Nationale gewone rechtbanken

Denemarken

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gewone rechtbanken in Denemarken.

Inhoud aangereikt door
Denemarken

Gewone rechtbanken – inleiding

Hooggerechtshof (Højesteret)

Het Hooggerechtshof is de hoogste beroepsinstantie in Denemarken en bevindt zich in Kopenhagen. Het hof toetst vonnissen en bevelen van:

  • het gerechtshof van Oostelijk Denemarken;
  • het gerechtshof van Westelijk Denemarken;
  • het Zeevaart- en handelsgerecht (Kopenhagen).

Het Hooggerechtshof toetst zowel civiele als strafzaken en fungeert als hoogste beroepsinstantie (derde aanleg) in erfrecht‑, faillissements-, executie- en kadastrale procedures.

Het Hooggerechtshof houdt zich niet bezig met de herziening van de schuldvraag in strafzaken. Slechts in uitzonderlijke gevallen is er een recht van beroep (derde aanleg) bij het Hooggerechtshof (zie onder). Er hebben geen lekenrechters zitting in het Hooggerechtshof.

Oostelijk gerechtshof (Østre Landsret) en Westelijk gerechtshof (Vestre Landsret)

Denemarken heeft twee gerechtshoven: het gerechtshof van Westelijk Denemarken en het gerechtshof van Oostelijk Denemarken. De gerechtshoven behandelen beroepen van zaken in de arrondissementsrechtbanken.

Civiele en strafzaken komen voor de arrondissementsrechtbanken (eerste aanleg). Onder bepaalde voorwaarden kan een civiele zaak worden doorverwezen naar een gerechtshof.

Arrondissementsrechtbanken (Byretterne)

Arrondissementsrechtbanken behandelen civiele, straf-, executie-, erfrecht- en faillissementsprocedures. Ook notariële akten vallen onder de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbanken. In bepaalde arrondissementen blijven de arrondissementsrechtbanken zich bezighouden met kadastrale procedures, totdat deze worden overgenomen door de kadastrale rechtbank.

Juridische gegevensbanken

Raadpleeg voor meer informatie het organogram van het Deense rechtssysteem.

Laatste update: 05/05/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.