Nationale gewone rechtbanken

Slovenië

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gewone rechtbanken in Slovenië.

Inhoud aangereikt door
Slovenië

Gewone rechtbanken

Overeenkomstig artikel 98 van de wet op de rechterlijke organisatie heeft Slovenië de volgende rechtbanken:

 • plaatselijke rechtbanken (okrajna sodišča),
 • arrondissementsrechtbanken (okrožna sodišča),
 • gerechtshoven (višja sodišča),
 • het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië (Vrhovno sodišče) (hierna het “Hooggerechtshof” genoemd).

Bevoegdheden van de plaatselijke rechtbanken

Overeenkomstig artikel 99 van de wet op de rechterlijke organisatie zijn de plaatselijke rechtbanken in Slovenië bevoegd voor het behandelen van de hieronder vermelde zaken.

Strafzaken

 1. In eerste aanleg oordelen over strafbare feiten waarop een boete of een gevangenisstraf van maximaal drie jaar staat, behalve wanneer het gaat om laster door de pers, via radio, televisie of andere publieke informatiemiddelen.
 2. De hierboven omschreven strafbare feiten onderzoeken.
 3. Andere bij wet bepaalde zaken behandelen.

Civiele zaken

Oordelen of uitspraak doen in eerste aanleg:

 1. in civiele zaken conform het wetboek van burgerlijke rechtsvordering;
 2. bij nalatenschappen en in andere niet-contentieuze zaken, tenzij bij wet anders is bepaald, en in zaken met betrekking tot het kadaster;
 3. in zaken met betrekking tot de tenuitvoerlegging en het zeker stellen van vorderingen, tenzij bij wet anders is bepaald.

Andere zaken

Oordelen of uitspraak doen in andere zaken, indien dit bij wet is bepaald.

Rechtsbijstand

Het behandelen van rechtsbijstandszaken wanneer andere rechtbanken niet wettelijk bevoegd zijn, en het behandelen van internationale rechtsbijstand in het geval van minder ernstige strafbare feiten.

Bevoegdheden van de arrondissementsrechtbanken

Overeenkomstig artikel 101 van de wet op de rechterlijke organisatie zijn de arrondissementsrechtbanken in Slovenië bevoegd voor het behandelen van de hieronder vermelde zaken.

Strafzaken

 1. In eerste aanleg oordelen over strafbare feiten die niet onder de bevoegdheid van de plaatselijke rechtbanken vallen.
 2. Onderzoek/onderzoeksactiviteiten verrichten met betrekking tot de in punt 1 hierboven omschreven strafbare feiten.
 3. Prejudiciële procedures voeren en in eerste aanleg oordelen over strafbare feiten die door minderjarigen zijn gepleegd.
 4. In eerste aanleg uitspraak doen over de uitvoering van een strafvonnis dat door een buitenlandse rechtbank is gewezen.
 5. De uit de punten 1, 3 en 4 hierboven voortvloeiende strafvonnissen uitvoeren en de strafvonnissen van plaatselijke rechtbanken uitvoeren.
 6. Uitspraak doen over de toestemming om inbreuk te maken op de mensenrechten en de fundamentele vrijheden.
 7. Beslissingen nemen in een kamer van vooronderzoek (ook in strafzaken die onder de bevoegdheid van de plaatselijke rechtbanken vallen).
 8. Andere bij wet bepaalde zaken behandelen.
 9. Toezicht uitoefenen met betrekking tot de rechtmatige en correcte behandeling van veroordeelden en toezicht houden op gedetineerden.

Gespecialiseerde afdelingen van de (arrondissements)rechtbanken zijn verantwoordelijk voor het afhandelen van de in de punten 1, 2, 3, 6, 7 en 8 vermelde taken in meer complexe zaken die betrekking hebben op georganiseerde en economische criminaliteit, terrorisme, corruptie en andere dergelijke criminele activiteiten.

Civiele zaken

Oordelen of uitspraak doen in eerste aanleg:

 1. in civiele zaken overeenkomstig het wetboek van burgerlijke rechtsvordering;
 2. inzake de erkenning van uitspraken van buitenlandse rechtbanken;
 3. in zaken waarbij er sprake is van een dwangakkoord, faillissement en liquidatie wanneer deze binnen de bevoegdheid van de rechtbank vallen, en in daarmee verband houdende geschillen;
 4. over geschillen betreffende intellectuele eigendomsrechten;
 5. over voorstellen voor het uitvaardigen van voorlopige maatregelen die vóór het begin van een geding zijn ingediend en waarover de rechtbank zal beslissen overeenkomstig de regels inzake economische geschillen, over zaken waarvoor arbitrage is overeengekomen en over verzoeken om voorlopige maatregelen inzake intellectuele eigendom;
 6. in niet-contentieuze procedures wanneer dit bij wet is bepaald.

Andere zaken

 • Het handelsregister bijhouden.
 • Oordelen of uitspraak doen in andere zaken, indien dit bij wet is bepaald.
 • Zaken behandelen die betrekking hebben op rechtsbijstand in civiele, strafrechtelijke en andere zaken.
 • Zaken behandelen die betrekking hebben op internationale rechtsbijstand.

Bevoegdheden van de gerechtshoven

Overeenkomstig artikel 104 van de wet op de rechterlijke organisatie zijn de gerechtshoven bevoegd voor het behandelen van de hieronder vermelde zaken.

 1. Beoordelen of uitspraak doen in tweede aanleg in beroepszaken tegen beslissingen van plaatselijke en arrondissementsrechtbanken in hun rechtsgebied.
 2. Uitspraak doen over rechtsbevoegdheidsgeschillen tussen plaatselijke en arrondissementsrechtbanken in hun rechtsgebied, en over de overdracht van rechtsbevoegdheden aan een andere plaatselijke of arrondissementsrechtbank in hun rechtsgebied.
 3. Andere bij wet bepaalde zaken behandelen.

Juridische gegevensbanken

Naam en URL van de gegevensbank

Sodstvo Republike Slovenije (rechtbanken van de Republiek Slovenië)

Is toegang tot de gegevensbank kosteloos?

Ja, de toegang tot de gegevensbank is kosteloos.

Korte beschrijving van de inhoud

Via Sodstvo Republike Slovenije (rechtbanken van de Republiek Slovenië) krijgt u toegang tot verschillende gegevensbanken, zoals:

 • het rechtsstelsel van de Republiek Slovenië;
 • de gerechtelijke administratie;
 • openbare registers (kadaster, gerechtelijk register).

Links

Lijst van rechtbanken

Laatste update: 16/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.