Nationale gewone rechtbanken

Luxemburg

In deze rubriek vindt u een overzicht van de gewone rechtbanken in Luxemburg.

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

Gewone rechtbanken – inleiding

Krachtens de Grondwet berust de rechterlijke macht bij de hoven en rechtbanken, die algemene en lokale verordeningen en besluiten moeten toepassen, voor zover deze verenigbaar zijn met de wet.

Rechtbanken van de rechterlijke orde

Hooggerechtshof (Cour Supérieure de Justice)

Het Hooggerechtshof staat aan de top van de hiërarchie van de rechtbanken van de rechterlijke orde en omvat het Hof van Cassatie (Cour de Cassation), het Hof van Beroep (Cour d’Appel) en het Parket-Generaal (Parquet Général).

Het Hof van Cassatie behandelt voornamelijk: beroepen tot nietigverklaring of cassatie van arresten van de verschillende kamers van het Hof van Beroep en van vonnissen die in laatste aanleg zijn gewezen. Partijen moeten zich door een advocaat laten vertegenwoordigen.

Het Hof van Beroep behandelt civiele zaken, handelszaken, strafzaken (zeer ernstige en ernstige delicten) en zaken waarin de arbeidsrechtbanken (tribunaux du travail) van de twee gerechtelijke arrondissementen van het land uitspraak hebben gedaan. In alle zaken moeten partijen zich door een advocaat laten vertegenwoordigen, behalve in strafzaken en in kort geding. De strafkamer van het Hof van Beroep behandelt beroepen tegen vonnissen van de strafkamer van de arrondissementsrechtbank (tribunal d’arrondissement).

Arrondissementsrechtbanken

Het land is verdeeld in twee gerechtelijke arrondissementen, Luxemburg en Diekirch. In elk arrondissement is er een arrondissementsrechtbank gevestigd.

De twee arrondissementsrechtbanken zijn als volgt verdeeld: bij elke arrondissementsrechtbank is er een parket, dat bestaat uit een procureur en substituten. Bij elke arrondissementsrechtbank zijn er ook onderzoeksrechters, die zeer ernstige strafzaken (affaires criminelles) onderzoeken en indien nodig ernstige strafzaken (affaires correctionnelles).

De arrondissementsrechtbank is de gewone rechtbank voor civiele en handelszaken en is bevoegd voor alle zaken waarvoor niet uitdrukkelijk een andere rechtbank bevoegd is verklaard op grond van de aard of het bedrag van de vordering.

Zij is bevoegd voor vorderingen met een waarde van meer dan 15 000 euro.

Zij is bij uitsluiting bevoegd voor zaken waarvoor zij krachtens de wet uitdrukkelijk bevoegd is op grond van de aard van de vordering. Zij is ook bij uitsluiting bevoegd voor het exequatur van vonnissen van buitenlandse rechtbanken en akten van buitenlandse overheidsfunctionarissen. De arrondissementsrechtbanken zijn in het kader van vrijwillige rechtspraak ook bevoegd voor zaken als adoptie, voogdij, ontvoogding enz.

De arrondissementsrechtbank is bevoegd voor het beroep tegen vonnissen die in eerste aanleg zijn gewezen door de vredegerechten (justices de paix) die in het gerechtelijk arrondissement van die arrondissementsrechtbank zijn gevestigd.

In beginsel wordt een vordering voor de arrondissementsrechtbank ingesteld door middel van een dagvaarding, die door een gerechtsdeurwaarder (huissier de justice) aan de tegenpartij wordt betekend.

De voorzitters van de arrondissementsrechtbanken – of hun plaatsvervangers – zijn kortgedingrechter en kunnen in die hoedanigheid voorlopig uitspraak doen in spoedeisende civiele en handelszaken.

De arrondissementsrechtbanken treden ook op in strafzaken, als straf- of correctionele kamer (chambre criminelle ou correctionnelle). Zij zijn bevoegd voor alle ernstige delicten, d.w.z. inbreuken op de wet die met een correctionele straf worden bestraft, en zeer ernstige delicten, na verwijzing door de raadkamer (Chambre du Conseil) of de raadkamer van het Hof van Beroep. De verdachten moeten persoonlijk aanwezig zijn, tenzij de inbreuk slechts met een boete wordt bestraft. In dat geval mogen zij zich door een advocaat laten vertegenwoordigen.

Voor de arrondissementsrechtbank moeten partijen zich in beginsel door een advocaat laten bijstaan, tenzij in de wetgeving anders wordt bepaald, bijvoorbeeld in handelszaken of in kort geding, waar de partijen zelf mogen pleiten.

Vredegerechten

Er zijn drie vredegerechten: een in Luxemburg, een in Esch-sur-Alzette (gerechtelijk arrondissement Luxemburg) en een in Diekirch (gerechtelijk arrondissement Diekirch).

In civiele en handelszaken behandelt de vrederechter alle zaken waarvoor hij krachtens het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering (code de procédure civile) of andere wettelijke bepalingen bevoegd is. Hij doet uitspraak in laatste aanleg in zaken met een waarde tot 2 000 euro. In zaken met een waarde tot 15 000 euro doet hij uitspraak in eerste aanleg.

Hij is bevoegd voor bepaalde materies, zoals beslag op loon, pensioen en uitkeringen alsook de verdeling van in beslag genomen bedragen, en dit ongeacht de hoogte van de schuld.

In beginsel wordt een vordering bij de vrederechter ingesteld door middel van een deurwaardersexploot, dagvaarding genoemd. Een aantal vorderingen kan worden ingesteld door middel van een verzoekschrift dat bij de griffie wordt ingediend. Voor de vrederechter verschijnen de partijen persoonlijk of laten zij zich vertegenwoordigen. Die vertegenwoordiger mag een advocaat zijn, of de echtgenoot, een verwant in rechte lijn of een verwant in zijlijn tot de derde graad, of een persoon die in uitsluitende dienst is van een partij of haar onderneming.

In strafzaken treedt de vrederechter op als politierechter (juge de police). In die hoedanigheid doet hij uitspraak over inbreuken op de wet die met een boete van 25 tot 250 euro worden bestraft, en over meer ernstige delicten die door de raadkamer naar de politierechtbank (tribunal de police) zijn verwezen.

Ook doet hij uitspraak over inbreuken die met een zwaardere straf dan een politiestraf worden bestraft, op voorwaarde dat hij daarvoor krachtens de wet bevoegd is. Tegen vonnissen van de politierechtbank kan altijd beroep worden ingesteld. De termijn om beroep in te stellen bedraagt veertig dagen, te rekenen vanaf de datum waarop het vonnis is uitgesproken. Is het vonnis bij verstek gewezen, dan loopt de termijn vanaf de datum van betekening of kennisgeving daarvan aan de betrokken persoon of aan de betreffende woonplaats. Beroep moet worden ingesteld bij de arrondissementsrechtbank.

Bij elk vredegerecht is er een arbeidsgerecht (juridiction du travail), dat bevoegd is voor geschillen in verband met arbeidsovereenkomsten en leercontracten. Beroep moet worden ingesteld bij het Hooggerechtshof.

Juridische gegevensbanken

Is de toegang tot de juridische gegevensbank kosteloos?

Ja, de toegang tot de gegevensbank is kosteloos.

Korte beschrijving van de inhoud

Zie de website van de rechtbanken van de rechterlijke orde.

Zie de website van de rechtbanken van de bestuurlijke orde.

Links

Ministerie van Justitie

Laatste update: 05/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.