Nationale gewone rechtbanken

De gewone rechtbanken vormen de kern van de rechtssystemen van de lidstaten. Een belangrijk deel van de gerechtelijke procedures wordt hier afgehandeld. Hun bevoegdheden lopen sterk uiteen. U vindt hier informatie over de gewone rechtbanken en hun bevoegdheden in de verschillende lidstaten.

In de meeste lidstaten worden in de gewone rechtbanken twee belangrijke soorten procedures gevoerd:

  • procedures in strafzaken, oftewel procedures inzake strafbare feiten als diefstal, vandalisme, fraude, e.d.; deze rechtbanken kunnen straffen opleggen en worden vaak "strafrechtbanken" genoemd,
  • procedures in civiele zaken, oftewel geschillen tussen burgers en/of ondernemingen (bijvoorbeeld over problemen met huur, een dienstverleningsovereenkomst, een scheiding, enz.); deze rechtbanken worden vaak "civiele rechtbanken" genoemd.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.