Nationale gewone rechtbanken

Slowakije

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gewone rechtbanken in Slowakije.

Inhoud aangereikt door
Slowakije

Gewone rechtbanken – inleiding

De rechterlijke macht in de Slowaakse Republiek wordt uitgeoefend door onafhankelijke en onpartijdige rechtbanken. Op alle niveaus is er een strikte scheiding tussen justitie en andere nationale autoriteiten.

Juridische gegevensbanken

Gegevensbank van het Slowaakse ministerie van Justitie Slov-Lex

Het wetgevings- en informatieproject van het Slowaakse ministerie van Justitie “Slov-Lex” is gebaseerd op twee onderling verbonden informatiesystemen:

 1. eZbierka (in de Engelstalige versie van de website “e-Collection” genoemd) – een informatiesysteem waarin bindende geconsolideerde elektronische versies van wetgevingsteksten en andere normen worden aangeboden aan degenen aan wie de wet gericht is;
 2. eLegislativa (in de Engelstalige versie “e-Legislation”) – een procesmanagement-informatiesysteem voor alle stadia van het wetgevingsproces, dat is uitgerust met geavanceerde redactiehulpmiddelen voor wetgevers.

Voordelen voor doelgroepen

Het fundamentele rechtsbeginsel dat alle mensen bekend zijn met de geldende en vigerende wet en op de hoogte zijn van hun rechten en plichten is in de praktijk steeds moeilijker vol te houden, nu het wetgevingscorpus almaar groter en complexer wordt. Het project Slov-Lex zal de toepassing van dit beginsel bevorderen door eenieder te verzekeren van effectieve toegang tot de geldende wetgeving:

 • burgers – zullen met name voordeel hebben van de afdeling e-Collection van het project in de vorm van een formeel en substantieel verbeterde toegang tot de vigerende wetgeving, zonder dat hier kosten aan zijn verbonden, en een grotere bekendheid van nieuwe wetgeving;
 • rechtsbeoefenaren – krijgen een continue toegang tot de vigerende wetgeving en de mogelijkheid om op de hoogte te worden gebracht van nieuwe Slowaakse en EU-wetgeving, zowel in het algemeen als specifiek als het gaat om wetgeving die van toepassing is op hun specialismen;
 • ondernemers – krijgen eveneens kosteloos een continue toegang tot de vigerende wetgeving en de mogelijkheid om op de hoogte te worden gebracht van nieuwe Slowaakse en EU-wetgeving, zowel in het algemeen als specifiek van wetgeving die van toepassing is op hun vakgebied; een beter regelgevingsklimaat zal leiden tot gunstigere omstandigheden voor ondernemerschap en minder administratieve bedrijfslasten;
 • lokale en regionale instanties – krijgen een continue toegang tot de vigerende wetgeving, terwijl tegelijkertijd hun administratieve lasten (de administratief omslachtige en kostbare verplichting om op werkdagen toegang tot het staatsblad te bieden, die gepaard gaat met een abonnement op en het bewaren van een papieren exemplaar van het staatsblad) zullen worden verminderd, doordat de omslachtige verplichting om op werkdagen te zorgen voor begeleide toegang tot het staatsblad, vervalt;
 • overheden – het project zal enerzijds kosteloos een continue toegang verschaffen tot bronnen van de vigerende wetgeving en anderzijds de administratieve lasten en daarmee de financiële kosten van het wetgevingsproces verminderen; de uitvoering van taken op het gebied van wetgeving en de toepassing van het EU-recht kunnen worden verbeterd;
 • justitiële autoriteiten – krijgen een continue en snelle toegang tot de op elk moment in het verleden vigerende wetgeving en de mogelijkheid om in gerechtelijke beslissingen te verwijzen naar de wetgeving die op een bepaald moment van kracht was, waardoor routineuze werkzaamheden ten minste voor een deel kunnen worden weggenomen en rechters en rechtbankpersoneel efficiënter kunnen werken;
 • wetgevingsorganen – zullen gebruik kunnen maken van een efficiënt hulpmiddel voor het opstellen van wetgeving en het beheren van het wetgevingsproces, wat hen deels van de rompslomp zal ontlasten, zodat zij zich beter kunnen richten op de inhoud van voorstellen die in behandeling zijn.

De organisatie van gewone rechtbanken

Het stelsel van rechtbanken van Slowakije

De Slowaakse rechterlijke macht omvat:

 • districtsrechtbanken (54),
 • regionale rechtbanken (8),
 • de Speciale Strafrechtbank,
 • het Hooggerechtshof van de Slowaakse Republiek.

Bevoegdheid van rechtbanken

Districtsrechtbanken

Districtsrechtbanken behandelen civiele en strafzaken in eerste aanleg, tenzij de wetgeving inzake rechtsprocedures anders voorschrijft.

Zij behandelen ook verkiezingszaken, wanneer dit in de desbetreffende wetgeving is voorgeschreven.

Regionale rechtbanken

Regionale rechtbanken behandelen in tweede aanleg civiele en strafzaken die in eerste aanleg door districtsrechtbanken zijn behandeld.

De civiele en strafzaken waarin regionale rechtbanken als rechtbank van eerste aanleg optreden, zijn gespecificeerd in de procedureregels.

Regionale rechtbanken behandelen in eerste aanleg bestuursrechtelijke zaken, tenzij anders bepaald door specifieke wetgeving.

Zij behandelen ook andere zaken wanneer specifieke wetgeving dit voorschrijft (Wet nr. 166/2003 inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen ongeoorloofd gebruik van informatietechnologie en tot wijziging van bepaalde andere wetten).

De Speciale Strafrechtbank

De Speciale Strafrechtbank behandelt strafzaken en andere zaken, zoals bepaald in de regels voor gerechtelijke procedures.

Het Hooggerechtshof

Het Hooggerechtshof is bevoegd in:

 • gewone beroepen tegen beslissingen van regionale rechtbanken en de Speciale Strafrechtbank, wanneer de regels voor gerechtelijke procedures dit voorschrijven;
 • buitengewone beroepen tegen beslissingen van districtsrechtbanken, regionale rechtbanken, de Speciale Strafrechtbank en het Hooggerechtshof, wanneer de regels voor gerechtelijke procedures dit voorschrijven;
 • jurisdictiegeschillen tussen rechtbanken en organen van de centrale overheid;
 • de verwijzing van een zaak naar een andere rechtbank dan de bevoegde rechtbank, wanneer de regels voor gerechtelijke procedures dit voorschrijven;
 • andere zaken, wanneer een wet of internationaal verdrag dit voorschrijft.

Het Hooggerechtshof toetst beslissingen van rechtbanken in gevallen waarin een eindbeslissing is gegeven.

Het Hooggerechtshof ziet toe op de eenduidige uitleg en consistente toepassing van wetten en andere handelingen van algemene strekking:

 • via zijn eigen besluitvorming;
 • door opinies te geven met als doel tot een eenduidige uitleg van wetten en andere handelingen van algemene strekking te komen;
 • door belangwekkende gerechtelijke eindbeslissingen te publiceren in de verslagen met opinies van het Hooggerechtshof en beslissingen van de rechtbanken van de Republiek Slowakije.

Verwante links

Ministerie van Justitie

Laatste update: 27/02/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.