Krajowe sądy powszechne

Bułgaria

W tej części zawarto informacje na temat systemu sądownictwa w Bułgarii.

Autor treści:
Bułgaria

Organizacja wymiaru sprawiedliwości – system sądownictwa

Sądy pierwszej instancji właściwe w sprawach cywilnych i karnych

Sądy rejonowe (rayonen sad)

Głównymi sądami pierwszej instancji są sądy rejonowe. Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem tych, dla których w przepisach zastrzeżono właściwość innych sądów. Sądy rejonowe są właściwe w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych. Orzeczenia sądów rejonowych można zaskarżyć do właściwego sądu okręgowego (okrazhen sad).

W sądzie rejonowym zasiadają sędziowie, a na jego czele stoi prezes sądu.

Sądy okręgowe (okrazhen sad)

Sądy okręgowe rozpoznają w pierwszej instancji:

sprawy cywilne – dotyczące ustalenia pochodzenia dziecka, rozwiązania stosunku przysposobienia, orzeczenia ubezwłasnowolnienia lub jego uchylenia; sprawy o ustalenie prawa własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 50 000 lewów bułgarskich; sprawy cywilne lub gospodarcze, w których wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 25 000 lewów bułgarskich (chyba że sprawa dotyczy świadczeń alimentacyjnych, jest to sprawa z zakresu prawa pracy lub dotyczy roszczeń o zwrot nieautoryzowanych wydatków); sprawy o stwierdzenie niedopuszczalności, nieważności lub wadliwości wpisu przedsiębiorstwa do rejestru w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa; spory rozpoznawane przez sądy okręgowe na mocy innych przepisów;

sprawy karne – o przestępstwa z art. 95–110, 115, 116, 118, 119, 123, 124, art. 131 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 142, art. 149 ust. 5, art. 152 ust. 4, art. 196a, 199, 203, art. 206 ust. 4, art. 212 ust. 5, art. 213a ust. 3 i 4, art. 214 ust. 2, art. 219, 224, 225б, 225в, 242, 243–246, 248–250, 252–260, 277а–278д, 282–283б, 287а, 301–307а, 319а–319е, art. 330 ust. 2 i 3, art. 333, 334, 340–342, art. 343 ust. 1 lit. в), art. 343 ust. 3 lit. б) i art. 343 ust. 4, art. 349 ust. 2 i 3, art. 350 ust. 2, art. 354a ust. 1 i 2, art. 354б, 356е–356и, 357–360 i 407–419a kodeksu karnego, z wyjątkiem spraw, do których rozpoznania właściwy jest szczególny sąd karny zgodnie z art. 411a kodeksu karnego.

W Sofii działa Sąd Miejski (Sofiyski gradski sad) o uprawnieniach sądu okręgowego. Sąd Miejski w Sofii rozpoznaje w pierwszej instancji sprawy o przestępstwa o charakterze ogólnym popełnione przez osoby posiadające immunitet lub członków Rady Ministrów.

Sądy okręgowe znajdują się w stolicach obwodów. W okręgu każdego sądu okręgowego działa co najmniej jeden sąd rejonowy.

Sądy drugiej instancji właściwe w sprawach cywilnych i karnych

Sądy okręgowe rozpoznają w drugiej instancji środki zaskarżenia od orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe oraz rozpoznają inne sprawy, do których rozpoznania są właściwe na mocy przepisów.

Sądy apelacyjne (apelativen sad) rozpoznają w drugiej instancji środki zaskarżenia od orzeczeń wydanych przez sądy okręgowe oraz inne sprawy, do których rozpoznania są właściwe na mocy przepisów.

Sądy trzeciej instancji właściwe w sprawach cywilnych i karnych

Sądem najwyższej instancji w sprawach karnych i cywilnych jest Najwyższy Sąd Kasacyjny (Varhoven kasatsionen sad). Jego obszar właściwości obejmuje całe terytorium Republiki Bułgarii.

Prawnicza baza danych

Każdy sąd w Bułgarii prowadzi stronę internetową, która odpowiada potrzebom obywateli, podmiotów prawnych i organów administracji. Strony te zawierają informacje na temat struktury i działalności sądów oraz spraw zawisłych i zakończonych.

Nazwy i adresy URL poszczególnych baz danych

Na stronie internetowej Najwyższej Rady Sądownictwa (Visshiya sadeben savet) znajduje się szczegółowy wykaz sądów bułgarskich wraz z adresami i stronami internetowymi (wyłącznie w języku bułgarskim).

Ostatnia aktualizacja: 29/06/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.