Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Nationale gewone rechtbanken

Engeland en Wales

Op deze pagina vindt u informatie over de gewone rechtbanken in Engeland en Wales.

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

Gewone rechtbanken – inleiding

De organisatie van de rechtspleging in Engeland en Wales wordt hieronder uiteengezet. Nadere details zijn te vinden op de website van Her Amnesty's Courts and Tribunals Service, die het beheer en de ondersteuning van alle rechtbanken verzorgt, behalve van het Supreme Court.

Supreme Court

Op 1 oktober 2009 heeft het Supreme Court of the United Kingdom (hooggerechtshof) de rechtsbevoegdheid van de Appellate Committee van het Hogerhuis (House of Lords) overgenomen. Ook heeft het de taken overgenomen die waren overgedragen aan het Judicial Committee (gerechtelijk comité) van de Privy Council (de hoogste beroepsinstantie in verscheidene onafhankelijke landen van het Britse Gemenebest (Commonwealth), overzeese gebiedsdelen van het Verenigd Koninkrijk en de Britse crown dependencies).

Het Supreme Court is de hoogste beroepsinstantie in het Verenigd Koninkrijk voor zowel civiele als strafzaken. Voor Schotse strafzaken kan geen beroep bij het Supreme Court worden ingesteld. Voor het instellen van een beroep bij het Supreme Court wordt doorgaans alleen toestemming verleend voor zaken waarin rechtsvragen aan de orde komen die van algemeen belang zijn.

Court of Appeal

Het Court of Appeal is onderverdeeld in een afdeling strafrecht (criminal division) en een afdeling civiel recht (civil division) en houdt gewoonlijk in Londen zitting.

De afdeling strafrecht, onder voorzitterschap van de Lord Chief Justice, behandelt beroepen van personen tegen wie het Crown Court een strafvonnis heeft uitgesproken. De afdeling strafrecht van het Court of Appeal is bevoegd een schuldigverklaring te vernietigen of te bevestigen of een nieuw proces te gelasten, en, in geval van beroepen betreffende de strafmaat, de straf aan te passen (maar het kan geen hogere straf opleggen). Na een verwijzing naar het Court of Appeal door de Attorney General (procureur-generaal) is het Court of Appeal echter wel bevoegd een hogere straf op te leggen indien het van mening is dat onterecht een mild vonnis is gewezen.

Het Court of Appeal heeft verder de bevoegdheid incidenteel andere beroepszaken te behandelen, zoals hoger beroep in zaken met betrekking tot verslaglegging of beperking van openbare toegankelijkheid, beroepen tegen een rechterlijke uitspraak waarbij de aanklager in het ongelijk wordt gesteld, en verschillende soorten beroepszaken krachtens de Proceeds of Crime Act 2002. Bovendien behandelt het Court of Appeal beroepen tegen uitspraken van de krijgsraad (militaire strafkamer).

In de afdeling strafrecht van het Court of Appeal houden gewoonlijk drie rechters gezamenlijk zitting, maar wordt slechts één (meerderheids-)vonnis gewezen.

De afdeling civiel recht staat onder voorzitterschap van de Master of the Rolls. Deze afdeling behandelt hoofdzakelijk beroepszaken tegen beslissingen van het High Court (de Chancery Division, de Queens Bench Division en de Family Division), de county courts in Engeland en Wales en sommige tribunals. Gewoonlijk houden drie Lord Justices, die samen een college van rechters vormen, gezamenlijk zitting. Deze rechters kunnen bij het komen tot een uitspraak alle beslissingen nemen die volgens hen door de lagere rechter hadden moeten worden genomen. In sommige zaken wordt een nieuw proces gelast.

In het Court of Appeal worden zelden getuigen gehoord. De beslissingen zijn meestal gebaseerd op documenten, transcripten van de eerdere zittingen en de argumenten van de advocaten die de partijen vertegenwoordigen.

High Court

Het High Court is in Londen gevestigd, maar kan ook in andere delen van Engeland en Wales zaken behandelen. Het is bevoegd voor de behandeling van bijna elke civiele vordering, maar behandelt in de praktijk hoofdzakelijk de grote of meer ingewikkelde zaken. Het High Court bestaat uit drie afdelingen (divisions).

 • De Queen’s Bench Division is de grootste van de drie afdelingen en behandelt een verscheidenheid aan civiele zaken, waaronder vorderingen tot vergoeding van schade als gevolg van contractbreuk en onrechtmatige daad, smaad, handelsgeschillen en maritieme zaken (civiele vorderingen met betrekking tot schepen, bijvoorbeeld aanvaring, schade aan de lading en berging).
 • De Chancery Division houdt zich met name bezig met vermogenskwesties, waaronder het beheer van het vermogen van overleden personen, de interpretatie van testamenten, octrooien en intellectuele eigendom, insolventie en geschillen over ondernemingen en maatschappen.
 • De Family Division behandelt veel ingewikkelde echtscheidingszaken, inclusief de daarmee samenhangende financiële en huwelijkse aangelegenheden. De afdeling behandelt verder zaken met betrekking tot kinderen (met name voogdij, adoptie en kinderontvoering), zaken die te maken hebben met de bevoegdheid van het Court of Protection (beschermingsbewind) en zaken die verband houden met de medische behandeling van kinderen die onder de inherente bevoegdheid van deze rechtbank vallen.

Administrative Court

Het werk van het Administrative Court (administratief gerecht) is heel gevarieerd. Enerzijds is het bevoegd voor het bestuursrecht voor Engeland en Wales, anderzijds houdt het toezicht op lagere gerechten en tribunals.

Het toezicht, dat overwegend wordt uitgeoefend door middel van de rechterlijke toetsing judicial review, wordt uitgeoefend op personen of instanties met een openbare functie. De rechterlijke toetsing beoogt te verzekeren dat beslissingen van deze instanties of personen volgens de regels en rechtmatig tot stand komen en dat daarbij de hun door het parlement verleende bevoegdheden niet worden overschreden.

Het Administrative Court houdt zich verder bezig met de volgende wettelijke beroeps- en verzoekprocedures:

 • Het krachtens bepaalde wetten bestaande recht beslissingen van ministers, de lokale overheid of tribunals aan te vechten
 • Verzoekschriften krachtens de Nationality, Immigration and Asylum Act 2002
 • Beroepen tegen bepaalde uitspraken van magistrates’ courts en het Crown Court, betreffende rechtsvragen
 • Habeas corpus-verzoekschriften
 • Verzoeken om doorverwijzing in geval van belediging van de rechtbank
 • Verzoeken met betrekking tot vexatoire procespartijen
 • Verzoeken krachtens de Coroners Act 1988
 • Allerlei verzoeken ingediend krachtens de Prevention of Terrorism, Proceeds of Crime, Drugs Trafficking and Criminal Justice Acts.

In 2009 zijn er regionale kantoren van het Administrative Court geopend in Birmingham, Cardiff, Leeds en Manchester, zodat eisers/verzoekers bepaalde soorten eisen/verzoekschriften nu dichter bij de regio waarmee ze het nauwst verbonden zijn, kunnen indienen. In november 2012 is een ander nieuw kantoor geopend in Bristol.

Divisional courts

Sommige beroepen tegen beslissingen van lagere gerechten worden behandeld in de Divisional Courts van het High Court (rechtbanken die uit ten minste twee rechters bestaan).

Beroepen tegen beslissingen van de county courts (districtsrechtbanken) met betrekking tot zaken waarvoor de Chancery Division en de Queen’s Bench Division bevoegd zijn, worden door de desbetreffende divisional courts behandeld.

De divisional courts van de Queen’s Bench Division behandelen onder andere beroepen over rechtsvragen in de beslissingen van de magistrates’ courts en het Crown Court (behalve tegen beslissingen van het Crown Court over door een jury te berechten zware misdrijven).

Een divisional court van de Family Division behandelt beroepen tegen beslissingen van de magistrates’ courts over familiezaken.

County courts

County courts behandelen het merendeel van de civiele zaken in Engeland en Wales. Eenvoudig gezegd, de minder ingewikkelde civiele zaken worden in de county courts behandeld en de ingewikkelder zaken in het High Court. De zaken die door de county courts worden behandeld, hebben voor het merendeel betrekking op de inning van vorderingen, maar ook op beslag op onroerende zaken (bijvoorbeeld wanneer de hypotheek niet meer wordt afgelost), vorderingen wegens letselschade of nalatigheid, en faillissementen.  Sommige County Courts fungeren tevens als High Court District Registries, die zaken bij het High Court kunnen neerleggen. Daarnaast beschikken sommige County Courts over specialistische rechtsmacht, waardoor ze kennis kunnen nemen van minder complexe zaken die anders in het High Court zouden worden behandeld.

De behandeling van vorderingen betreffende schulden of schade beneden de 5 000 GBP geschiedt gewoonlijk via een speciale procedure voor geringe vorderingen (special small claims procedure). Deze procedure is opgezet om een informele en betaalbare beslechting van geschillen mogelijk te maken, zonder verplichte inschakeling van een advocaat. De rechter kan een inquisitoire rol spelen en zowel de eiser als de gedaagde helpen bij het uiteenzetten van hun zaak. County courts bieden ook bemiddeling/mediation aan voor geringe vorderingen; voor andere betwiste vorderingen is externe bemiddeling/mediation een mogelijkheid.

Familiezaken, zoals echtscheidingen en kwesties betreffende kinderen, bijvoorbeeld waar ze moeten wonen, voogdijgeschillen en adoptie behoren ook tot de bevoegdheid van de county courts. Sommige familiezaken zijn ingewikkeld en worden dan door het High Court behandeld. Alle familiezaken in Central London worden door de Principal Registry van de Family Division behandeld, niet door de county courts. Voor bemiddeling/mediation in familiezaken kan men terecht bij de Children and Family Court Advisory and Support Service (CAFCASS).

Crown Court

Het Crown Court is één nationale rechtbank die in verschillende centra in Engeland en Wales zitting houdt. Het behandelt alle zware misdrijven die eerder door de magistrates’ courts zijn behandeld. De te berechten zaken worden behandeld door een rechter en een jury van twaalf burgers.

Ook in sommige civiele zaken, bijvoorbeeld als het gaat om smaad of laster of kwaadwillige vervolging, kan een jury nodig zijn. Dit komt echter niet vaak voor. Wanneer dit het geval is, vindt het proces plaats voor het High Court of voor een county court. Het Crown Court fungeert tevens als beroepsinstantie voor beslissingen over zaken die door magistraten van de magistrates’ courts zijn behandeld.

Magistrates’ courts

De magistrates’ courts behandelen hoofdzakelijk strafzaken; het merendeel van de delicten wordt door deze magistrates’ courts berecht. Zware misdrijven worden doorverwezen naar het Crown Court. De magistrates’ courts zijn tevens bevoegd voor een aantal civiele zaken, zoals zaken op het gebied van familierecht, de inning van sommige soorten vorderingen, het verlenen van vergunningen (bijvoorbeeld drankvergunningen), inbreuken op de vergunningsvoorwaarden of op rechterlijke bevelen, en zaken op het gebied van kansspelen.

De meeste zaken in magistrates’ courts worden behandeld door lekenrechters (magistraten die geen juridische opleiding hebben, ook bekend als Justices of the Peace (vrederechters) of JPs). De lekenrechters spreken gewoonlijk recht met drie personen en worden over juridische kwesties door een juridisch geschoolde clerk (soort griffier met een adviserende functie) geadviseerd. De meer complexe zaken in de magistrates’ courts worden door beroepsjuristen behandeld, de zogeheten district judges (magistrates’ courts) met een fulltime functie en deputy district judges (magistrates’ courts) met een parttimefunctie.

De magistrates’ courts zijn bevoegd om personen die schuldig zijn verklaard, te bestraffen met een geldboete en een (korte) vrijheidsstraf. Sommige zaken worden daarom voor een uitspraak doorverwezen naar het Crown Court.

Sommige magistrates’ courts zijn aangewezen als “youth courts” (gerechten voor jeugdzaken) of “family proceedings courts” (gerechten voor familiezaken) en bestaan in die hoedanigheid uit speciaal opgeleide magistraten, die uitsluitend tenlasteleggingen tegen en verzoeken met betrekking tot kinderen en jongeren behandelen.

Gerelateerde links

Her Majesty’s Courts and Tribunals Service

Laatste update: 02/07/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.