Nationale gewone rechtbanken

Litouwen

Op deze pagina vindt u informatie over de gewone rechtbanken in Litouwen.

Inhoud aangereikt door
Litouwen

Gewone rechtbanken - inleiding

Er zijn 56 rechterlijke instanties met algemene bevoegdheid in Litouwen:

  • het Hooggerechtshof van Litouwen (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas);
  • het Hof van beroep van Litouwen (Lietuvos apeliacinis teismas);
  • 5 regionale rechtbanken (apygardos teismai);
  • 49 districtsrechtbanken (apylinkės teismai).

Hooggerechtshof van Litouwen

Het Hooggerechtshof van Litouwen is het enige cassatiegerecht (laatste instantie) voor het herzien van reeds van kracht zijnde vonnissen, beschikkingen, uitspraken en bevelen van de rechterlijke instanties met algemene bevoegdheid.

Het hof heeft een uniforme rechterlijke praktijk ontwikkeld voor de uitlegging en toepassing van wetten en andere juridische instrumenten.

Meer informatie is te vinden op de website van het Hooggerechtshof.

Hof van beroep van Litouwen

Het Hof van beroep biedt het recht om in beroep te gaan tegen uitspraken van de regionale rechtbanken (als gerechten van eerste aanleg). Het behandelt ook zaken die betrekking hebben op de erkenning van beslissingen van buitenlandse of internationale rechtbanken en buitenlandse of internationale arbitrale uitspraken en de uitvoering ervan in de Republiek Litouwen. Het Hof van beroep oefent ook andere functies uit die hem bij wet zijn toegewezen.

De voorzitter van het Hof van beroep organiseert en controleert de administratieve activiteiten van de districtsrechtbanken en hun rechters overeenkomstig de wettelijke procedure.

Meer informatie is te vinden op de website van het Hof van beroep.

Regionale rechtbanken

Een regionale rechtbank is een gerecht van eerste aanleg voor straf- en civiele zaken die hem bij wet zijn toegewezen. Regionale rechtbanken behandelen ook beroepen tegen vonnissen, beschikkingen, uitspraken en bevelen van districtsrechtbanken.

De voorzitter van een regionale rechtbank organiseert en controleert de administratieve activiteiten van de districtsrechtbanken en hun rechters op het grondgebied waarvoor hij bevoegd is overeenkomstig de wettelijke procedure.

Districtsrechtbanken

Een districtsrechtbank is een gerecht van eerste aanleg dat bevoegd is voor de volgende soorten zaken:

  • strafzaken;
  • civiele zaken;
  • zaken met betrekking tot inbreuken door bestuursorganen (waarvoor hij krachtens de wet bevoegd is);
  • zaken waarvoor de hypotheekrechter bevoegd is;
  • zaken betreffende de uitvoering van beschikkingen en vonnissen.

Rechters in een districtrechtbank oefenen ook de functies uit van onderzoeksrechter, tenuitvoerleggingsrechter, alsook andere functies die bij wet aan de districtsrechtbanken zijn toegewezen.

Laatste update: 07/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.