Nationale gewone rechtbanken

Bulgarije

In deze rubriek vindt u nadere informatie over de rechterlijke macht in Bulgarije.

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Organisatie van de rechtspraak – de rechterlijke macht

Gerechten van eerste aanleg in civiel- en strafrechtelijke zaken

Kantongerechten

In eerste aanleg is de belangrijkste rechtbank het kantongerecht. Het neemt kennis van alle zaken behalve van zaken die bij wet aan andere rechtbanken zijn toegewezen. Het neemt kennis van civiel-, straf- en bestuursrechtelijke zaken. Tegen beslissingen van kantongerechten kan bij de bevoegde arrondissementsrechtbank beroep worden ingesteld.

Het kantongerecht bestaat uit rechters en wordt voorgezeten door een voorzitter.

Arrondissementsrechtbanken

Wanneer zij optreedt als rechtbank van eerste aanleg, neemt de arrondissementsrechtbank kennis van:

civielrechtelijke zaken – vorderingen tot het vaststellen van afstamming, het beëindigen van adoptieve verwantschap, verklaringen tot ondercuratelestelling of de opheffing daarvan; vorderingen tot het vaststellen van eigendom van of zakelijke rechten op eigendom indien de vordering een bedrag van meer dan 50 000 BGN betreft; civielrechtelijke of handelsgeschillen over een bedrag van meer dan 25 000 BGN (met uitzondering van alimentatievorderingen, vorderingen op grond van het arbeidsrecht of terugvordering van niet-toegestane uitgaven); procedures met betrekking tot een onrechtmatige, nietige of onjuiste registratie van een maatschappij waarvoor volgens de wet de arrondissementsrechtbanken in eerste aanleg bevoegd zijn; geschillen die op grond van andere wetgeving door een arrondissementsrechtbank moeten worden behandeld;

strafrechtelijke zaken – zaken in verband met strafbare feiten in de zin van de artikelen 95 - 110, 115, 116, 118, 119, 123, 124, 131(2)(1) en (2), 142, 149(5), 152(4), 196a, 199, 203, 206(4), 212(5), 213a(3) en (4), 214(2), 219, 224, 225b, 225c, 242, 243 - 246, 248 - 250, 252 - 260, 277а - 278e, 282 - 283b, 287а, 301 - 307а, 319а - 319f, 330(2) en (3), 333, 334, 340 - 342, 343(1)(c), (3)(b) en (4), 349(2) en (3), 350(2), 354a(1) en (2), 354b, 356f - 356i, 357 - 360 en 407 - 419a van het wetboek van strafrecht, met uitzondering van zaken die vallen onder de bevoegdheid van de gespecialiseerde strafrechtbank in de zin van artikel 411a van het wetboek van strafrecht.

In Sofia is er een stadsrechtbank met de bevoegdheden van een arrondissementsrechtbank gevestigd. De stadsrechtbank treedt op als gerecht van eerste aanleg voor zaken in verband met strafbare feiten van algemene aard die zijn gepleegd door personen die immuniteit genieten, of leden van de raad van ministers.

De arrondissementsrechtbanken zijn in de verschillende arrondissementen gevestigd. Binnen het arrondissement van de arrondissementsrechtbank bestaan er een of meerdere kantongerechten.

Gerechten van tweede aanleg in civiel- en strafrechtelijke zaken

De arrondissementsrechtbanken die optreden als gerecht van tweede aanleg, nemen kennis van handelingen waartegen beroep is ingesteld in zaken van kantongerechten alsmede van andere zaken die bij wet aan hen zijn toegewezen.

De hoven van beroep nemen als gerecht van tweede aanleg kennis van handelingen waartegen beroep is ingesteld in zaken van arrondissementsrechtbanken alsmede van andere zaken die bij wet aan hen zijn toegewezen.

Gerechten van derde aanleg in civiel- en strafrechtelijke zaken

Het hoogste gerechtshof treedt in derde en laatste aanleg op in alle civiel- en strafrechtelijke zaken. De jurisdictie van het hoogste gerechtshof beslaat het gehele grondgebied van de Republiek Bulgarije.

Juridische gegevensbank

Iedere rechtbank in Bulgarije onderhoudt een website ten behoeve van burgers, rechtspersonen en overheidsinstanties. Deze websites bevatten informatie over de structuur en de activiteiten van de rechtbanken, alsook over lopende en afgesloten zaken.

Naam en URL van de verschillende databanken

De website van de hoge raad voor de magistratuur bevat een gedetailleerde lijst van de rechtbanken, met hun adres en internetadres (alleen in het Bulgaars).

Laatste update: 29/06/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.