Nationale gewone rechtbanken

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Civiele rechtbanken

Civiele rechtbanken zijn bevoegd in alle gedingen, met name die welke oneigenlijke rechtspraak betreffen en aan hen zijn toegewezen bij wet.

Civiele rechtbanken zijn:

 1. het hof van cassatie,
 2. het hof van beroep,
 3. de rechtbank van eerste aanleg met een meervoudige kamer,
 4. de rechtbank van eerste aanleg met een enkelvoudige kamer,
 5. de rechtbank van eerste aanleg voorgezeten door een vrederechter.

Strafrechtbanken

Deze rechtbanken zijn bevoegd in strafzaken.

Strafrechtbanken zijn:

 1. het hof van cassatie,
 2. hoven van beroep met een meervoudige kamer van vijf rechters,
 3. rechtbanken met een gemengde jury,
 4. hoven van beroep met een gemengde jury,
 5. hoven van beroep met een meervoudige kamer van drie rechters,
 6. correctionele rechtbanken met een meervoudige kamer van drie rechters,
 7. correctionele rechtbanken met een enkelvoudige kamer,
 8. politierechtbanken,
 9. rechtbanken voor minderjarigen.

Op grond van speciale wetgeving wordt strafrechtelijke bevoegdheid ook uitgeoefend door:

 • de militaire rechtbank,
 • de rechtbank van de marine,
 • de rechtbank van de luchtmacht.

Deze rechtbanken zijn bevoegd als speciale strafrechtbanken.

Zij behandelen strafbare feiten gepleegd door leden van de land-, zee- of luchtmacht.

Administratieve rechtbanken

 • De raad van state is een van de drie hoogste gerechtshoven van Griekenland (samen met het hof van cassatie en de rekenkamer).
 • Samengevat beslist de raad van state over:

  • beroepen tot nietigverklaring van administratieve besluiten wegens schending van de wet, misbruik of oneigenlijk gebruik van bevoegdheid, onbevoegdheid of vormfout;
  • beroepen ingesteld door overheidsambtenaren, militairen, gemeenteambtenaren en anderen tegen besluiten die door raden van bestuur zijn genomen op het gebied van bevordering, ontslag, demotie enz.;
  • beroepen tot nietigverklaring van beslissingen van administratieve rechtbanken. Administratieve rechtbanken zijn bevoegd om uitspraak te doen in administratieve geschillen tussen bestuurlijke overheidsinstanties en burgers.
 • De rekenkamer heeft zowel rechterlijke als bestuurlijke bevoegdheden en is bijgevolg tweeledig van aard. De rekenkamer is belast met het toezicht op de overheidsuitgaven, zowel die van de staat als die van plaatselijke overheden. Ook ziet de rekenkamer toe op en bepaalt de verantwoordelijkheid van overheidsambtenaren. In bepaalde zaken in verband met de salariëring van ambtenaren heeft de kamer rechterlijke bevoegdheden.
 • Gewone administratieve rechtbanken zijn administratieve rechtbanken van eerste aanleg en administratieve beroepshoven.

 • De zittingen van administratieve rechtbanken van eerste aanleg vinden plaats ten overstaan van één of drie rechters, al naar gelang het door het geschil vertegenwoordigde bedrag. Deze rechtbanken behandelen belastingzaken, geschillen tussen particulieren en organen voor sociale zekerheid of sociaal beleid, evenals administratieve geschillen tussen burgers en de overheid op nationaal en plaatselijk niveau.
 • Administratieve rechtbanken van eerste aanleg met een meervoudige kamer van drie rechters zijn tevens bevoegd voor beslissingen in beroepen tegen uitspraken van administratieve rechtbanken met een enkelvoudige kamer.

 • Administratieve beroepshoven zijn bevoegd voor beslissingen in beroepen tegen uitspraken van administratieve rechtbanken met een meervoudige kamer van drie rechters. Deze hoven behandelen ook in eerste aanleg vorderingen tot nietigverklaring van administratieve besluiten in verband met het dienstverband van ambtenaren (ontslag, niet-benoeming of niet-bevordering enz.).
 • Juridische gegevensbanken

  1. Website van de raad van state. Toegang tot de gegevensbank is gratis.
  2. Website van het hof van cassatie. Toegang tot de gegevensbank is gratis.

  Links

  Hof van cassatie

  Raad van state en administratieve rechtspraak

  Rekenkamer

  Rechtbank van eerste aanleg van Athene

  Rechtbank van eerste aanleg van Thessaloniki

  Rechtbank van eerste aanleg van Piraeus

  Rechtbank van eerste aanleg van Patras

  Rechtbank van eerste aanleg van Tripolis

  Rechtbank van eerste aanleg van Amfissa

  Vredegerecht van Patras

  Vredegerecht van Nikaia

  Vredegerecht van Korinthe

  Laatste update: 14/06/2024

  De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.