Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale gewone rechtbanken

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Civiele rechtbanken

Civiele rechtbanken zijn bevoegd in alle gedingen, met name die welke oneigenlijke rechtspraak betreffen en aan hen zijn toegewezen bij wet.

Civiele rechtbanken zijn:

 1. het Hof van Cassatie (Άρειος Πάγος),
 2. het Hof van Beroep (Εφετείο),
 3. de rechtbank van eerste aanleg met een meervoudige kamer (Πολυμελές Πρωτοδικείο),
 4. de rechtbank van eerste aanleg met een enkelvoudige kamer (Μονομελές Πρωτοδικείο),
 5. de rechtbank van eerste aanleg voorgezeten door een vrederechter (Ειρηνοδικείο).

Strafrechtbanken

Deze rechtbanken zijn bevoegd in strafzaken.

Strafrechtbanken zijn:

 1. het Hof van Cassatie (Άρειος Πάγος),
 2. hoven van beroep met een meervoudige kamer van vijf rechters (Πενταμελή Εφετεία),
 3. rechtbanken met een gemengde jury (μεικτά ορκωτά δικαστήρια),
 4. hoven van beroep met een gemengde jury (μεικτά ορκωτά Εφετεία)
 5. hoven van beroep met een meervoudige kamer van drie rechters (Τριμελή Εφετεία),
 6. correctionele rechtbanken met een meervoudige kamer van drie rechters (Τριμελή Πλημμελειοδικεία),
 7. correctionele rechtbanken met een enkelvoudige kamer (Μονομελή Πλημμελειοδικεία)
 8. politierechtbanken (Πταισματοδικεία),
 9. rechtbanken voor minderjarigen (Δικαστήρια Ανηλίκων).

Op grond van speciale wetgeving wordt strafrechtelijke bevoegdheid ook uitgeoefend door:

 • de krijgsraad (Στρατοδικείο),
 • de rechtbank van de marine (Ναυτοδικείο)
 • de rechtbank van de luchtmacht (Αεροδικείο).

Deze rechtbanken zijn bevoegd als speciale strafrechtbanken.

Zij behandelen strafbare feiten gepleegd door leden van de land-, zee- of luchtmacht.

Administratieve rechtbanken

 • De Raad van State (Συμβούλιο της Επικρατείας) is een van de drie hoogste gerechtshoven van Griekenland [samen met het Hof van Cassatie en de Rekenkamer (Ελεγκτικό Συνέδριο)].
 • Samengevat beslist de Raad van State over:

  beroepen tot nietigverklaring van administratieve besluiten wegens schending van de wet, misbruik of oneigenlijk gebruik van bevoegdheid, onbevoegdheid of vormfout;

  beroepen ingesteld door overheidsambtenaren, militairen, gemeenteambtenaren en anderen tegen besluiten die door raden van bestuur zijn genomen op het gebied van bevordering, ontslag, demotie enz.;

  beroepen tegen beslissingen van administratieve rechtbanken. Administratieve rechtbanken zijn bevoegd om uitspraak te doen in administratieve geschillen tussen bestuurlijke overheidsinstanties en burgers.

 • De Rekenkamer heeft zowel rechterlijke als bestuurlijke bevoegdheden en is bijgevolg tweeledig van aard. De Rekenkamer is belast met het toezicht op de overheidsuitgaven, zowel die van de staat als die van plaatselijke overheden. Ook ziet de Rekenkamer toe op en bepaalt de verantwoordelijkheid van overheidsambtenaren. In bepaalde zaken in verband met de salariëring van ambtenaren heeft de kamer rechterlijke bevoegdheden.
 • Gewone administratieve rechtbanken zijn administratieve rechtbanken van eerste aanleg en administratieve beroepshoven.

 • De zittingen van administratieve rechtbanken van eerste aanleg (Διοικητικά Πρωτοδικεία) vinden plaats ten overstaan van één of drie rechters, al naar gelang de door het geschil vertegenwoordigde waarde. Deze rechtbanken behandelen belastingzaken, geschillen tussen particulieren en organen voor sociale zekerheid of sociaal beleid, evenals administratieve geschillen tussen burgers en de overheid op nationaal en plaatselijk niveau.
 • Administratieve rechtbanken van eerste aanleg met een meervoudige kamer van drie rechters beslissen ook over beroepen tegen uitspraken van administratieve rechtbanken met een enkelvoudige kamer.

 • Administratieve beroepshoven (Διοικητικά Εφετεία) behandelen beroepszaken tegen beslissingen van administratieve rechtbanken van eerste aanleg met een meervoudige kamer van drie rechters. Deze hoven behandelen ook in eerste aanleg beroepen tot nietigverklaring van administratieve besluiten in verband met het dienstverband van ambtenaren (ontslag, niet-benoeming of niet-bevordering enz.).
 • Juridische gegevensbank

  1. Website van de Raad van State. Toegang tot de gegevensbank is gratis.
  2. Website van het Hof van Cassatie. Toegang tot de gegevensbank is gratis.

  Gerelateerde links

  Hof van Cassatie

  Rechtbank van eerste aanleg van Athene

  Rechtbank van eerste aanleg van Thessaloniki

  Rechtbank van eerste aanleg van Piraeus

  Raad van State en administratieve rechtspraak

  Rekenkamer

  Parket van de rechtbank van eerste aanleg van Athene

  Laatste update: 12/07/2022

  De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.