Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Nationale gewone rechtbanken

Schotland

Op deze pagina vindt u inleidende informatie over de gewone rechtbanken in het rechtsgebied Schotland van het Verenigd Koninkrijk.

Inhoud aangereikt door
Schotland

Gewone rechtbanken – inleiding

Het Court of Session, het High Court of Justiciary, de Sheriff Courts en de Justice of the Peace Courts worden beheerd door de Scottish Courts and Tribunals Service (SCTS), een zelfstandig wettelijk orgaan dat wordt voorgezeten door de Lord President, de hoogste rechter in Schotland.

Hogere rechtbanken in Schotland

De hogere rechtbanken in Schotland zijn het Court of Session en het High Court of Justiciary.

Court of Session

Het Court of Session is het hoogste civiele gerecht in Schotland en is gevestigd in het Parliament House in Edinburgh. Het fungeert als beroepsinstantie en behandelt daarnaast zaken met betrekking tot schuldvorderingen, schade, familiezaken en handelsaangelegenheden.

High Court of Justiciary

Het High Court of Justiciary is de beroepsinstantie voor strafzaken die in het kader van een plechtige (“solemn”) procedure worden gevoerd, en behandelt ernstige strafzaken. De rechtszaken worden behandeld door een rechter en een jury.

Zaken in hoger beroep worden behandeld in Edinburgh.  Voor haar andere activiteiten heeft de rechtbank permanente zetels in Edinburgh, Glasgow en Aberdeen, maar er worden ook zaken behandeld in andere plaatsen in heel Schotland.

Sheriff Courts

Voor de rechtspraak is Schotland ingedeeld in zes regio’s, de zogenaamde “sheriffdoms”. Elk sheriffdom heeft een Sheriff Principal die naast het behandelen van civiele zaken en strafzaken in hoger beroep verantwoordelijk is voor de doelmatige uitvoering van alle activiteiten in de Sheriff Courts.

Elk sheriffdom heeft in totaal 39 Sheriff Courts die in grootte en opbouw verschillen, maar alle dezelfde functie hebben.

De zaken worden behandeld door een rechter, sheriff genoemd. De werkzaamheden van de Sheriff Courts kunnen worden onderverdeeld in de drie hoofdcategorieën civiele, strafrechtelijke en erfrechtelijke (commissary) procedures. De administratieve werkzaamheden hiervoor worden uitgevoerd door lokale Sheriff Clerks en hun medewerkers.

Summary Sheriffs zijn gemachtigd een deel van de taken van een Sheriff in straf- en civiele procedures te verrichten.

Daarnaast is er een nieuwe Personal Injury Court (rechtbank voor letselschade), die in Edinburgh is gevestigd en heel Schotland als rechtsgebied heeft.

De Sheriff Appeal Court in civiele zaken spreekt recht in kamers van één of drie rechters en is in tweede aanleg bevoegd voor civiele zaken waarover Sheriff Courts zich hebben uitgesproken.

De Sheriff Appeal Court in strafzaken is in tweede aanleg bevoegd voor beslissingen in verkorte strafprocedures waarover Sheriffs en Justices of the Peace zich hebben uitgesproken.  Dit gerecht behandelt ook hoger beroep tegen beslissingen met betrekking tot borgtocht (“bail”) van Sheriff Courts en Justice of the Peace Courts.

Civiele zaken

Bij de meeste civiele zaken gaat het om geschillen tussen personen en organisaties. Sheriff Courts behandelen drie soorten zaken:

  • gewone vorderingen, waarbij het hoofdzakelijk gaat om geschillen met betrekking tot echtscheidingen, kinderen, eigendom en schuldvorderingen of schadeclaims van meer dan 5 000 GBP.  Met uitzondering van familiezaken (tenzij alleen om een bevel voor levensonderhoud wordt verzocht) kunnen zaken tot 100 000 GBP alleen bij de Sheriff Court worden aangespannen;
  • korte processen, waarbij een vereenvoudigde procedure wordt gevolgd; deze worden hoofdzakelijk toegepast voor geschillen met betrekking tot achterstallige huur voor sociale woningen, en schadevergoeding voor letselschade met een geldwaarde van ten hoogste 5 000 GBP;
  • eenvoudige procedure voor vorderingen met een geldwaarde van ten hoogste 5 000 GBP of vorderingen voor betaling, levering of terugverkrijging van roerende zaken, of een bevel aan iemand om een specifieke handeling te verrichten.

Daarnaast behandelt de Sheriff Court vele andere civiele zaken en procedures, waaronder:

  • adoptie;
  • liquidatie van bedrijven;
  • onderzoeken naar dodelijke ongevallen;
  • faillissementen.

Strafzaken

Strafzaken die voor de Sheriff Court dienen, kunnen in het kader van ofwel een plechtige ofwel een vereenvoudigde procedure worden behandeld. Welke procedure er voor een bepaalde zaak wordt toegepast, bepaalt de Procurator Fiscal (aanklager).

De plechtige procedure wordt toegepast voor ernstige zaken die op basis van de tenlastelegging kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of een boete zonder beperking. Dergelijke zaken worden behandeld door een rechter en een jury.

De vereenvoudigde procedure wordt toegepast bij minder ernstige zaken die worden behandeld door een rechter zonder jury. Hoewel de hoogste straf die een sheriff mag opleggen twaalf maanden gevangenisstraf is, zijn er gevallen waarin hij of zij een hogere straf kan opleggen.

Commissary work

Commissary work betreft voornamelijk de afhandeling van de nalatenschap van overledenen. De bevoegdheid die de rechtbank aan een executeur-testamentair verleent om de nalatenschap in beheer te nemen en te verdelen wordt “confirmation” genoemd. Deze bevoegdheid wordt pas verleend nadat bij de rechtbank een inventarislijst van de nalatenschap van de overledene is ingediend.

Indien de brutowaarde van de nalatenschap niet meer dan 36 000 GBP bedraagt, wordt deze als “kleine nalatenschap” geklasseerd en wordt de persoon die om “confirmation” heeft verzocht, bijgestaan bij het invullen van het juiste formulier door het personeel van het kantoor van de lokale Sheriff Clerk. Is de waarde van de nalatenschap hoger dan 36 000 GBP, dan wordt personen die om “confirmation” verzoeken geadviseerd een advocaat te raadplegen.

Justice of the Peace Courts

De Justice of the Peace Court is een lekenrechtbank waar een lekenrechter zetelt met een juridisch geschoolde Clerk. De Clerk adviseert de lekenrechter over juridische en procedurele aangelegenheden. Deze rechtbank behandelt hoofdzakelijk lichtere strafbare feiten, de overtredingen. Een lekenrechter kan maximaal zestig dagen gevangenisstraf opleggen of een boete van ten hoogste 2 500 GBP.

De Sheriff Clerk is verantwoordelijk voor alle administratieve werkzaamheden in de Sheriff Court en in de Justice of the Peace Court, waaronder:

  • de invordering van boeten en bevelen tot schadevergoeding;
  • de afgifte van kopieën van gerechtelijke beschikkingen met betrekking tot onder meer bail, community payback orders of restriction of liberty orders;
  • dagvaarding en samenstelling van jury’s.

Uitgebreidere informatie over rechtbanken in Schotland is te vinden op de website van de Scottish Courts and Tribunals Service.

Gerelateerde links

Scottish Courts and Tribunals Service

Laatste update: 02/07/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.