbliku, jekk hekk previst mil-liġi;
 5. iwettqu kompiti relatati mal-assistenza legali internazzjonali fi proċedimenti taħt il-ġuriżdizzjoni tagħhom;
 6. jinvolvu ruħha f’kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali mal-Istati Membri tal-UE fi kwistjonijiet li jaqgħu il-ġuriżdizzjoni tagħhom, ħlief f’każijiet ta’ delitti;
 7. jeżegwixxu sentenzi kriminali barranin;
 8. iwettqu kompiti oħra kif previst mil-liġi.

Il-qrati tal-kontea fir-Repubblika tal-Kroazja

L-aħħar aġġornament: 15/04/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.