Nationale gewone rechtbanken

Malta

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gewone rechtbanken in Malta.

Inhoud aangereikt door
Malta

Gewone rechtbanken - inleiding

In onderstaande tabellen vindt u informatie over de civiele en strafrechtbanken van Malta.

Civiele rechtbanken

Court of Appeal

Tweede aanleg

Hof van beroep

De Court of Appeal behandelt, als lagere én als hogere rechter, beroepen vanuit de civiele rechtbanken. (i) Dit hof behandelt beroepen vanuit de First Hall of the Civil Court en de Civil Court (Family Section). (ii) Dit hof behandelt ook beroepen vanuit de Court of Magistrates als civiele rechtbank, de Small Claims Tribunal (rechtbank voor geringe vorderingen) en de administratieve tribunalen.

(i) Drie rechters


(ii) Eén rechter

Civil Court: First Hall of the Civil CourtCivil Court (Voluntary Jurisdiction Section)
Civil Court (Family Section)

Eerste aanleg

De First Hall of the Civil Court behandelt burgerlijke en handelszaken die de juridische bevoegdheid van de Court of Magistrates te boven gaan. In het kader van haar bevoegdheid in zaken de grondwet betreffende, behandelt deze rechtbank ook zaken met betrekking tot schendingen van de mensenrechten en fundamentele vrijheden die vallen onder de grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

De Civil Court (Voluntary Jurisdiction Section) is een rechtbank voor vrijwillige rechtspraak met bevoegdheid voor het onder curatele stellen of handelingsonbekwaam verklaren van personen met een geestelijk gebrek, het aanstellen van voogden voor deze personen, erfopvolgingen en de aanstelling van executeurs-testamentair. Bovendien worden hier geheime testamenten bewaard.

Deze rechtbank neemt kennis van alle zaken betreffende familieaangelegenheden, zoals nietigverklaring van huwelijken, scheiding van tafel en bed, echtscheiding, alimentatie en de voogdij van kinderen.

Voorgezeten door een rechter 
Voorgezeten door een rechter
Voorgezeten door een rechter

Court of Magistrates

Eerste aanleg

Binnen het burgerlijk recht fungeert de Court of Magistrates (rechtbank voor kleine vorderingen) slechts als lagere rechtbank van eerste aanleg, in het algemeen beperkt tot vorderingen tot 15 000 EUR.

Voorgezeten door een vrederechter

Court of Magistrates for Gozo

Eerste aanleg

Binnen het burgerlijk recht heeft de Court of Magistrates for Gozo een tweeledige bevoegdheid: een bevoegdheid als lagere rechtbank vergelijkbaar met die van haar tegenhanger op Malta, en een bevoegdheid als hogere rechtbank die gelijk is aan die van de First Hall of the Civil Court ‑ los van de bevoegdheid betreffende grondwettelijke zaken ‑ en de Civil Court (Voluntary Jurisdiction Section).

Voorgezeten door een vrederechter

Small Claims Tribunal

Eerste aanleg

De Small Claims Tribunal (rechtbank voor geringe vorderingen) behandelt op basis van beginselen van recht en billijkheid vorderingen tot een bedrag van 5 000 EUR, in een verkorte procedure.

Voorgezeten door een adjudicator (arbiter)

Strafrechtbanken

Court of Criminal Appeal

Tweede aanleg

Dit hof behandelt, als hogere rechter, beroepen ingesteld door personen die door de Criminal Court zijn veroordeeld. Dit hof behandelt, als lagere rechter, beroepen met betrekking tot zaken waarover de Court of Magistrates als strafrechter uitspraak heeft gedaan.

Drie rechters Eén rechter

Criminal Court

Eerste aanleg

Dit hof treedt op als strafrechtbank voor strafzaken die de juridische bevoegdheid van de Court of Magistrates te boven gaan.

Voorgezeten door een rechter, die zitting kan houden met negen juryleden.

Court of Magistrates

Eerste aanleg

Op het strafrechtelijk gebied beschikt deze rechtbank over een dubbele bevoegdheid: als strafrechtbank voor zaken die binnen haar rechtsmacht vallen, en als onderzoeksrechtbank voor delicten die binnen de rechtsmacht van de Criminal Court vallen. (i) Court of Criminal Judicature (strafrechtbank) – deze rechtbank is bevoegd om zaken te behandelen die betrekking hebben op strafbare feiten met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden. (ii) Court of Inquiry (onderzoeksrechtbank) – deze rechtbank voert gerechtelijke vooronderzoeken uit met betrekking tot misdrijven en doet de bijbehorende documenten toekomen aan de Attorney General. Wanneer de aangeklaagde hier geen bezwaar tegen aantekent, kan de Attorney General zaken waarop een gevangenisstraf van maximaal tien jaar staat, terugverwijzen naar de Court of Magistrates.

Voorgezeten door een vrederechter

Court of Magistrates for Gozo

Eerste aanleg

Binnen het strafrecht heeft de Court of Magistrates for Gozo dezelfde bevoegdheid als de Court of Magistrates (als strafrechtbank én als onderzoeksrechtbank).

Voorgezeten door een vrederechter

Juvenile Court

Eerste aanleg

De Juvenile Court (jeugdrechtbank) behandelt aanklachten tegen, en voert andere procedures uit in verband met minderjarigen jonger dan 16 jaar en legt ondertoezichtstellingen op.

Voorgezeten door een vrederechter en twee leden

Juridische gegevensbanken

Zie de Maltese pagina "Organisatie van justitie in de lidstaten - Malta" voor meer gedetailleerde informatie over en links naar de betreffende gegevensbanken.

Links

Ministerie voor Justitie, Cultuur en Plaatselijk Bestuur

Gerechtelijke diensten

Gerechtelijke diensten – Gerechtelijke beslissingen online

Gerechtelijke diensten – Gerechtelijke procedures

Gerechtelijke diensten – Gebruik kamers

Gerechtelijke diensten – Statistieken

Gerechtelijke diensten – Gerechtelijke verkopen bij opbod

Gerechtelijke diensten – Civiele formulieren (in het Maltees)

Forensisch deskundigen

Juridische diensten (Maltese wetgeving)

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.